ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Oι πίνακες με τα αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αιτημάτων στήριξης προς ένταξη νέων γεωργών

0

Δημοσιοποιούνται από την Περιφέρεια Πελοποννήσου οι πίνακες με τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου στα αιτήματα στήριξης προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση νέων γεωργών του ΠΑΑ 2014 – 2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022”.

Ειδικότερα, στην σχετική απόφαση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, δημοσιοποιούνται:

  1. Πίνακας δικαιούχων για τους οποίους δεν απαιτείται προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών. Ο πίνακας περιλαμβάνει 1.460 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 53.635.000 ευρώ.
  2. Πίνακας εν δυνάμει δικαιούχων για τους οποίους απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην παρ. 15 του άρθρου 16 της υπ’ αρ. 3764/2021 ΥΑ. Ο πίνακας περιλαμβάνει 10 δικαιούχους με συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης τα 352.500 ευρώ.
  3. Πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από τον διοικητικό έλεγχο δεν έχει προκύψει λόγος απόρριψης αλλά δεν καλύπτονται από το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων. Ο πίνακας περιλαμβάνει 312 αιτήσεις.
  4. Πίνακας αιτήσεων που δεν επιλέγονται για στήριξη, για τις οποίες από τον διοικητικό έλεγχο έχει προκύψει λόγος απόρριψης.

Οπως σημειώνεται στην ίδια απόφαση, “προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να ενημερωθεί για το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της δικής του αίτησης στήριξης, επισκέπτεται την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία είχε υποβάλει την αίτηση στήριξης.

Οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις έχουν συμπεριληφθεί στους πίνακες αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου έχουν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής (ένστασης) με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999, κατά της παρούσας. Η υποβολή των ενδικοφανών προσφυγών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον έγγραφο, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερολογιακών ημερών από την έκδοση της τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξεων. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε μορφή pdf. Ενστάσεις που υποβάλλονται εκτός των προβλεπόμενων προθεσμιών δεν γίνονται παραδεκτές.

Κατά την υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, ο υποψήφιος προσβάλει μόνο τα στοιχεία του διοικητικού ελέγχου με τα οποία διαφωνεί και τα οποία δεν του έχουν γνωστοποιηθεί ήδη με την 257604/27/7/2022 απόφασή μας.

Συνεπώς η ενδικοφανής προσφυγή εξετάζεται μόνο όταν στρέφεται  εναντίον του διοικητικού ελέγχου των συμπληρωματικών δικαιολογητικών. Στην περίπτωση που στην ενδικοφανή προσφυγή προσβάλλονται και άλλα στοιχεία τα οποία είχαν γνωστοποιηθεί ήδη με την 257604/27/7/2022 απόφασή μας, αυτή εξετάζεται μόνο ως προς τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

Για τους υποψηφίους που έχουν καταταχθεί στον πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έκδοση της παρούσας, τα οποία αφορούν αποκλειστικά:

α. Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης ή/και

β. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα στο ΠΣΚΕ.

Μη υποβολή ή ελλιπής υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο προβλεπόμενο διάστημα για την περίπτωση (α) καθιστά τον υποψήφιο απορριπτόμενο ενώ για την περίπτωση (β) θα απαιτηθεί αναβαθμολόγηση.

Την πλήρη απόφαση μπορείτε να δείτε εδώ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 9-11-2022

Καιρός: Ερχονται χιόνια το Σάββατο – Τι λέει ο Σάκης Αρναούτογλου

Previous article

Ποια έργα εκτελεί η Περιφέρεια στον δήμο Βέλου & στον δήμο Σικυωνίων

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.