ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τις 2.909 μόνιμες θέσεις στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

0

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη μεγαλύτερη – σε αριθμό θέσεων – προκήρυξη μόνιμου προσωπικού του 2020.

Πριν από λίγη ώρα δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ολόκληρη η προκήρυξη.

Σημειώστε τις προθεσμίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:

 • από 2 έως 17 Ιουνίου 2020 για υποψηφίους των κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ
 • από 18 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου 2020 για υποψηφίους ΥΕ.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

(Αριθμός 4Κ/2020)

Προκήρυξη  πλήρωσης με σειρά προτεραιότη- τας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα (2.909) θέ- σεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτι- κής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώ- ρας (Υπουργείο Εσωτερικών).

 

ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 18 του ν. 2190/1994  «Σύσταση ανε- ξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμι- ση θεμάτων Διοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

β) Του ν. 2431/1996  «Διορισμός  ή πρόσληψη πολι- τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Φ.Ε.Κ. 175/30.7.1996/τ.Α΄), ως ισχύει.

γ) Του ν. 2643/1998  «Μέριμνα  για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 220/28.9.1998/τ.Α΄)  όπως ισχύει.

δ) Του ν. 3051/2002 «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,  τροποποίηση και  συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Φ.Ε.Κ. 220/20.9.2002/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

ε) Του ν. 3260/2004  «Ρυθμίσεις του συστήματος προ- σλήψεων και θεμάτων δημόσιας διοίκησης» (Φ.Ε.Κ.

151/6.8.2004/τ.Α΄).

στ) Του ν. 3320/2005  «Ρυθμίσεις θεμάτων για το προ- σωπικό του Δημόσιου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ.

48/23.2.2005/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο

11 παρ. 3 του ν. 3613/2007  (Φ.Ε.Κ. 263/23.11.2007/τ.Α΄) και τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του ν. 3812/2009 (Φ.Ε.Κ. 234/28.12.2009/τ.Α΄).

ζ) Του ν. 3584/2007  «Κύρωση του Κώδικα Κατάστα- σης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (Φ.Ε.Κ. 143/

28.6.2007/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Του ν. 3833/2010  «Προστασία  της εθνικής οικονο- μίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δη-

μοσιονομικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 40/15.3.2010/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

θ) Του ν. 3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο- διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρό- γραμμα Καλλικράτης»   (Φ.Ε.Κ. 87/7.6.2010/τ.Α΄),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ι) Του ν. 3861/2010  «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ- βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατά- ξεις» (Φ.Ε.Κ. 112/13.7.2010/τ.Α΄).

ια) Του ν.  4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσί- ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων  και Υπαλλή- λων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ.

54/14.3.2012/τ.Α΄), όπως ισχύει.

ιβ) Του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι- σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγο- ντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012  και του Με- σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

2013-2016» (Φ.Ε.Κ. 222/12.11.2012/τ.Α΄), όπως ισχύει. ιγ) Του ν. 4440/2016  «Ενιαίο Σύστημα  Κινητικότητας

στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέ- σεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016,  ασυμβίβα- στα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμ- φερόντων και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 224/2.12.2016/ τ.Α΄), όπως ισχύει.

ιδ) Του ν. 4583/2018 «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου

2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.  212/18.12.2018/τ.Α΄), και ειδικότερα του άρθρου 91 αυτού, όπως έχει τροποποι- ηθεί και ισχύει.

ιε) Του ν. 4590/2019  «Ενδυνάμωση  Ανώτατου Συμ- βουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 17/7.2.2019/τ.Α΄), όπως ισχύει.

ιστ) Του άρθρου 155 του ν. 4600/2019  «Εκσυγχρονι- σμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών,  Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 43/9.3.2019/τ.Α΄), όπως ισχύει.

 

ιζ) Του άρθρου 185 του ν. 4635/2019  «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 167/30.10.2019/τ.Α΄). ιη) Του άρθρου 73 του ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του

αύριο» (Φ.Ε.Κ. 201/12.12.2019/τ.Α΄).

ιθ) Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημοσίου Τομέα» (Φ.Ε.Κ.

39/5.3.2001/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

κ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145/5.8.2016/τ.Α΄).

κα) Των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων σχετικά με τη σύσταση των θέσεων που προκηρύσσο- νται και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων σχετικά με τον καθορισμό των τυπικών προσόντων που απαιτού- νται για την πρόσληψη στις θέσεις αυτές.

 1. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.190/35935/11.11.2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13.11.2019) απόφαση της Επιτρο- πής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε η πλήρωση των θέσεων.
 2. Το έγγραφο με α.π. 85404/2.12.2019 του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο ζητήθηκε η πλήρωση των συ- γκεκριμένων κατά κλάδο και ειδικότητα θέσεων.
 3. Την υπ’ αριθμ. 42948/10.12.2003 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω- σης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα» (Φ.Ε.Κ. 1854/2003/τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΑΣ.5/οικ. 16502/19.7.2006 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42948/2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ- ντρωσης» για την κατάργηση της προβλεπόμενης δυνατότητας υποβολής αντιρρήσεων εκ μέρους των υποψηφί- ων (Φ.Ε.Κ. 989/2006/τ.Β΄).

 1. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.190/35935/11.11.2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 13.11.2019) απόφαση της Επιτρο- πής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ’ αριθμ. 33/2006  Π.Υ.Σ. με την οποία, καθορίστηκε ο αριθμός των θέσεων που θα πληρωθούν από τα προστατευόμενα από τον ν. 2643/1998  άτομα.
 2. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 997/18.7.2003/τ.Β΄).
 3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/77916/ΔΠΓΚ/31.10.2019 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με το οποίο γνωστοποιείται η ύπαρξη εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού που θα προσληφθεί, για την πλήρωση των θέσεων αυτών.
 4. Το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 27667/6.5.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο βεβαιώνεται η συμφω- νία του φορέα με το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης και η ύπαρξη των απαιτούμενων πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης από την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων.
 5. Ότι η δαπάνη, η οποία θα προκληθεί από την εφαρμογή της αποφάσεως αυτής για τη διεξαγωγή της σχετικής διαδικασίας, και η οποία δεν μπορεί να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό, θα βαρύνει αρχικώς τον φορέα 1005-801-

0000000 (ΑΣΕΠ) και τελικώς θα επιβαρύνει τον οικείο οργανισμό ή τις οικείες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα σύμ- φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4590/2019 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/7.2.2019).

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΝΕΑ (2.909) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕ- ΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ- ΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ) ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), τριακόσιες εξήντα οκτώ (368) θέσεις.

Κλάδων / Ειδικοτήτων:  ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΕ ΚΟΙ- ΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  ΑΝΘΡΩ- ΠΟΛΟΓΟΣ,  ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ, ΠΕ ΚΟΙ- ΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ,  ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ,  ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ), ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ (ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ), ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ / ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ,  ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,  ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ,  ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,  ΠΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ,  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), επτακόσιες τριάντα (730) θέσεις.

Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙ- ΑΣ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ- ΓΩΝ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ, ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εξακόσιες τριάντα τέσσερις (634) θέσεις.

Κλάδων / Ειδικοτήτων:  ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ / ΤΡΙΑΣ, ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥ- ΤΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥ- ΤΩΝ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ,  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ,  ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  (ΒΟΗΘΩΝ), ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  / ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), χίλιες εκατόν εβδομήντα επτά (1.177) θέσεις.

Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗ- ΘΩΝ, ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ,  ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ  / ΤΡΙΩΝ, ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ, ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ / ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΩΝ,  ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ / ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ, ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗ- ΘΩΝ, ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  / ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕ- ΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΑΔΩΝ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΤΟΣ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»:

Το αντικείμενο απασχόλησης των προκηρυσσομένων θέσεων κλάδων / ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορί- ας αφορά σε παρεχόμενες από οργανωμένες  δομές των ΟΤΑ α΄ βαθμού κατ’ οίκον υπηρεσίες κοινωνικής φροντί- δας, κοινωνικής εργασίας, ψυχολογικής υποστήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας και οικογενεια- κής οικιακής βοήθειας για την κάλυψη βασικών αναγκών ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ, με δυνατότητα επέκτασης του είδους και του εύρους των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ιατρικής πρόληψης στο σπί- τι του άρθρου 17 του ν. 4674/2020, με στόχο την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση, με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν αυτοεξυπηρετούνται  πλήρως, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, διαβιούν μοναχικά, δεν έχουν επαρκείς πόρους, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους, να διατηρηθούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους στον κοινωνικό ιστό, παραμένοντας στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Οι υπηρεσίες αυτές, όπως περιγράφονται στις οι- κείες οργανικές διατάξεις, παρέχονται με περιοδικές επισκέψεις του προσωπικού στο σπίτι, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες και αφορούν ιδίως:

 • την ανίχνευση, διερεύνηση, καταγραφή και μελέτη των αναγκών κοινωνικής φροντίδας ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ

στο σπίτι,

 • τη μέριμνα για την ενημέρωση και υποστήριξή τους σχετικά με κοινωνικές παροχές, τη διασύνδεση με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας,
 • την παροχή συμβουλευτικής και ψυχοσυναισθηματικής στήριξης ατόμου και οικογένειας,
 • την παροχή οικογενειακής – οικιακής φροντίδας, ατομική και οικιακή καθαριότητα, βοήθεια στην ατομική υγι- εινή, παρασκευή φαγητού, μικροαγορές, προμήθεια φαρμάκων, τροφίμων και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης κα,
 • τη διευκόλυνση μετακίνησης, επικοινωνίας και κοινωνικής συμμετοχής,
 • τη συνοδεία σε υγειονομικές υπηρεσίες, όταν είναι απαραίτητο ή προτιμητέο να μετακινούνται συνοδευόμενοι,
 • τη στήριξη, ανακούφιση και εκπαίδευση των μελών της οικογένειας και των προσώπων που έχουν την ευθύνη της φροντίδας τους,
 • βασικές νοσηλευτικές υπηρεσίες, αγωγή υγείας και πρόληψης, ιατροφαρμακευτική φροντίδα, υπηρεσίες φυσι- κοθεραπείας, εκπαίδευση σε θέματα υγείας κ.ά.

Οι θέσεις ανά κλάδο / ειδικότητα με τους κωδικούς τους αναφέρονται στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσης, και συγκε- κριμένα στο υποκεφάλαιο: «Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Στον επόμενο  ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος – ειδικότη- τα, ο φορέας, η έδρα – περιφερειακή ενότητα, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα απαραίτη- τα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους), η εντοπιότητα, όπου προβλέπεται, και ο συνολικός αριθμός των θέσεων.

Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών, των πρόσθετων προσόντων και της εντοπιότητας, δεδομένου ότι η επεξεργα- σία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.

 

 

 

 1. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.)

 

Ενδείξεις του πίνακα:

Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στον φορέα, οι οποίες αναλύονται,  κατά περίπτωση, στις στήλες παραπλεύρως.

Στη στήλη (2) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο  κατάταξης.

Στη στήλη (3) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης, πλην της ειδικής εμπειρίας.

