ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Πρόσκληση σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη

0

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα
πραγματοποιηθεί δια ζώσης στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν.
Αντιστάσεως), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 1 του Ν. 5043/13-04-
2023 (ΦΕΚ 91 τ. Α ́), την 02α

 

Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για λήψη

 

Απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
1.Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου μας για ένταξη στην πράξη
́ ́Δημιουργία μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας στο Δήμο Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων ́ ́ στο Πρόγραμμα  ́ ́Δημιουργία εθνικού δικτύου
μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας ́ ́ του Υ.Π.ΕΝ. , χρηματοδοτούμενου από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης και
Ανθεκτικότητας . Ορισμός Υπευθύνου Πράξης.

2.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση του έργου:  ́ ́Κατασκευή Πράσινου Σημείου Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων ́ ́ (Μελ. 28/2022). Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής
Διαγωνισμού.

3.Κατάρτιση όρων διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
εκτέλεση της προμήθειας εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Δήμου Λουτρακίου –
Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων ́ ́ (Μελ. 75/2020). Συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής
Διαγωνισμού.

4.Παραλαβή παραδοτέων της πράξης:  ́ ́Κοινωνικές – Πολιτιστικές –
Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες και Οργάνωσης Σχετικών Εκδηλώσεων ́ ́ στα πλαίσια

υλοποίησης της υπ ́αρίθ. 21787/2022 σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
του Δήμου μας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
́ ́ΔΗΜΟΠΡΑΚΤΟΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. ́ ́.

5.Έγκριση ή μη του 2ου πρακτικού της Αρμόδιας Επιτροπής για την εκτέλεση
της Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων (μελ.
1/2023 ).

6.Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του ν. 4412/2016) για την εκτέλεση της
Υπηρεσίας αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων. Συγκρότηση
Επιτροπής Διαπραγμάτευσης .

7.Παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του
διαγωνισμού  ́ ́Ναυαγοσωστική κάλυψη δημοτικού Κολυμβητηρίου ́ ́ (μελ. 4/2023).

8.Παράταση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης του
διαγωνισμού  ́ ́Δαπάνες καθαρισμού Δημοτικών Καταστημάτων ́ ́ (μελ. 6/2023).

9.Κατάρτιση όρων δημοπρασίας εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων του
Δήμου.

10.Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου επί αιτήσεως αναιρέσεως του
Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου μας .

11.Έγκριση Αποφάσεων Δημάρχου για κίνηση εκτός έδρας οχημάτων του
Δήμου , λόγω κατεπείγοντος .

12.Έγκριση μετακίνησης Αντιδημάρχων στο Baden Bei Wien της Αυστρίας για
την συμμετοχή τους στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου
Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού (ΕΗΤΤΑ) για το χρονικό διάστημα 9- 11/05/2023.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ο Πρόεδρος
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του Δήμου
Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος
Δήμαρχος

Κοινωνικός Τουρισμός 2023: Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά οι αιτήσεις σε ΔΥΠΑ – ΟΑΕΔ

Previous article

Αύριο 1η Μαΐου ξεκινά η αντιπυρική περίοδος 

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.