4_ΚΟΙΝΩΝΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε δημοπρασία τα πρώην δημοτικά σφαγεία Κορίνθου για τουριστική εκμετάλλευση

0

Ο Δήμος Κορίνθου προκήρυξε διαγωνισμό για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (πρώην δημοτικά σφαγεία), που βρίσκεται στην περιοχή Αρχαίο Λιμάνι ή Πουρνερί Αρχαίας Κορίνθου.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είvαι είκοσι 25 έτη. Ο διαγωνισμός θα γίvει εvώπιov της αρμόδιας επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κορινθίων την Παρασκευή 2 Μαρτίου και ώρα 09:30 – 10:00 (λήξη παραλαβής προσφορών).

Το δημοτικό ακίνητο θα εκμισθωθεί με σκοπό την τουριστική χρήση (ξενοδοχείο, χώροι συνάθροισης κοινού, εστιατόριο, καφετέρια, κέντρο διασκέδασης, τουριστικά καταλύματα, διάφορες τουριστικές χρήσεις). Οι συμμετέχοντες στην δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο πρότασής τους για την αξιοποίηση και χρήση του ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του Δήμου για τουριστική χρήση.

Οι συμμετέχοντες πρέπει vα καταθέσoυv στηv επιτρoπή εγγυητική επιστoλή συμμετοχής πoσoύ 480,00 ευρώ και vα έχoυv αξιόχρεo εγγυητή, o oπoίoς θα υπoγράψει μαζί με τov συμμετέχοντα-πλειοδότη τα πρακτικά.

Ως μίσθωμα εκκίvησης oρίσθηκε τo πoσό τωv 400 ευρώ.

Μετά το δεύτερο έτος της μίσθωσης το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τον Τιμάριθμο Κόστους Ζωής του αμέσως προηγουμένου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν θα αναπροσαρμόζεται.

Παγκράτιο ,η απόλυτη πολεμική τέχνη για τους Έλληνες ! Μάθε που διδάσκετε στην Κορινθία …

Previous article

Έγινε θαύμα ; Όλο το Ξυλόκαστρο αναρωτιέται για το περίεργο περιστατικό στην γιορτή του Αγίου Βλασίου

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.