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ  

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

501

 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

101

 

 

1

 

1

 

 

502

 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

101

 

 

1

 

1

 

 

503

 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

101

 

 

1

 

1

 

 

504

 

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

101

 

 

1

 

1

 

 

505

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

101

 

 

1

 

1

 

 

506

 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

102

 

002, 003,

004, 005

 

1

 

1

 

 

507

 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  

ΑΧΑΪΑΣ

 

102

002, 003,

004

 

1

 

1

 

 

508

 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

102

002, 003,

004, 007

 

1

 

1

 

 

509

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

103, 104

 

1

 

1

 

510 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 104 1 1
511 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 103, 104 008 1 1
 

512

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

105

 

1

 

1

 

 

513

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

105

 

1

 

1

 

 

514

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ

 

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

105

 

1

 

1

 

 

515

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΟΣ  

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

105

 

1

 

1

 

 

516

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

ΕΒΡΟΥ

 

105

 

06

 

1

 

1

 

 

517

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

 

ΕΒΡΟΥ

 

105, 106

 

06

 

1

 

1

 

 

518

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ

(ν. Σαμοθράκη)

 

105, 106

 

06

 

2

 

1

 

1

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ  

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

519

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤ. ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)  

105, 106

 

06

 

1

 

1

 

 

759

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)  

105, 106

 

06

 

1

 

1

 

520 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 105 1 1
521 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 106 016, 017 1 1
522 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 106 016, 017 1 1
523 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ 106 016, 017 1 1
 

524

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ  

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

106

 

016, 017

 

1

 

1

 

525 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 106 016, 017 1 1
 

526

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

106

 

016, 017

 

1

 

1

 

527 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 106 016, 017 06 1 1
528 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 106 016, 017 06 1 1
 

529

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  

ΔΡΑΜΑΣ

 

106

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

530

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

106

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

531

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

ΕΒΡΟΥ

 

106

 

016, 017

 

06

 

3

 

2

 

1

 

532

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

ΕΒΡΟΥ

 

106

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

533 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 106 016, 017 06 1 1
534 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 106 016, 017 1 1
535 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 106 016, 017 2 1 1
 

536

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  

ΗΜΑΘΙΑΣ

 

106

 

016, 017

 

1

 

1

 

537 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 106 016, 017 06 1 1
 

538

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

106

 

016, 017

 

1

 

1

 

539 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 106 016, 017 2 1 1
540 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 106 016, 017 1 1
 

541

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

106

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

542

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

106

 

016, 017

 

1

 

1

 

543 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 106 016, 017 2 1 1
 

544

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

106

 

016, 017

 

4

 

2

 

2

 

546

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

106

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ  

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

547

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

106

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

548

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Μετσόβου)  

106

 

016, 017

 

07

 

1

 

1

 

549 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 106 016, 017 2 1 1
550 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 106 016, 017 1 1
551 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 106 016, 017 1 1
 

552

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

(δ. Λίμνης Πλαστήρα)

 

106

 

016, 017

 

07

 

1

 

1

 

553 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 106 016, 017 1 1
 

554

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

106

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

555 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 106 016, 017 06 5 3 2
556 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 106 016, 017 06 2 1 1
557 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 106 016, 017 1 1
 

558

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

ΝΑΞΟΥ

(ν. Αμοργός)

 

106

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

559

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΞΑΝΘΗΣ

 

106

010, 016,

017

 

06

 

1

 

1

 

560 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 106 016, 017 06 1 1
561 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 106 016, 017 06 1 1
562 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 106 016, 017 06 2 1 1
563 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 106 016, 017 06 1 1
564 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 106 016, 017 06 2 1 1
565 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 106 016, 017 2 1 1
 

566

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

106

 

016, 017

 

1

 

1

 

567 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 106 016, 017 1 1
568 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 106 016, 017 06 1 1
569 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 106 016, 017 06 3 2 1
 

570

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΡΟΔΟΠΗΣ

 

106

 

016, 017

 

06

 

3

 

2

 

1

 

571

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ  

ΡΟΔΟΠΗΣ

 

106

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

572 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 106 016, 017 06 1 1
573 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 106 016, 017 06 2 1 1
 

574

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ  

ΣΕΡΡΩΝ

 

106

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

575 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 106 016, 017 06 1 1
576 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 106 016, 017 06 3 2 1
577 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 106 016, 017 1 1
578 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 106 016, 017 1 1

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ  

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

579

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ  

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

106

 

016, 017

 

3

 

2

 

1

 

580

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ (ν. Χίος)  

106

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

581

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

105

 

1

 

1

 

 

582

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΛΗΜΝΟΥ (ν. Λήμνος)  

105

 

06

 

1

 

1

 

583 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 105 06 1 1
584 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 105 1 1
585 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 105 1 1
 

586

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΗΛΕΙΑΣ

(δ. Ζαχάρως)

 

105

 

07

 

1

 

1

 

587 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 105 1 1
 

588

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

105

 

1

 

1

 

589 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 105 1 1
590 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 105 2 1 1
 

591

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ  

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

105

 

1

 

1

 

 

592

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

(δ. Νότιας Κυνουρίας)

 

105

 

07

 

1

 

1

 

593 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΑΡΤΑΣ 105 1 1
 

594

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΑΡΤΑΣ

(δ. Κεντρικών

Τζουμέρκων)

 

105

 

07

 

1

 

1

 

 

595

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  

ΑΡΤΑΣ

 

105

 

1

 

1

 

596 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 105 1 1
597 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 105 2 1 1
598 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 105 06 1 1
 

599

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ)  

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

105

 

06

 

1

 

1

 

600 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 105 1 1
601 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 105 2 1 1
 

602

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

ΕΒΡΟΥ

 

105

 

06

 

1

 

1

 

 

603

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ  

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

105

 

2

 

1

 

1

604 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 105 1 1
 

 

605

 

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ  

 

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

 

105

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ  

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

606

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  

ΗΛΕΙΑΣ

 

105

 

2

 

1

 

1

 

607

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  

ΗΜΑΘΙΑΣ

 

105

 

1

 

1

 

608 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 105 1 1
 

609

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

105

 

1

 

1

 

 

610

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

105

 

1

 

1

 

 

611

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ (ν. Θάσος)  

105

 

06

 

1

 

1

 

 

612

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

105

 

06

 

3

 

2

 

1

613 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 105 06 1 1
614 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 105 06 1 1
 

615

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

105

 

1

 

1

 

 

616

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

105

 

1

 

1

 

617 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 105 4 2 2
 

618

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

105

 

1

 

1

 

 

619

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

105

 

1

 

1

 

 

620

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΙΘΑΚΗΣ (ν. Ιθάκη)  

105

 

06

 

1

 

1

 

 

621

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Δωδώνης)  

105

 

07

 

1

 

1

 

 

622

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Ζαγορίου)  

105

 

06

 

1

 

1

 

623 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 105 4 2 2
 

624

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Κόνιτσας)  

105

 

06

 

1

 

1

 

 

625

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Μετσόβου)  

105

 

07

 

1

 

1

 

626 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 105 1 1
627 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 105 1 1
 

628

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (δ. Αργιθέας)  

105

 

07

 

1

 

1

 

629 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 105 06 3 2 1
630 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 105 06 1 1
 

631

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ (ν. Κέα)  

105

 

06

 

1

 

1

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ  

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

632

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

105

 

1

 

1

 

 

633

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

105

 

1

 

1

 

 

634

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα)  

105

 

06

 

1

 

1

 

 

 

760

 

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα)

 

 

105

 

 

06

 

 

1

 

 

1

 

 

 

761

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα)  

105

 

06

 

1

 

1

 

 

635

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ν. Κεφαλλονιά)  

105

 

06

 

2

 

1

 

1

 

762

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ν. Κεφαλλονιά)  

105

 

06

 

1

 

1

 

636 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 105 06 1 1
637 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 105 1 1
638 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 105 1 1
639 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 105 1 1
 

640

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΚΩ

(ν. Κως)

 

105

 

06

 

2

 

1

 

1

 

641

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ  

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

105

 

1

 

1

 

642 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 105 2 1 1
643 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 105 1 1
644 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 105 1 1
645 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 105 1 1
 

646

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤ. ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)  

105

 

06

 

4

 

2

 

2

 

763

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)  

105

 

06

 

4

 

2

 

2

 

647

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ν. Λευκάδα)  

105

 

06

 

3

 

2

 

1

648 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 105 010 1 1
 

649

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

ΝΗΣΩΝ (ν. Αίγινα)  

105

 

1

 

1

 

 

650

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

105

 

1

 

1

 

651 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 105 1 1
652 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 105 06 1 1
653 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 105 06 2 1 1
654 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 105 2 1 1

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ  

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

655

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

105

 

2

 

1

 

1

656 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 105 1 1
 

657

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(δ. Αγ. Βασιλείου)

 

105

 

07

 

1

 

1

 

 

658

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ (δ. Αμαρίου)  

105

 

07

 

1

 

1

 

 

659

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ (δ. Ανωγείων)  

105

 

07

 

1

 

1

 

 

660

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

105

 

1

 

1

 

 

661

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΡΟΔΟΠΗΣ

 

105

 

06

 

1

 

1

 

 

662

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝ. ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος)  

105

 

06

 

1

 

1

 

 

764

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤ. ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος)  

105

 

06

 

1

 

1

 

663 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 105 06 1 1
664 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 105 4 2 2
665 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 105 1 1
 

666

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ  

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

105

 

1

 

1

 

 

667

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ  

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

105

 

1

 

1

 

668 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 105 2 1 1
669 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 105 2 1 1
 

670

 

ΠΕ1 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΦΩΚΙΔΑΣ (δ. Δελφών)  

105

 

06

 

5

 

3

 

2

 

671

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ (δ. Δωρίδος)  

105

 

06

 

1

 

1

 

672 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 105 2 1 1
673 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 105 1 1
 

674

 

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ (ν. Χίος)  

105

 

06

 

5

 

3

 

2

 

 

675

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΥ

(ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΤ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)

 

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

 

 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

 

103, 104

 

 

06

 

 

1

 

 

1

 

 

 

676

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

 

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

105

 

1

 

1

 

 

 

677

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ / ΕΙΔ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 

105

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ  

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

678

 

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

107

 

019, 020

 

2

 

1

 

1

679 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 107 019, 020 06 1 1
680 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 107 019, 020 06 1 1
681 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 107 019, 020 06 1 1
 

682

 

ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ  

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

108

 

1

 

1

 

683 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 108 2 1 1
 

684

ΠΕ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

& ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

110

 

06

 

2

 

1

 

1

 

685

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

109

 

013

 

1

 

1

 

686 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 109 013 1 1
687 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 109 013 3 2 1
 

688

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

109

 

013

 

1

 

1

 

689 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 109 013 1 1
 

690

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΑΝΔΡΟΥ (ν. Άνδρος)  

109

 

013

 

06

 

2

 

1

 

1

 

691

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ  

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

109

 

013

 

1

 

1

 

692 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 109 013 1 1
693 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 109 013 2 1 1
 

694

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ

(δ. Γ. Καραϊσκάκη)

 

109

 

013, 010

 

07

 

1

 

1

 

 

 

695

 

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

(δ. Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας)

 

 

109

 

 

013

 

 

07

 

 

1

 

 

1

 

 

696 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 109 013 1 1
697 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 109 013 06 1 1
 

698

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  

ΔΡΑΜΑΣ

 

109

 

013

 

06

 

1

 

1

 

 

699

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

109

 

013

 

1

 

1

 

 

700

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ  

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

109

 

013

 

1

 

1

 

 

701

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

109

 

013

 

1

 

1

 

 

702

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  

ΗΜΑΘΙΑΣ

 

109

 

013

 

2

 

1

 

1

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ  

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
703 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 109 013 2 1 1
 

704

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

109

 

013

 

06

 

1

 

1

 

705 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 109 013 06 1 1
 

706

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

109

 

013

 

1

 

1

 

707 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 109 013 1 1
708 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 109 013 2 1 1
709 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 109 013 1 1
710 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 109 013 1 1
 

711

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

109

 

013

 

5

 

3

 

2

 

712

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

109

 

013

 

1

 

1

 

 

713

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΙΚΑΡΙΑΣ (ν. Ικαρία)  

109

 

013

 

06

 

2

 

1

 

1

 

714

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Βόρειων Τζουμέρκων)  

109

 

013

 

07

 

3

 

2

 

1

 

715

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Ζαγορίου)  

109

 

013

 

06

 

1

 

1

 

 

716

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Ζίτσας)  

109

 

013

 

06

 

1

 

1

 

 

