4_ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόσκληση για συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου μάθησης ενηλίκων στο δήμο Κορινθίων

Ο ∆ήμος Κορινθίων ενημερώνει ότι στο Κ.∆.Β.Μ του ∆ήμου Κορινθίων την προσεχή περίοδο θα δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης ...