Ï ðñüåäñïò ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò ÊõñéÜêïò ÌçôóïôÜêçò åíçìåñþíåôáé áðü ôï ÄÞìáñ÷ï Âü÷áò Áííßâá ÐáðáêõñéÜêïõ ãéá ôéò æçìéÝò ìåôÜ ôï ðÝñáóìá ôïõ êõêëþíá ÆïñìðÜ, êáôÜ ôçí åðßóêåøÞ ôïõ óôï Âñá÷Üôé Êïñéíèßáò, ôç ÄåõôÝñá 15 Ïêôùâñßïõ 2018. Ðåñéïäåßá óôï Íïìü Êïñéíèßáò ðñáãìáôïðïéåß, ï Ðñüåäñïò ôçò ÍÄ ìå óôáèìïýò, ôï Âñá÷Üôé, ôçí Åõáããåëßóôñéá, ôï ÊéÜôï, ôï Ìåëßóóé, ôï Îõëüêáóôñï êáé ôï ÄåñâÝíé. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÂÁÓÉËÇÓ ØÙÌÁÓ
- Διαφήμιση -

Είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον της ΝΔ για τους πλημμυροπαθείς στην Κορινθία. Η ανυπαρξία αντιπλημμυρικών υποδομών που έχει ανάγκη η περιοχή μας φέρει την σφραγίδα της ΝΔ και όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων.

Τόσο η ΝΔ όσο και  ο ΣΥΡΙΖΑ, είχαν και έχουν άλλες προτεραιότητες, είναι προσηλωμένοι στο αντιλαϊκό τους έργο, στη συνέχιση των αναδιαρθρώσεων που έχουν ανάγκη οι επιχειρηματικοί όμιλοι με ή χωρίς μνημόνια, είναι προσηλωμένοι στον ευρωΝατοϊκο “μονόδρομο” που πέρα όλον των άλλων  απαιτεί και 4 δις ευρώ το χρόνο.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Είναι διαχρονικές οι ευθύνες τους για την απαράδεκτη κι επικίνδυνη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω έλλειψης υποδομών που έχει ανάγκη ο λαός για την αντιπλημμυρική, αντιπυρική και αντισεισμική θωράκιση και πηγάζουν από την πολιτική της ΕΕ. Είναι χαρακτηριστικό το κείμενο «Οδηγός ανάλυσης Κόστους – Οφέλους» το οποίο εξειδικεύοντας οδηγίες της ΕΕ, κυνικά αναφέρει:

«Είναι οικονομικά αποδοτικότερο να προστατευθούν από την πλημμύρα εκείνοι με τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία (δηλ. εύπορες οικογένειες ή πολύτιμα εργοστάσια) από το να προστατευθούν εκείνοι που είναι φτωχοί και με πενιχρά περιουσιακά στοιχεία».

Καμία εμπιστοσύνη στον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ. Αυτοί που μας έφεραν ως εδώ δεν μπορούν να κάνουν τίποτε διαφορετικό. Η διαφορά μπορεί να γίνει με δυνατό ΚΚΕ, με τον αγώνα μας, για να βάλουμε μπροστά τη ζωή και τις ανάγκες μας.