717

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Πωγωνίου)  

109

 

013

 

06

 

1

 

1

 

718 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 109 013 1 1
719 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 109 013 1 1
720 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 109 013 06 4 2 2
721 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 109 013 06 1 1
 

722

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα)  

109

 

013

 

06

 

2

 

1

 

1

723 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 109 013 06 3 2 1
724 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 109 013 06 2 1 1
725 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 109 013 2 1 1
 

726

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΚΩ

(ν. Κως)

 

109

 

013

 

06

 

1

 

1

 

727 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 109 013 2 1 1
728 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 109 013 1 1
 

729

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)  

109

 

013

 

06

 

1

 

1

 

730 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 109 013 1 1
 

731

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ  

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

109

 

013

 

1

 

1

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ  

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

732

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΥ (ν. Μύκονος)  

109

 

013

 

06

 

1

 

1

 

733 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 109 010, 013 06 1 1
734 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 109 013 06 2 1 1
735 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 109 013 06 1 1
736 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 109 013 06 1 1
 

737

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ  

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

109

 

013

 

1

 

1

 

 

738

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

109

 

013

 

1

 

1

 

739 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 109 013 1 1
740 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 109 013 06 1 1
 

741

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ  

ΡΟΔΟΠΗΣ

 

109

 

013

 

06

 

1

 

1

 

 

742

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος)  

109

 

013

 

06

 

1

 

1

 

 

743

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝ. ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος)  

109

 

013

 

06

 

1

 

1

 

744 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 109 013 06 1 1
745 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 109 013 06 2 1 1
 

746

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ  

ΣΕΡΡΩΝ

 

109

 

013

 

06

 

1

 

1

 

747 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 109 013 06 2 1 1
748 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 109 013 06 1 1
 

749

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (ν. Αλόννησος)  

109

 

013

 

06

 

1

 

1

 

 

750

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ (ν. Σύρος)  

109

 

013, 010

 

06

 

1

 

1

 

751 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 109 013 1 1
752 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 109 013 2 1 1
753 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 109 013 1 1
754 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 109 013 06 1 1
755 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 109 013 2 1 1
756 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 109 013 1 1
757 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 109 013 1 1
 

758

 

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ (ν. Χίος)  

109

 

013

 

06

 

3

 

2

 

1

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 368 290 78

 

 

 

 1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.)

 

Ενδείξεις του πίνακα:

Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στον φορέα, οι οποίες αναλύονται,  κατά περίπτωση, στις στήλες παραπλεύρως.

Στη στήλη (2) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο  κατάταξης.

Στη στήλη (3) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης, πλην της ειδικής εμπειρίας.

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

801

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ  

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

201

 

1

 

1

 

 

802

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

201

 

1

 

1

 

 

803

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

201, 202

 

1

 

1

 

 

804

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

201

 

2

 

1

 

1

 

805

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)  

201, 202

 

06

 

2

 

1

 

1

 

806

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

203

 

014, 015

 

1

 

1

 

 

807

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

203

 

014, 015

 

1

 

1

 

 

808

 

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

203

 

014, 015

 

1

 

1

 

 

809

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

203

 

014, 015

 

1

 

1

 

 

810

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

203

 

014, 015

 

1

 

1

 

 

811

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

 

ΝΗΣΩΝ (ν. Αίγινα)

 

203

 

014, 015

 

1

 

1

 

 

812

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

813

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

3

 

2

 

1

 

814

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

ΚΑΒΑΛΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

815

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Παξοί)  

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

816

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

817

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

 

818

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

 

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

204

 

 

016, 017

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

819

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

8

 

4

 

4

 

820

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

3

 

2

 

1

 

821

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (δ. Θέρμου)  

204

 

016, 017

 

07

 

1

 

1

 

 

822

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

3

 

2

 

1

 

823

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

824

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

– ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

825

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

826

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

827

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

828

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

829

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ  

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

830

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

831

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

832

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

204

 

010, 016, 017

 

1

 

1

 

 

833

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

834

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

835

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΑΡΤΑΣ

 

204

 

016, 017

 

3

 

2

 

1

 

836

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ

(δ. Γ. Καραϊσκάκη)

 

204

 

016, 017, 010

 

07

 

2

 

1

 

1

 

837

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΑΡΤΑΣ

(δ. Κεντρικών

Τζουμέρκων)

 

204

 

016, 017

 

07

 

1

 

1

 

 

838

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  

ΑΡΤΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

839

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

 

ΑΧΑΪΑΣ

 

204

 

016, 017

 

4

 

2

 

2

 

840

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  

ΑΧΑΪΑΣ

 

204

 

016, 017

 

4

 

2

 

2

 

841

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  

ΑΧΑΪΑΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

842

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

ΑΧΑΪΑΣ

 

204

 

016, 017

 

6

 

3

 

3

 

843

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΑΧΑΪΑΣ

(δ. Ερυμάνθου)

 

204

 

016, 017

 

07

 

1

 

1

 

 

844

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

845

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

846

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

847

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

 

848

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

(δ. Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας)

 

 

204

 

 

016, 017

 

 

07

 

 

1

 

 

1

 

 

 

849

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

850

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

851

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

852

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

853

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

854

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

204

 

016, 017

 

06

 

3

 

2

 

1

 

855

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

ΔΡΑΜΑΣ

 

204

 

016, 017, 010

 

06

 

2

 

1

 

1

 

856

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

857

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

858

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

859

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

204

 

016, 017

 

3

 

2

 

1

 

860

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

204

 

016, 017

 

4

 

2

 

2

 

861

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

862

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

 

ΕΒΡΟΥ

 

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

863

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

 

ΕΒΡΟΥ

 

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

864

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

865

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

 

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

866

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ  

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

867

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

 

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

868

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

4

 

2

 

2

 

 

869

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ  

 

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

 

204

 

 

016, 017

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

870

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

06

 

6

 

3

 

3

 

871

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ν. Ζάκυνθος)  

204

 

016, 017

 

06

 

6

 

3

 

3

 

872

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ  

ΗΛΕΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

873

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  

ΗΛΕΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

3

 

2

 

1

 

874

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

 

ΗΛΕΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

9

 

5

 

4

 

875

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

 

ΗΛΕΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

876

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

 

ΗΛΕΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

877

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  

ΗΜΑΘΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

878

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

ΗΜΑΘΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

3

 

2

 

1

 

879

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  

ΗΜΑΘΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

880

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

881

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

204

 

016, 017

 

3

 

2

 

1

 

882

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

204

 

016, 017

 

11

 

6

 

5

 

883

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

884

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

885

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

204

 

016, 017

 

5

 

3

 

2

 

886

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

887

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

06

 

3

 

2

 

1

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

888

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

06

 

4

 

2

 

2

 

889

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

890

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

891

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

204

 

016, 017

 

3

 

2

 

1

 

892

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

893

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

204

 

016, 017

 

5

 

3

 

2

 

1167

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

894

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

895

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

896

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

897

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Δωδώνης)  

204

 

016, 017

 

07

 

3

 

2

 

1

 

898

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Ζαγορίου)  

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

899

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Ζίτσας)  

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

900

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Κόνιτσας)  

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

901

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Μετσόβου)  

204

 

016, 017

 

07

 

1

 

1

 

 

902

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Πωγωνίου)  

204

 

016, 017

 

06

 

2

 

1

 

1

 

903

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

 

ΚΑΒΑΛΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

904

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

ΚΑΒΑΛΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

905

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ν. Λέρος)  

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

906

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

204

 

016, 017

 

5

 

3

 

2

 

907

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

908

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

909

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

204

 

016, 017

 

4

 

2

 

2

 

910

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

(δ. Λίμνης Πλαστήρα)

 

204

 

016, 017

 

07

 

1

 

1

 

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

911

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ  

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

06

 

2

 

1

 

1

 

912

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

913

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

914

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

915

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

916

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

917

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα)  

204

 

016, 017

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1159

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα)

 

204

 

016, 017

 

06

 

4

 

2

 

2

 

1160

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα)  

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

918

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ν. Κεφαλλονιά)  

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

1161

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ν. Κεφαλλονιά)  

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

1162

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ν. Κεφαλλονιά)  

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

919

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

 

ΚΙΛΚΙΣ

 

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

920

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

 

ΚΙΛΚΙΣ

 

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

921

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

922

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

 

204

 

016, 017

 

4

 

2

 

2

 

923

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

 

204

 

016, 017

 

4

 

2

 

2

 

924

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

925

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

3

 

2

 

1

 

926

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ  

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

927

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (δ. Νεμέας)  

204

 

016, 017

 

07

 

1

 

1

 

 

928

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

929

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

4

 

2

 

2

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

930

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

204

 

016, 017

 

4

 

2

 

2

 

931

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

932

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

933

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

204

 

016, 017, 010

 

2

 

1

 

1

 

934

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

935

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

936

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

937

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

204

 

016, 017

 

4

 

2

 

2

 

938

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

939

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (δ. Οροπεδίου Λασιθίου)  

204

 

016, 017

 

07

 

1

 

1

 

 

940

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤ. ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)  

204

 

016, 017

 

06

 

4

 

2

 

2

 

1163

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)  

204

 

016, 017

 

06

 

5

 

3

 

2

 

941

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ν. Λευκάδα)  

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

942

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΛΗΜΝΟΥ (ν. Λήμνος)  

204

 

016, 017

 

06

 

4

 

2

 

2

 

943

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

3

 

2

 

1

 

944

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

9

 

5

 

4

 

945

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ  

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

946

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

947

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου)  

204

 

016, 017

 

07

 

2

 

1

 

1

 

948

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

204

 

010, 016, 017

 

3

 

2

 

1

 

949

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

204

 

010, 016, 017

 

2

 

1

 

1

 

950

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

204

 

016, 017, 010

 

2

 

1

 

1

 

951

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ  

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

204

 

010, 016, 017

 

1

 

1

 

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

952

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΜΗΛΟΥ (ν. Μήλος)  

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

953

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΗΛΟΥ (ν. Σίφνος)  

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

954

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΝΑΞΟΥ (ν. Νάξος)

 

204

 

016, 017

 

06

 

2

 

1

 

1

 

955

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΝΗΣΩΝ (ν. Πόρος)  

204

 

016, 017

 

07

 

1

 

1

 

 

956

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΝΗΣΩΝ

(ν. Σαλαμίνα)

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

957

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΝΗΣΩΝ (ν. Ύδρα)  

204

 

016, 017

 

07

 

1

 

1

 

 

958

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

959

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

960

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

204

 

016, 017

 

3

 

2

 

1

 

961

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

962

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

204

 

016, 017

 

3

 

2

 

1

 

963

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

204

 

016, 017

 

4

 

2

 

2

 

964

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

965

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

966

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΠΕΛΛΑΣ

 

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

967

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 

ΠΕΛΛΑΣ

 

204

 

016, 017

 

06

 

2

 

1

 

1

 

968

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

 

ΠΕΛΛΑΣ

 

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

969

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

970

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

971

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

972

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

973

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

974

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

975

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

976

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(δ. Αγ. Βασιλείου)

 

204

 

016, 017

 

07

 

1

 

1

 

 

977

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ (δ. Αμαρίου)  

204

 

016, 017

 

07

 

1

 

1

 

 

978

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος)  

204

 

016, 017

 

06

 

5

 

3

 

2

 

979

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΝ. ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος)  

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

1164

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤ. ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος)  

204

 

016, 017

 

06

 

2

 

1

 

1

 

980

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

 

ΣΕΡΡΩΝ

 

204

 

016, 017

 

06

 

2

 

1

 

1

 

981

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

 

ΣΕΡΡΩΝ

 

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

982

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ  

ΣΕΡΡΩΝ

 

204

 

016, 017

 

06

 

2

 

1

 

1

 

983

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

 

