Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν σε Δήμους και Περιφέρειες, μέσα από προκηρύξεις που δημοσιεύτηκαν, με σκοπό την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τη διάδοση του νέου κορωνοϊού.

- Διαφήμιση -

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να διεκδικήσουν μια από τις προκηρυχθείσες θέσεις, υποβάλλοντας την αίτησή τους, αφού ακολουθήσουν τις οδηγίες της προκήρυξης.

Αναλυτικότερα:

73 θέσεις εργασίας – Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εβδομήντα τριών οκτώ (73) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19.

   

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και εφόσον επιλεγούν θα προσκομίσουν :

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους.
2. Φωτοαντίγραφο των απαιτούμενων τίτλων σπουδών ανά κωδικό θέσης
3. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή οδήγησης, ανά κωδικό θέσης
4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.35282007 (Υπαλληλικός Κώδικας)

Αιτήσεις – Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων είναι τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επομένη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Διοίκησης της έδρας της Περιφέρειας και της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην Ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppell.gov.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ ήτοι από 6 Απριλίου 2020 έως και 9 Απριλίου και ώρα 15:00.

Δείτε την προκήρυξη

Προκήρυξη 

- Διαφήμιση -