ΣΕΡΡΩΝ

 

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

984

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

 

ΣΕΡΡΩΝ

 

204

 

016, 017

 

06

 

4

 

2

 

2

 

985

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

 

ΣΕΡΡΩΝ

 

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

986

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΗΝΟΥ (ν. Τήνος)  

204

 

010, 016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

987

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

204

 

016, 017

 

6

 

3

 

3

 

988

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ  

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

204

 

016, 017

 

6

 

3

 

3

 

989

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ  

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

990

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ  

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

991

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

204

 

016, 017

 

3

 

2

 

1

 

992

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

993

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

204

 

016, 017

 

4

 

2

 

2

 

994

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

995

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

204

 

016, 017

 

06

 

3

 

2

 

1

 

996

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

997

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

204

 

016, 017

 

06

 

4

 

2

 

2

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

998

ΤΕ2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΦΩΚΙΔΑΣ (δ. Δελφών)  

204

 

016, 017

 

06

 

2

 

1

 

1

 

999

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ (δ. Δωρίδος)  

204

 

016, 017

 

06

 

1

 

1

 

 

1000

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ  

ΧΑΝΙΩΝ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

1001

 

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

(δ. Καντάνου – Σελίνου)

 

204

 

016, 017

 

07

 

1

 

1

 

 

1002

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

ΧΑΝΙΩΝ

 

204

 

016, 017

 

1

 

1

 

 

1003

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

ΧΑΝΙΩΝ

 

204

 

016, 017

 

2

 

1

 

1

 

1004

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

(δ. Σφακίων)

 

204

 

016, 017

 

07

 

1

 

1

 

 

1005

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΧΑΝΙΩΝ

 

204

 

016, 017

 

4

 

2

 

2

 

1006

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ (ν. Χίος)  

204

 

016, 017

 

06

 

3

 

2

 

1

 

 

1007

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

 

204

 

 

016, 017

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

 

1008

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

 

 

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

 

204

 

 

016, 017

 

 

4

 

 

2

 

 

2

 

1009

 

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

201

 

018

 

1

 

1

 

 

1010

 

ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

201

 

1

 

1

 

 

1011

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΘΗΡΑΣ (ν. Θήρα)  

205

 

019, 020

 

06

 

1

 

1

 

 

1012

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ (ν. Κύθνος)  

205

 

019, 020

 

06

 

1

 

1

 

1013 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 205 019, 020 1 1
 

1014

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ  

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

205

 

010, 019, 020

 

1

 

1

 

 

1015

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

 

1016

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ  

ΧΑΝΙΩΝ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

 

1017

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ (ν. Χίος)  

205

 

019, 020

 

06

 

1

 

1

 

 

1018

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΑΝΔΡΟΥ (ν. Άνδρος)  

205

 

019, 020

 

06

 

1

 

1

 

 

1019

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Δωδώνης)  

205

 

019, 020

 

07

 

1

 

1

 

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

1020

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Πωγωνίου)  

205

 

019, 020

 

06

 

1

 

1

 

 

1021

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

ΝΑΞΟΥ

(ν. Αμοργός)

 

205

 

019, 020

 

06

 

1

 

1

 

1022 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 205 019, 020 2 1 1
1023 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 205 019, 020 2 1 1
1024 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 205 019, 020 1 1
1025 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 205 019, 020 3 2 1
 

1026

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

205

 

019, 020

 

2

 

1

 

1

1027 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 205 019, 020 1 1
 

1028

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

1029 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 205 010, 019, 020 1 1
 

1030

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

1031 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 205 019, 020 1 1
 

1032

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΑΡΤΑΣ

(δ. Κεντρικών

Τζουμέρκων)

 

205

 

019, 020

 

07

 

1

 

1

 

1033 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 205 019, 020 2 1 1
 

1034

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  

ΑΧΑΪΑΣ

 

205

 

019, 020

 

2

 

1

 

1

 

1035

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  

ΑΧΑΪΑΣ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

1036 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ 205 019, 020 2 1 1
1037 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 205 019, 020 1 1
 

1038

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

1039 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 205 019, 020 06 1 1
1040 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 205 019, 020 06 3 2 1
 

1041

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

ΔΡΑΜΑΣ

 

205

 

019, 020, 010

 

06

 

1

 

1

 

1042 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 205 019, 020 1 1
 

1043

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ  

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

1044 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 205 019, 020 1 1
 

1045

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

205

 

019, 020

 

2

 

1

 

1

 

 

1046

 

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ  

 

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

 

205

 

 

019, 020

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1047

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  

ΗΛΕΙΑΣ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

1048 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 205 019, 020 4 2 2
1049 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΗΛΕΙΑΣ 205 019, 020 1 1

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

(1)

 

(2)

 

(3)

1050 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 205 019, 020 3 2 1
 

1051

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

 

1052

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

205

 

019, 020

 

7

 

4

 

3

 

1053

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

1054 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 205 019, 020 2 1 1
 

1055

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

205

 

019, 020

 

06

 

3

 

2

 

1

1056 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 205 019, 020 06 2 1 1
1057 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 205 019, 020 2 1 1
1058 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 205 019, 020 4 2 2
 

1059

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

205

 

019, 020

 

3

 

2

 

1

 

1060

ΤΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ Ή ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

1061 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 205 019, 020 4 2 2
 

1062

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

205

 

019, 020

 

6

 

3

 

3

 

1063

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

205

 

019, 020

 

2

 

1

 

1

 

1064

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

205

 

019, 020

 

2

 

1

 

1

 

1065

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Βόρειων Τζουμέρκων)  

205

 

019, 020

 

07

 

1

 

1

 

 

1066

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Ζαγορίου)  

205

 

019, 020

 

06

 

1

 

1

 

1067 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 205 019, 020 4 2 2
 

1068

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Κόνιτσας)  

205

 

019, 020

 

06

 

1

 

1

 

 

1069

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Μετσόβου)  

205

 

019, 020

 

07

 

2

 

1

 

1

1070 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 205 019, 020 5 3 2
1071 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 205 019, 020 4 2 2
1072 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 205 019, 020 2 1 1
 

1073

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (δ. Λίμνης

Πλαστήρα)

 

205

 

019, 020

 

07

 

1

 

1

 

1074 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 205 019, 020 1 1
 

1075

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ  

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

205

 

019, 020

 

06

 

2

 

1

 

1

1076 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 205 019, 020 06 4 2 2
 

1077

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

1078

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα)  

205

 

019, 020

 

06

 

1

 

1

 

 

 

1165

 

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα)

 

 

205

 

 

019, 020

 

 

06

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1166

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα)  

205

 

019, 020

 

06

 

2

 

1

 

1

1079 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 205 019, 020 06 4 2 2
1080 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 205 019, 020 06 3 2 1
1081 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 205 019, 020 2 1 1
1082 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 205 019, 020 5 3 2
1083 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 205 019, 020 1 1
1084 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 205 019, 020 2 1 1
 

1085

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

1086 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 205 019, 020 1 1
1087 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 205 019, 020 1 1
1088 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ 205 019, 020 1 1
1089 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 205 019, 020 1 1
 

1090

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)  

205

 

019, 020

 

06

 

1

 

1

 

 

1168

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤ. ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)  

205

 

019, 020

 

06

 

1

 

1

 

 

1091

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ  

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

 

1092

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

 

1093

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ ΝΗΣΩΝ

(δ. Τροιζηνίας – Μεθάνων)

 

205

 

019, 020

 

07

 

2

 

1

 

1

 

1094

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΝΗΣΩΝ (ν. Πόρος)  

205

 

019, 020

 

07

 

1

 

1

 

 

1095

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

1096 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 205 019, 020 06 1 1
 

1097

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΞΑΝΘΗΣ

 

205

 

019, 020

 

06

 

1

 

1

 

 

1098

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

205

 

019, 020

 

2

 

1

 

1

1099 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 205 019, 020 1 1
1100 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 205 019, 020 06 1 1
1101 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 205 019, 020 06 1 1
1102 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 205 019, 020 06 4 2 2
1103 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 205 019, 020 06 1 1

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

1104

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ  

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

1105 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 205 019, 020 6 3 3
1106 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 205 019, 020 5 3 2
1107 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 205 019, 020 2 1 1
1108 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 205 019, 020 2 1 1
 

1109

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΡΟΔΟΠΗΣ

 

205

 

019, 020

 

06

 

1

 

1

 

1110 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 205 019, 020 06 2 1 1
 

1111

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ  

ΣΕΡΡΩΝ

 

205

 

019, 020

 

06

 

1

 

1

 

1112 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 205 019, 020 06 4 2 2
1113 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 205 019, 020 2 1 1
 

1114

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ  

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

 

1115

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

1116 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 205 019, 020 06 1 1
 

1117

 

ΤΕ6 ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΦΩΚΙΔΑΣ (δ. Δελφών)  

205

 

019, 020

 

06

 

1

 

1

 

1118 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 205 019, 020 2 1 1
1119 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 205 019, 020 1 1
1120 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 205 019, 020 2 1 1
 

1121

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

(δ. Σφακίων)

 

205

 

019, 020

 

07

 

1

 

1

 

1122 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 205 019, 020 2 1 1
 

1123

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

205

 

019, 020

 

2

 

1

 

1

 

1124

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

 

1125

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ  

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

205

 

019, 020

 

2

 

1

 

1

 

1126

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ

(δ. Γ. Καραϊσκάκη)

 

205

 

019, 020, 010

 

07

 

1

 

1

 

 

1127

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

205

 

019, 020

 

2

 

1

 

1

 

1128

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΗΛΕΙΑΣ

(δ. Ζαχάρως)

 

205

 

019, 020

 

07

 

1

 

1

 

 

1129

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  

ΗΜΑΘΙΑΣ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

 

1130

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  

ΗΜΑΘΙΑΣ

 

205

 

019, 020

 

3

 

2

 

1

 

1131

 

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

 

1132

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Ζίτσας)  

205

 

019, 020

 

06

 

3

 

2

 

1

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

1133

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

205

 

019, 020

 

2

 

1

 

1

 

1134

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

 

205

 

019, 020

 

3

 

2

 

1

 

1135

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (δ. Νεμέας)  

205

 

019, 020

 

07

 

1

 

1

 

 

1136

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

 

1137

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

 

1138

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ν. Λευκάδα)  

205

 

019, 020

 

06

 

1

 

1

 

 

1139

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

 

1140

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

205

 

019, 020

 

8

 

4

 

4

 

1141

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΝΗΣΩΝ

(ν. Σαλαμίνα)

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

 

1142

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΞΑΝΘΗΣ

 

205

 

010, 019, 020

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1143

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

 

1144

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος)  

205

 

019, 020

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1145

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (ν. Αλόννησος)  

205

 

019, 020

 

06

 

1

 

1

 

 

1146

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ / ΤΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

205

 

019, 020

 

1

 

1

 

 

1147

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

205

 

019, 020

 

8

 

4

 

4

 

1148

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

205

 

019, 020

 

06

 

4

 

2

 

2

 

1149

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ  

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

205

 

019, 020

 

2

 

1

 

1

 

1150

 

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ

– ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

206

 

021, 022

 

1

 

1

 

 

1151

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

206

 

021, 022

 

3

 

2

 

1

 

1152

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

206

 

021, 022

 

2

 

1

 

1

 

1153

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

/ ΤΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

206

 

021, 022

 

1

 

1

 

 

1154

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ  

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

206

 

021, 022

 

1

 

1

 

 

1155

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

ΧΑΝΙΩΝ

(δ. Σφακίων)

 

206

 

021, 022

 

07

 

1

 

1

 

 

1156

ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ (ν. Χίος)  

206

 

021, 022

 

06

 

1

 

1

 

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

 

(1)

 

(2)

 

(3)

 

1157

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  

ΑΧΑΪΑΣ

 

206

 

021, 022

 

1

 

1

 

 

1158

 

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ  

ΣΕΡΡΩΝ

 

206

 

021, 022

 

06

 

1

 

1

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 730 483 247

 

 1. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.)

 

Ενδείξεις του πίνακα:

Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στον φορέα, οι οποίες αναλύονται,  κατά περίπτωση, στις στήλες παραπλεύρως.

Στη στήλη (2) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο  κατάταξης.

Στη στήλη (3) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης, πλην της ειδικής εμπειρίας.

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

1201

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1202

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ  

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1203

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1204

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ (ν. Θάσος)  

301

 

023

 

06

 

1

 

1

 

 

1205

 

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ – ΜΕΘΑΝΩΝ ΝΗΣΩΝ

(δ. Τροιζηνίας – Μεθάνων)

 

301

 

023

 

07

 

1

 

1

 

 

1206

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΝΗΣΩΝ (ν. Ύδρα)  

301

 

023

 

07

 

1

 

1

 

 

1207

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΗΛΕΙΑΣ

(δ. Ζαχάρως)

 

301

 

023

 

07

 

2

 

1

 

1

 

1208

 

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ  

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1209

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΘΗΡΑΣ (ν. Θήρα)  

301

 

023

 

06

 

1

 

1

 

 

1210

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΒΡΟΥ

(ν. Σαμοθράκη)

 

301

 

023

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1211

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Πωγωνίου)  

301

 

023

 

06

 

3

 

2

 

1

 

1212

 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ  

ΣΕΡΡΩΝ

 

301

 

023

 

06

 

3

 

2

 

1

 

1213

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

301

 

023

 

6

 

3

 

3

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

1214

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ  

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

301

 

023

 

6

 

3

 

3

 

1215

 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

301

 

023

 

8

 

4

 

4

 

1216

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

301

 

023

 

5

 

3

 

2

 

1217

 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1218

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΑΝΔΡΟΥ (ν. Άνδρος)  

301

 

023

 

06

 

1

 

1

 

 

1219

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1220

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

301

 

010, 023

 

2

 

1

 

1

 

1221

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1222

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

 

301

 

023

 

4

 

2

 

2

 

1223

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΑΡΤΑΣ

 

301

 

023

 

5

 

3

 

2

 

1224

 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΑΡΤΑΣ

(δ. Κεντρικών

Τζουμέρκων)

 

301

 

023

 

07

 

1

 

1

 

 

1225

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  

ΑΡΤΑΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1226

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  

ΑΧΑΪΑΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1227

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

ΑΧΑΪΑΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1228

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ  

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1229

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1230

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1231

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1232

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

301

 

023

 

06

 

6

 

3

 

3

 

1233

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

 

ΔΡΑΜΑΣ

 

301

 

023

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1234

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

ΔΡΑΜΑΣ

 

301

 

023

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1235

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  

ΔΡΑΜΑΣ

 

301

 

023

 

06

 

1

 

1

 

 

1236

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  

ΔΡΑΜΑΣ

 

301

 

023

 

06

 

4

 

2

 

2

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

1237

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

ΔΡΑΜΑΣ

 

301

 

023, 010

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1238

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1239

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1240

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1241

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1242

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ  

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

301

 

023

 

3

 

2

 

1

 

1243

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

 

301

 

023

 

06

 

7

 

4

 

3

 

1244

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  

ΗΛΕΙΑΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1245

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

 

ΗΛΕΙΑΣ

 

301

 

023

 

5

 

3

 

2

 

1246

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

 

ΗΛΕΙΑΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1247

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

 

ΗΛΕΙΑΣ

 

301

 

023

 

3

 

2

 

1

 

1248

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

301

 

023

 

4

 

2

 

2

 

1249

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (δ. Βιάννου)  

301

 

023

 

07

 

1

 

1

 

 

1250

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

301

 

023

 

3

 

2

 

1

 

1251

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

301

 

023

 

4

 

2

 

2

 

1252

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

301

 

023

 

3

 

2

 

1

 

1253

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1254

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

301

 

023

 

06

 

3

 

2

 

1

 

1255

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

301

 

023

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1256

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

301

 

023

 

3

 

2

 

1

 

1257

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1258

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1259

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

301

 

023

 

8

 

4

 

4

 

1260

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

301

 

023

 

5

 

3

 

2

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

1261

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1262

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΙΘΑΚΗΣ (ν. Ιθάκη)  

301

 

023

 

06

 

1

 

1

 

 

1263

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΙΚΑΡΙΑΣ (ν. Ικαρία)  

301

 

023

 

06

 

1

 

1

 

 

1264

 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Βόρειων Τζουμέρκων)  

301

 

023

 

07

 

1

 

1

 

 

1265

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Δωδώνης)  

301

 

023

 

07

 

4

 

2

 

2

 

1266

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1267

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Μετσόβου)

 

301

 

023

 

07

 

2

 

1

 

1

 

1268

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΚΑΒΑΛΑΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1269

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

 

ΚΑΒΑΛΑΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1270

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1271

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΚΑΣΟΥ (ν. Κάρπαθος)  

301

 

023

 

06

 

1

 

1

 

 

1272

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

301

 

023

 

06

 

7

 

4

 

3

 

1273

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

301

 

023

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1274

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ (ν. Κέα)  

301

 

023

 

06

 

1

 

1

 

 

1275

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1276

 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1277

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα)  

301

 

023

 

06

 

4

 

2

 

2

 

1462

 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα)

 

301

 

023

 

06

 

4

 

2

 

2

 

1463

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα)  

301

 

023

 

06

 

1

 

1

 

 

1278

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ν. Κεφαλλονιά)  

301

 

023

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1464

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ν. Κεφαλλονιά)  

301

 

023

 

06

 

1

 

1

 

 

1465

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ (ν. Κεφαλλονιά)  

301

 

023

 

06

 

1

 

1

 

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

1279

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1280

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1281

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

301

 

023

 

3

 

2

 

1

 

1282

 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ  

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1283

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

301

 

023

 

3

 

2

 

1

 

1284

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

301

 

023

 

3

 

2

 

1

 

1285

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1286

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

301

 

023

 

3

 

2

 

1

 

1287

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

301

 

023

 

4

 

2

 

2

 

1288

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1289

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

301

 

010, 023

 

3

 

2

 

1

 

1290

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

301

 

023, 010

 

2

 

1

 

1

 

1291

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

301

 

010, 023

 

3

 

2

 

1

 

1292

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1293

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΑΡΟΥ (ν. Πάρος)  

301

 

023

 

06

 

1

 

1

 

 

1294

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

301

 

023

 

4

 

2

 

2

 

1295

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 

ΠΕΛΛΑΣ

 

301

 

023

 

06

 

5

 

3

 

2

 

1296

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ  

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1297

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1298

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(δ. Αγίου Βασιλείου)

 

301

 

023

 

07

 

4

 

2

 

2

 

1299

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ (δ. Αμαρίου)  

301

 

023

 

07

 

2

 

1

 

1

 

1300

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ (δ. Ανωγείων)  

301

 

023

 

07

 

1

 

1

 

 

1301

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

301

 

023

 

4

 

2

 

2

 

1302

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

301

 

023

 

5

 

3

 

2

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

1303

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΡΟΔΟΠΗΣ

 

301

 

023

 

06

 

5

 

3

 

2

 

1304

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

 

ΣΕΡΡΩΝ

 

301

 

023

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1305

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ  

ΣΕΡΡΩΝ

 

301

 

023

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1306

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

 

ΣΕΡΡΩΝ

 

301

 

023

 

06

 

4

 

2

 

2

 

1307

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ (ν. Σύρος)  

301

 

023, 010

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1308

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ

ΤΗΝΟΥ (ν. Τήνος)  

301

 

010, 023

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1309

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

301

 

023

 

5

 

3

 

2

 

1310

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

301

 

023

 

4

 

2

 

2

 

1311

 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ  

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1312

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1313

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ  

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1314

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

301

 

023

 

3

 

2

 

1

 

1315

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1316

ΔΕ7 ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΦΩΚΙΔΑΣ (δ. Δελφών)  

301

 

023

 

06

 

6

 

3

 

3

 

1317

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

ΧΑΝΙΩΝ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1318

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ (ν. Χίος)  

301

 

023

 

06

 

7

 

4

 

3

 

1319

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1320

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ  

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

 

301

 

023

 

3

 

2

 

1

 

1321

 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

ΑΡΤΑΣ

(δ. Γεωργίου

Καραϊσκάκη)

 

301

 

023, 010

 

07

 

2

 

1

 

1

 

1322

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1323

 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1324

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Ζίτσας)  

301

 

023

 

06

 

2

 

1

 

1

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

1325

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (δ. Αργιθέας)

 

301

 

023

 

07

 

1

 

1

 

 

1326

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1327

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1328

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1329

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

301

 

023

 

3

 

2

 

1

 

1330

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

301

 

023

 

6

 

3

 

3

 

1331

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1332

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

 

301

 

023

 

5

 

3

 

2

 

1333

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ν. Λευκάδα)  

301

 

023

 

06

 

11

 

6

 

5

 

1334

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

301

 

010, 023

 

1

 

1

 

 

1335

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΝΗΣΩΝ

(ν. Σαλαμίνα)

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1336

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΞΑΝΘΗΣ

 

301

 

010, 023

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1337

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ

 

ΞΑΝΘΗΣ

 

301

 

023

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1338

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1339

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ  

ΡΟΔΟΠΗΣ

 

301

 

023

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1340

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

 

ΣΕΡΡΩΝ

 

301

 

023

 

06

 

5

 

3

 

2

 

1341

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

301

 

023

 

06

 

1

 

1

 

 

1342

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1343

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1344

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1345

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

301

 

023

 

4

 

2

 

2

 

1346

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1347

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

 

ΣΕΡΡΩΝ

 

301

 

023

 

06

 

3

 

2

 

1

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

1348

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

301

 

023

 

6

 

3

 

3

 

1349

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

301

 

023

 

06

 

3

 

2

 

1

 

1350

 

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

(δ. Καντάνου – Σελίνου)

 

301

 

023

 

07

 

1

 

1

 

 

1351

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΧΑΝΙΩΝ

 

301

 

023

 

5

 

3

 

2

 

1352

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ*  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

302

 

1

 

1

 

 

1353

 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

303

 

001

 

2

 

1

 

1

1354 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 303 001 1 1
1355 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 303 001 1 1
 

1356

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα)  

303

 

001

 

06

 

1

 

1

 

 

1466

 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα)

 

303

 

001

 

06

 

1

 

1

 

 

1357

 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

303

 

001

 

1

 

1

 

1358 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 303 001 1 1
1359 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 303 001 1 1
 

1360

 

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

303

 

001

 

1

 

1

 

 

1361

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

303

 

001

 

1

 

1

 

 

1362

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

303

 

001

 

1

 

1

 

 

1363

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  

ΠΙΕΡΙΑΣ

 

303

 

001

 

2

 

1

 

1

 

1364

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

303

 

001

 

2

 

1

 

1

 

1365

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

(δ. Νότιας Κυνουρίας)

 

301

 

023

 

07

 

1

 

1

 

 

1366

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ν. Ζάκυνθος)  

301

 

023

 

06

 

6

 

3

 

3

 

1367

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ  

ΗΛΕΙΑΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

 

1368

 

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

(δ. Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας)

 

 

301

 

 

023

 

 

07

 

 

2

 

 

1

 

 

1

 

* Ο διοριστέος θα απασχολείται με την εκτέλεση φυσικοθεραπευτικών  πράξεων πάντοτε υπό την επίβλεψη – καθοδήγηση του αδειούχου

Φυσικοθεραπευτή ΤΕ ο οποίος υπηρετεί σε φορέα του συγκεκριμένου Δήμου.

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

1369

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

301

 

023

 

3

 

2

 

1

1370 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ 301 023 06 5 3 2
1371 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 023 2 1 1
 

1372

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (δ. Θέρμου)  

301

 

023

 

07

 

2

 

1

 

1

1373 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 301 023 3 2 1
 

1374

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1375

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

301

 

023

 

1

 

1

 

1376 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΧΑΪΑΣ 301 023 3 2 1
 

1377

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  

ΑΧΑΪΑΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

1378 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 301 023 5 3 2
1379 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 301 023 3 2 1
 

1380

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

1381 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 301 023 06 2 1 1
1382 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 301 023 2 1 1
 

1383

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1384

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1385

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

ΕΒΡΟΥ

 

301

 

023

 

06

 

4

 

2

 

2

 

1386

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

ΕΒΡΟΥ

 

301

 

023

 

06

 

1

 

1

 

1387 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΒΡΟΥ 301 023 06 4 2 2
1388 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 301 023 06 4 2 2
 

1389

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

 

1390

 

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ  

 

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

 

301

 

 

023

 

 

2

 

 

1

 

 

1

1391 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 301 023 5 3 2
1392 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 301 023 1 1
1393 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 301 023 1 1
 

1394

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1395

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Ζαγορίου)  

301

 

023

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1396

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Κόνιτσας)  

301

 

023

 

06

 

2

 

1

 

1

1397 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 301 023 2 1 1

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

1398

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

(δ. Λίμνης Πλαστήρα)

 

301

 

023

 

07

 

1

 

1

 

1399 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 301 023 3 2 1
 

1400

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ  

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

301

 

023

 

06

 

1

 

1

 

 

1401

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

301

 

023

 

5

 

3

 

2

 

1402

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

301

 

023

 

1

 

1

 

1403 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ 301 023 1 1
 

1404

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΚΩ

(ν. Κως)

 

301

 

023

 

06

 

1

 

1

 

 

1405

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

ΚΩ

(ν. Νίσυρος)

 

301

 

023

 

06

 

1

 

1

 

 

1406

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

301

 

023

 

3

 

2

 

1

1407 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 301 023 2 1 1
 

1408

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤ. ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)  

301

 

023

 

06

 

9

 

5

 

4

 

1467

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος)  

301

 

023

 

06

 

7

 

4

 

3

 

1409

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ν. Μεγανήσι)  

301

 

023

 

06

 

1

 

1

 

 

1410

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΛΗΜΝΟΥ (ν. Λήμνος)  

301

 

023

 

06

 

3

 

2

 

1

 

1411

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ  

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1412

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΗΛΟΥ (ν. Σίφνος)  

301

 

023

 

06

 

1

 

1

 

 

1413

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΝΑΞΟΥ (ν. Νάξος)

 

301

 

023

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1414

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1415

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ  

301

 

023

 

4

 

2

 

2

1416 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 301 023 06 2 1 1
 

1417

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

1418 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 301 023 1 1
1419 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 301 023 06 4 2 2
1420 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 301 023 06 1 1
1421 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 301 023 06 2 1 1
1422 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 301 023 1 1
1423 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ 301 023 06 3 2 1
 

1424

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

ΡΟΔΟΥ (ν. Τήλος)  

301

 

023

 

06

 

1

 

1

 

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

1425

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΝ. ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος)  

301

 

023

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1468

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤ. ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος)  

301

 

023

 

06

 

3

 

2

 

1

1426 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 301 023 06 2 1 1
1427 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 301 023 5 3 2
 

1428

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ  

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

301

 

023

 

3

 

2

 

1

1429 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 301 023 06 1 1
 

1430

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ (δ. Δωρίδος)  

301

 

023

 

06

 

3

 

2

 

1

 

1431

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΒΟΗΘΩΝ) ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1432

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (ΒΟΗΘΩΝ)  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

 

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1433

 

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1434

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

/ ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

 

ΚΙΛΚΙΣ

 

301

 

023

 

06

 

3

 

2

 

1

 

1435

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

/ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

 

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

301

 

023

 

4

 

2

 

2

 

1436

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

/ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

301

 

023

 

4

 

2

 

2

 

1437

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

/ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου)  

301

 

023

 

07

 

2

 

1

 

1

 

1438

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

/ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

301

 

023

 

3

 

2

 

1

 

1439

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1440

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  

ΗΜΑΘΙΑΣ

 

301

 

023

 

3

 

2

 

1

 

1441

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ / ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1442

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

301

 

023

 

06

 

3

 

2

 

1

 

1443

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ  

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1444

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

301

 

023

 

1

 

1

 

 

1445

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

 

301

 

023

 

2

 

1

 

1

 

1446

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος)  

301

 

023

 

06

 

4

 

2

 

2

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

1447

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΣΠΟΡΑΔΩΝ (ν. Σκόπελος)  

301

 

023

 

06

 

1

 

1

 

 

 

 

1448

 

 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ

 

 

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Κύριος

304

 

 

024, 025

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

1

Α΄ Επικουρικός

305

Β΄ Επικουρικός

306

 

012, 024, 025

 

 

 

1449

 

 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 

 

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Κύριος

304

 

 

024, 025

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Α΄ Επικουρικός

305

Β΄ Επικουρικός

306

 

012, 024, 025

 

 

 

1450

 

 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

 

 

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Κύριος

304

 

 

024, 025

 

 

 

3

 

 

 

2

 

 

 

1

Α΄ Επικουρικός

305

Β΄ Επικουρικός

306

 

012, 024, 025

 

 

 

 

1451

 

 

 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

 

 

 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κύριος

304

 

(009, 011) ή

(024, 025)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Α΄ Επικουρικός

305

 

Β΄ Επικουρικός

306

012, (009,

011) ή (024,

025)

 

 

 

1452

 

 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

 

 

 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Κύριος

304

 

 

024, 025

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Α΄ Επικουρικός

305

Β΄ Επικουρικός

306

 

012, 024, 025

 

 

 

1453

 

 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κύριος

304

 

 

009, 011

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Α΄ Επικουρικός

305

Β΄ Επικουρικός

306

 

012, 009, 011

 

 

 

1454

 

 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κύριος

304

 

 

009, 011

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

1

Α΄ Επικουρικός

305

Β΄ Επικουρικός

306

 

012, 009, 011

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

(1) (2) (3)
 

 

 

1455

 

 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ

 

 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Κύριος

304

 

 

009, 011

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Α΄ Επικουρικός

305

Β΄ Επικουρικός

306

 

012, 009, 011

 

 

 

 

1456

 

 

 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

 

 

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

Κύριος

304

 

(009, 011) ή

010 ή (024,

025)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Α΄ Επικουρικός

305

 

Β΄ Επικουρικός

306

012, (009,

011) ή 010 ή

(024, 025)

 

 

 

1457

 

 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

 

 

ΠΕΛΛΑΣ

Κύριος

304

 

 

024, 025

 

 

 

06

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

1

Α΄ Επικουρικός

305

Β΄ Επικουρικός

306

 

012, 024, 025

 

 

 

 

1458

 

 

 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

 

 

 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Κύριος

304

 

(009, 011) ή

(024, 025)

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Α΄ Επικουρικός

305

 

Β΄ Επικουρικός

306

012, (009,

011) ή (024,

025)

 

 

 

1459

 

 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

 

 

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Κύριος

304

 

009, 011, 024,

025

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

1

Α΄ Επικουρικός

305

Β΄ Επικουρικός

306

012, 009, 011,

024, 025

 

 

 

1460

 

 

 

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

 

 

ΧΑΝΙΩΝ

(δ. Καντάνου – Σελίνου)

Κύριος

304

 

 

024, 025

 

 

 

07

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Α΄ Επικουρικός

305

Β΄ Επικουρικός

306

 

012, 024, 025

 

 

 

1461

 

 

 

ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

 

 

ΧΑΝΙΩΝ

Κύριος

304

 

 

009, 011

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

Α΄ Επικουρικός

305

Β΄ Επικουρικός

306

 

012, 009, 011

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 634 399 235

 

 

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.)

 

Ενδείξεις του πίνακα:

Στη στήλη (1) «ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ» περιλαμβάνεται το σύνολο των θέσεων του κλάδου στον φορέα, οι οποίες αναλύονται,  κατά περίπτωση, στις στήλες παραπλεύρως.

Στη στήλη (2) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και βαθμολογείται ως κριτήριο  κατάταξης.

Στη στήλη (3) περιλαμβάνεται ο αριθμός των θέσεων για τις οποίες η εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν βαθμολογείται ως κριτήριο κατάταξης, πλην της ειδικής εμπειρίας.

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

 

(1)

 

 

(2)

 

 

(3)

 

1501

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

3

 

2

 

1

 

1502

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

401, 402,

403, 404

 

6

 

3

 

3

 

1503

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1504

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

401, 402,

403, 404

 

5

 

3

 

2

 

1505

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

6

 

3

 

3

 

1506

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1507

 

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

(δ. Καντάνου – Σελίνου)

 

401, 402,

403, 404

 

07

 

2

 

1

 

1

 

1508

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ (δ. Σφακίων)  

ΧΑΝΙΩΝ

401, 402,

403, 404

 

07

 

2

 

1

 

1

 

1509

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΧΑΝΙΩΝ

401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

 

1510

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

ΕΒΡΟΥ

(ν. Σαμοθράκη)

 

401, 402,

403, 404

 

 

06

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

1511

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ν. Ζάκυνθος)

 

401, 402,

403, 404

 

 

06

 

 

8

 

 

4

 

 

4

 

 

1512

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα)

 

401, 402,

403, 404

 

 

06

 

 

7

 

 

4

 

 

3

 

 

1773

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα)

 

401, 402,

403, 404

 

 

06

 

 

8

 

 

4

 

 

4

 

 

1774

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Κέρκυρα)

 

401, 402,

403, 404

 

 

06

 

 

7

 

 

4

 

 

3

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

 

(1)

 

 

(2)

 

 

(3)

 

 

1513

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

 

ΝΗΣΩΝ (ν. Αίγινα)

 

401, 402,

403, 404

 

 

1

 

 

1

 

 

 

1514

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1515

ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΧΑΝΙΩΝ

401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1516

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ  / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

 

ΔΡΑΜΑΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1517

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ  / ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ  

ΧΑΝΙΩΝ

401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1518

ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ  / ΤΡΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

ΧΑΝΙΩΝ

401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1519

 

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1520

 

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1521

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1522

 

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

 

ΕΒΡΟΥ

401, 402,

403, 404

 

06

 

4

 

2

 

2

 

1523

 

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ

 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

6

 

3

 

3

 

1524

 

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΙΘΑΚΗΣ (ν. Ιθάκη) 401, 402,

403, 404

 

06

 

1

 

1

 

 

1525

 

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Κόνιτσας) 401, 402,

403, 404

 

06

 

5

 

3

 

2

 

1526

 

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ  

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

3

 

2

 

1

 

1527

 

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

1

 

1

 

 

1528

 

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1529

 

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1530

 

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου)  

401, 402,

403, 404

 

07

 

2

 

1

 

1

 

1531

 

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ

ΝΗΣΩΝ (ν. Πόρος) 401, 402,

403, 404

 

07

 

1

 

1

 

 

1532

ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

/ ΘΕΡΑΠΑΙΝΙΔΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ (δ Δωρίδος) 401, 402,

403, 404

 

06

 

3

 

2

 

1

 

1533

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ  / ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

 

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1534

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

9

 

5

 

4

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

 

(1)

 

 

(2)

 

 

(3)

 

1535

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ  

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

5

 

3

 

2

 

1536

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1537

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (δ. Θέρμου) 401, 402,

403, 404

 

07

 

1

 

1

 

 

1538

 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ  

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

401, 402,

403, 404

 

5

 

3

 

2

 

1539

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

7

 

4

 

3

 

1540

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1541

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1542

 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1543

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1544

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1545

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1546

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1547

 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ  

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1548

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1549

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ/Η ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1550

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΑΝΔΡΟΥ (ν. Άνδρος) 401, 402,

403, 404

 

06

 

3

 

2

 

1

 

1551

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ  

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

401, 402,

403, 404

 

7

 

4

 

3

 

1552

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1553

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1554

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

5

 

3

 

2

 

1555

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1556

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

6

 

3

 

3

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

 

(1)

 

 

(2)

 

 

(3)

 

1557

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

(δ. Νότιας Κυνουρίας)

401, 402,

403, 404

 

07

 

1

 

1

 

 

1558

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ

 

ΑΡΤΑΣ

401, 402,

403, 404

 

5

 

3

 

2

 

1559

 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ

ΑΡΤΑΣ

(δ. Κεντρικών

Τζουμέρκων)

 

401, 402,

403, 404

 

07

 

2

 

1

 

1

 

1560

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ  

ΑΡΤΑΣ

401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1561

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΡΤΑΣ

(δ. Γ. Καραϊσκάκη)

401, 402,

403, 404

 

07

 

3

 

2

 

1

 

1562

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

 

ΑΧΑΪΑΣ

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1563

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ  

ΑΧΑΪΑΣ

401, 402,

403, 404

 

5

 

3

 

2

 

1564

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ  

ΑΧΑΪΑΣ

401, 402,

403, 404

 

8

 

4

 

4

 

1565

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

ΑΧΑΪΑΣ

401, 402,

403, 404

 

6

 

3

 

3

 

1566

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΑΧΑΪΑΣ

(δ. Ερυμάνθου)

401, 402,

403, 404

 

07

 

3

 

2

 

1

 

1567

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ  

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

 

1568

 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΟΒΑΣ – ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

(δ. Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας)

 

401, 402,

403, 404

 

 

07

 

 

4

 

 

2

 

 

2

 

1569

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

6

 

3

 

3

 

1570

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1571

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ  

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1572

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1573

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1574

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1575

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1576

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

401, 402,

403, 404

 

06

 

7

 

4

 

3

 

1577

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

 

ΓΡΕΒΕΝΩΝ

401, 402,

403, 404

 

06

 

3

 

2

 

1

 

1578

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

 

ΔΡΑΜΑΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

3

 

2

 

1

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

 

(1)

 

 

(2)

 

 

(3)

 

1579

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

ΔΡΑΜΑΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

3

 

2

 

1

 

1580

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ  

ΔΡΑΜΑΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

1

 

1

 

 

1581

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ  

ΔΡΑΜΑΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

4

 

2

 

2

 

1582

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ  

ΔΡΑΜΑΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

3

 

2

 

1

 

1583

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1584

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

401, 402,

403, 404

 

7

 

4

 

3

 

1585

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

401, 402,

403, 404

 

8

 

4

 

4

 

1586

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1587

 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ – ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ  

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1588

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1589

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1590

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

ΕΒΡΟΥ

401, 402,

403, 404

 

06

 

6

 

3

 

3

 

1591

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ  

ΕΒΡΟΥ

401, 402,

403, 404

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1592

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

 

ΕΒΡΟΥ

401, 402,

403, 404

 

06

 

13

 

7

 

6

 

1593

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ – ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ  

ΕΥΒΟΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1594

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ  

ΕΥΒΟΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1595

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

 

ΕΥΒΟΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1596

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ  

ΕΥΒΟΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

10

 

5

 

5

 

 

1597

 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ  

 

ΕΥΒΟΙΑΣ

 

401, 402,

403, 404

 

 

3

 

 

2

 

 

1

 

1598

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

 

ΕΥΒΟΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

5

 

3

 

2

 

1599

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

10

 

5

 

5

 

1600

 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ  

ΗΛΕΙΑΣ

 

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

 

(1)

 

 

(2)

 

 

(3)

 

1601

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ  

ΗΛΕΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

6

 

3

 

3

 

1602

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

 

ΗΛΕΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

9

 

5

 

4

 

1603

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

 

ΗΛΕΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1604

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

 

ΗΛΕΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

12

 

6

 

6

 

1605

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΗΛΕΙΑΣ

(δ. Ζαχάρως)

401, 402,

403, 404

 

07

 

6

 

3

 

3

 

1606

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ  

ΗΜΑΘΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

7

 

4

 

3

 

1607

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

 

ΗΜΑΘΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

14

 

7

 

7

 

1608

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ  

ΗΜΑΘΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1609

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ – ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

401, 402,

403, 404

 

5

 

3

 

2

 

1610

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (δ. Βιάννου) 401, 402,

403, 404

 

07

 

2

 

1

 

1

 

1611

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

401, 402,

403, 404

 

7

 

4

 

3

 

1612

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

401, 402,

403, 404

 

21

 

11

 

10

 

1613

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1614

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

401, 402,

403, 404

 

5

 

3

 

2

 

1615

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

401, 402,

403, 404

 

7

 

4

 

3

 

1616

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ  

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1617

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

ΘΑΣΟΥ (ν. Θάσος) 401, 402,

403, 404

 

06

 

1

 

1

 

 

1618

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

6

 

3

 

3

 

1619

 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1620

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1621

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

401, 402,

403, 404

 

6

 

3

 

3

 

1622

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

401, 402,

403, 404

 

5

 

3

 

2

 

1623

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

401, 402,

403, 404

 

7

 

4

 

3

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

 

(1)

 

 

(2)

 

 

(3)

 

1624

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

401, 402,

403, 404

 

8

 

4

 

4

 

1625

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1626

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1627

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

401, 402,

403, 404

 

13

 

7

 

6

 

1628

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

401, 402,

403, 404

 

18

 

9

 

9

 

1629

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1630

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

401, 402,

403, 404

 

8

 

4

 

4

 

1631

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1632

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1633

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ

ΘΗΡΑΣ (ν. Θήρα) 401, 402,

403, 404

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1634

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

401, 402,

403, 404

 

6

 

3

 

3

 

1635

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(δ. Β. Τζουμέρκων)

401, 402,

403, 404

 

07

 

3

 

2

 

1

 

1636

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Δωδώνης) 401, 402,

403, 404

 

07

 

5

 

3

 

2

 

1637

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Ζαγορίου) 401, 402,

403, 404

 

06

 

3

 

2

 

1

 

1638

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Ζίτσας) 401, 402,

403, 404

 

06

 

7

 

4

 

3

 

1639

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Μετσόβου) 401, 402,

403, 404

 

07

 

2

 

1

 

1

 

1640

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (δ. Πωγωνίου) 401, 402,

403, 404

 

06

 

4

 

2

 

2

 

1641

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΚΑΒΑΛΑΣ

401, 402,

403, 404

 

7

 

4

 

3

 

1642

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

 

ΚΑΒΑΛΑΣ

401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1643

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

ΚΑΒΑΛΑΣ

401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1644

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΥ (ν. Λέρος) 401, 402,

403, 404

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1645

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

401, 402,

403, 404

 

5

 

3

 

2

 

1646

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1647

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

 

(1)

 

 

(2)

 

 

(3)

 

1648

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1649

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (δ. Αργιθέας) 401, 402,

403, 404

 

07

 

2

 

1

 

1

 

1650

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

(δ. Λίμνης Πλαστήρα)

401, 402,

403, 404

 

07

 

2

 

1

 

1

 

1651

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΚΑΡΠΑΘΟΥ – ΚΑΣΟΥ (ν. Κάρπαθος) 401, 402,

403, 404

 

06

 

1

 

1

 

 

1652

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 

ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

15

 

8

 

7

 

1653

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ

ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ (ν. Κέα) 401, 402,

403, 404

 

06

 

1

 

1

 

 

1654

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΝΟΥ

ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ (ν. Κύθνου) 401, 402,

403, 404

 

06

 

1

 

1

 

 

1655

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1656

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1657

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1658

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1659

 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ  

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1660

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ

 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ν. Παξοί)

401, 402,

403, 404

 

06

 

1

 

1

 

 

1661

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ν. Κεφαλληνία) 401, 402,

403, 404

 

06

 

5

 

3

 

2

 

1775

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ν. Κεφαλληνία) 401, 402,

403, 404

 

06

 

4

 

2

 

2

 

1776

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΗΣ

ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ (ν. Κεφαλληνία) 401, 402,

403, 404

 

06

 

5

 

3

 

2

 

1662

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

 

ΚΙΛΚΙΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

14

 

7

 

7

 

1663

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

 

ΚΙΛΚΙΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

6

 

3

 

3

 

1664

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

401, 402,

403, 404

 

8

 

4

 

4

 

1665

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

401, 402,

403, 404

 

8

 

4

 

4

 

1666

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

401, 402,

403, 404

 

7

 

4

 

3

 

1667

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ

 

ΚΟΖΑΝΗΣ

401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1668

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

 

(1)

 

 

(2)

 

 

(3)

 

1669

 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ  

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1670

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1671

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (δ. Νεμέας) 401, 402,

403, 404

 

07

 

1

 

1

 

 

1672

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

ΚΩ

(ν. Κως)

401, 402,

403, 404

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1673

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

ΚΩ

(ν. Νίσυρος)

401, 402,

403, 404

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1674

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ  

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1675

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

5

 

3

 

2

 

1676

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

5

 

3

 

2

 

1677

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ  

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

5

 

3

 

2

 

1678

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

401, 402,

403, 404

 

7

 

4

 

3

 

1679

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1680

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΒΟΗΘΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1681

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1682

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1683

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1684

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

401, 402,

403, 404

 

8

 

4

 

4

 

1685

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1686

 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ (δ. Οροπεδίου Λασιθίου)  

401, 402,

403, 404

 

07

 

2

 

1

 

1

 

1687

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤ. ΛΕΣΒΟΥ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) 401, 402,

403, 404

 

06

 

15

 

8

 

7

 

1777

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΛΕΣΒΟΥ (ν. Λέσβος) 401, 402,

403, 404

 

06

 

12

 

6

 

6

 

1688

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ν. Λευκάδα) 401, 402,

403, 404

 

06

 

17

 

9

 

8

 

1689

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ν. Μεγανήσι) 401, 402,

403, 404

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1690

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΛΗΜΝΟΥ (ν. Λήμνος) 401, 402,

403, 404

 

06

 

3

 

2

 

1

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

 

(1)

 

 

(2)

 

 

(3)

 

1691

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

8

 

4

 

4

 

1692

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ  

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1693

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ  

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1694

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1695

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

9

 

5

 

4

 

1696

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

010

 

2

 

1

 

1

 

1697

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ  

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1698

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1699

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΜΗΛΟΥ (ν. Μήλος) 401, 402,

403, 404

 

06

 

1

 

1

 

 

1700

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΜΗΛΟΥ (ν. Σίφνος) 401, 402,

403, 404

 

06

 

1

 

1

 

 

1701

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΜΥΚΟΝΟΥ (ν. Μύκονος) 401, 402,

403, 404

 

06

 

1

 

1

 

 

1702

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ

ΝΑΞΟΥ

(ν. Αμοργός)

401, 402,

403, 404

 

06

 

1

 

1

 

 

1703

 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ

& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΝΑΞΟΥ (ν. Νάξος)

 

401, 402,

403, 404

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1704

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

ΝΗΣΩΝ

(ν. Σαλαμίνα)

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1705

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

ΝΗΣΩΝ (ν. Ύδρα) 401, 402,

403, 404

 

07

 

2

 

1

 

1

 

1706

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1707

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1708

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1709

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 401, 402,

403, 404

 

7

 

4

 

3

 

1710

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1711

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ

 

ΞΑΝΘΗΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

5

 

3

 

2

 

1712

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ

 

ΞΑΝΘΗΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

8

 

4

 

4

 

1713

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

 

ΞΑΝΘΗΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

3

 

2

 

1

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

 

(1)

 

 

(2)

 

 

(3)

 

1714

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

 

ΞΑΝΘΗΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

1

 

1

 

 

1715

 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

401, 402,

403, 404

 

5

 

3

 

2

 

1716

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

401, 402,

403, 404

 

6

 

3

 

3

 

1717

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

401, 402,

403, 404

 

5

 

3

 

2

 

1718

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1719

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

 

ΠΕΛΛΑΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

8

 

4

 

4

 

1720

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

 

ΠΕΛΛΑΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

3

 

2

 

1

 

1721

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 

ΠΕΛΛΑΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

15

 

8

 

7

 

1722

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ

 

ΠΕΛΛΑΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

3

 

2

 

1

 

1723

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ  

ΠΙΕΡΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1724

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

 

ΠΙΕΡΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

8

 

4

 

4

 

1725

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ  

ΠΙΕΡΙΑΣ

401, 402,

403, 404

 

6

 

3

 

3

 

1726

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

 

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1727

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(δ. Αγίου Βασιλείου)

401, 402,

403, 404

 

07

 

1

 

1

 

 

1728

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ (δ. Αμαρίου) 401, 402,

403, 404

 

07

 

4

 

2

 

2

 

1729

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ (δ. Ανωγείων) 401, 402,

403, 404

 

07

 

2

 

1

 

1

 

1730

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

401, 402,

403, 404

 

8

 

4

 

4

 

1731

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

 

ΡΟΔΟΠΗΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

7

 

4

 

3

 

1732

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

 

ΡΟΔΟΠΗΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

4

 

2

 

2

 

1733

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ  

ΡΟΔΟΠΗΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

6

 

3

 

3

 

1734

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ  

ΡΟΔΟΠΗΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1735

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΡΟΔΟΥ (ν. Ρόδος) 401, 402,

403, 404

 

06

 

12

 

6

 

6

 

1736

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ

ΡΟΔΟΥ (ν. Τήλος) 401, 402,

403, 404

 

06

 

2

 

1

 

1

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

 

(1)

 

 

(2)

 

 

(3)

 

1737

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΝ. ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος) 401, 402,

403, 404

 

06

 

4

 

2

 

2

 

1778

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤ. ΣΑΜΟΥ

ΣΑΜΟΥ (ν. Σάμος) 401, 402,

403, 404

 

06

 

3

 

2

 

1

 

1738

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

 

ΣΕΡΡΩΝ

401, 402,

403, 404

 

06

 

6

 

3

 

3

 

1739

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

 

ΣΕΡΡΩΝ

401, 402,

403, 404

 

06

 

7

 

4

 

3

 

1740

 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ  

ΣΕΡΡΩΝ

 

401, 402,

403, 404

 

06

 

1

 

1

 

 

1741

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

 

ΣΕΡΡΩΝ

401, 402,

403, 404

 

06

 

6

 

3

 

3

 

1742

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ  

ΣΕΡΡΩΝ

401, 402,

403, 404

 

06

 

1

 

1

 

 

1743

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

 

ΣΕΡΡΩΝ

401, 402,

403, 404

 

06

 

14

 

7

 

7

 

1744

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

 

ΣΕΡΡΩΝ

401, 402,

403, 404

 

06

 

4

 

2

 

2

 

1745

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΟΡΑΔΩΝ (ν. Αλόννησος) 401, 402,

403, 404

 

06

 

1

 

1

 

 

1746

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΣΠΟΡΑΔΩΝ (ν. Σκόπελος) 401, 402,

403, 404

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1747

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ (ν. Σύρος) 401, 402,

403, 404

 

06

 

2

 

1

 

1

 

1748

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

401, 402,

403, 404

 

7

 

4

 

3

 

1749

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ  

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

401, 402,

403, 404

 

9

 

5

 

4

 

1750

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ  

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1751

 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ  

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

 

401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1752

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1753

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ  

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1754

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

401, 402,

403, 404

 

8

 

4

 

4

 

1755

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

401, 402,

403, 404

 

5

 

3

 

2

 

1756

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ  

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1757

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1758

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

3

 

2

 

1

 

 

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

 

 

 

ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ

 

 

ΕΔΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

 

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
 

 

(1)

 

 

(2)

 

 

(3)

 

1759

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ

401, 402,

403, 404

 

06

 

1

 

1

 

 

1760

ΥΕ15 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΦΩΚΙΔΑΣ (δ. Δελφών) 401, 402,

403, 404

 

06

 

9

 

5

 

4

 

1761

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ

ΦΩΚΙΔΑΣ (δ. Δωρίδος) 401, 402,

403, 404

 

06

 

1

 

1

 

 

1762

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1763

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ  

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1764

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1765

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

 

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

401, 402,

403, 404

 

4

 

2

 

2

 

1766

 

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ – ΣΕΛΙΝΟΥ

ΧΑΝΙΩΝ

(δ. Καντάνου – Σελίνου)

 

401, 402,

403, 404

 

07

 

1

 

1

 

 

1767

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ

 

ΧΑΝΙΩΝ

401, 402,

403, 404

 

1

 

1

 

 

1768

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

 

ΧΑΝΙΩΝ

401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

 

1769

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

ΧΑΝΙΩΝ

401, 402,

403, 404

 

3

 

2

 

1

 

1770

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΧΙΟΥ (ν. Χίος) 401, 402,

403, 404

 

06

 

16

 

8

 

8

 

1771

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ/ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

401, 402,

403, 404

 

5

 

3

 

2

 

1772

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ/ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

 

ΛΑΡΙΣΑΣ

 

401, 402,

403, 404

 

2

 

1

 

1

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 1.177 664 513

 

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ)

 

 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει έναν από τους οριζόμε- νους τίτλους σπουδών που αναγράφονται μαζί με τους αντίστοιχους  κωδικούς τους ως κατωτέρω, ανά κατηγορία εκπαίδευσης.

 

I ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ)
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισό- τιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.  

101

 

501 έως 505

Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής.* 102 506 έως 508

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ)
Πτυχίο ή δίπλωμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής και Εκπαι- δευτικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής.*  

103

 

509, 511, 675

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Διοίκησης κατ. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, εισαγωγική κατεύθυνση Κοινωνικής Δι- οίκησης – κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής.*  

104

 

509, 510, 511,

675

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρω- πολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Αν- θρωπολογίας και Ιστορίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Ιστορίας – Αρχαιολογίας – Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοι- νωνικής Διοίκησης.*  

 

 

105

 

512 έως 520,

581 έως 674,

676, 677,

759 έως 764

 

Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοι- νωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης – Κοινωνικής Δι- οίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας*.

 

 

106

517, 518, 519,

521 έως 544,

546 έως 580,

759

Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής.* 107 678 έως 681
Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής  Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνο- λογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρω- παϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Δι- οίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επι- χειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερεια- κής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής  και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής  και Αναλογιστικών – Χρημα- τοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

682, 683

Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδίκευ- ση στην Ψυχολογία [για αποφοίτους έως 31.12.1993 που πληρούσαν τις προϋποθέσεις του ν. 991/1979 (Α΄ 278), όπως ισχύει].*  

109

 

685 έως 758

Πτυχίο ή δίπλωμα Φιλοσοφικού Τμήματος Φιλοσοφικής Σχολής ή Φιλοσοφίας, Παιδα- γωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφικών και Κοινω- νικών Σπουδών ή Φιλοσοφίας ή Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής με κατεύθυνση Δασκάλου ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.*  

 

 

110

 

 

 

684

 

 

 

* ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπου- δών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικό- τητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – Ενότητα  1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣH: Οι υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα με κωδικούς τίτλου 102 έως 110 μπορούν να επιδιώξουν και τις θέσεις της παρούσας προκήρυξης με κωδικούς 501 έως 505 για τις οποίες προβλέπεται οποιο- δήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας, με τον ίδιο κωδικό τίτλου, ο οποίος αντιστοιχεί στον τίτλο σπουδών τον οποίο κατέχουν και με τον οποίο συμμετέχουν στη διαδικα- σία.

 

II ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ)
Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Επι- χειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχει- ρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επι- χειρήσεων και Οργανισμών – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονο- μικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Ορ- γανώσεων και Εκμεταλλεύσεων ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών  Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών  Υπηρεσιών – Επιχειρήσε- ων στις Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Τουριστι- κών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.**  

 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

 

 

 

 

 

 

801 έως 805,

1009, 1010

Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφό- ρησης ή Διοικητικής Τεχνολογίας ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. ή Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο ή Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Διοίκησης Οικονομίας

& Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων ή Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Οργάνωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ή Διαχείρισης Πληροφο- ριών ή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Επιχειρησι- ακής Πληροφορικής ή Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης.**

 

 

 

 

 

202

 

 

 

 

 

803, 805

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος  Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας – Κοινοτικής Υγείας.*  

203

 

806 έως 811

 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας.*

 

204

812 έως 1008

1159 έως 1164,

1167

 

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής.*

 

205

1011 έως 1149

1165, 1166,

1168

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας.* 206 1150 έως 1158

* Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – Ενότη- τα 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ).

** Τ.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Π.Σ.Ε. (Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ – Ενότητα  1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ).

 

 

 

III ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ)
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοση- λευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσο- κόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολο- γίας Ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θερα- πείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοση- λείας ή Βοηθός Νοσηλευτή ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω  σχολικών  μονάδων:  ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλα- δικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης ή σχολής μαθη- τείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

301

 

 

 

 

 

 

 

 

1201 έως 1351,

1365 έως 1447

1462 έως 1465,

1467, 1468

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθού Φυσικοθεραπευτή σε Ιαματικές Πηγές και Λουτρά ή Βοηθών Φυσικοθεραπευτών ή Βοηθών Φυσικο- θεραπείας ή Βοηθός Φυσικοθεραπευτή-Υπάλληλος  Εργαστηρίων Φυσικοθερα- πείας ή Ειδικός Κινησιοθεραπείας ή Βοηθός Φυσικοθεραπευτή ή Βοηθός Φυσι- οθεραπείας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών  μονάδων:  ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τε- χνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελ- ματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983  ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημε- δαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

 

 

 

 

 

302

 

 

 

 

 

 

1352

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του το- μέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Δι- οίκησης) ή

Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανε- ξάρτητα από ειδικότητα, ή

Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου  (ΤΕΕ)

οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή

Απολυτήριος τίτλος:

– Ενιαίου Λυκείου ή

– Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή

– Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή

– Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης

ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλο- δαπής.

 

 

 

 

 

 

 

 

303

 

 

 

 

 

 

 

1353 έως 1364,

1466

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ)
Δίπλωμα Επαγγελματικής  Κατάρτισης ΙΕΚ  ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψη- φίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτή- ριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότη- τας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής  Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983  ειδικότητας Μη- χανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχα- νικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυ- τοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημά- των ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρί- ου Α΄ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγ- γελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983  ή ν. 3475/2006  ή άλλος ισότιμος  τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδα- πής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1448 έως 1461 (Κύριος)

Σε περίπτωση που οι θέσεις με κωδικούς 1448 έως 1461 δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους ανωτέρω κατά περίπτωση τίτλους σπουδών με κωδικό

304, θα καλυφθούν από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής.

 

 

305

 

1448 έως 1461 (Α΄ Επικουρι- κός)

Σε περίπτωση που οι θέσεις με κωδικούς 1448 έως 1461 δεν καλυφθούν από υποψήφιους με τους τίτλους σπουδών με κωδικό 305, θα καλυφθούν από υπο- ψηφίους που κατέχουν έναν από τους κατωτέρω τίτλους: Απολυτήριο τίτλο υπο- χρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύ- ναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτή- ριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000  της ημεδαπής ή άλλο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και αντίστοιχη  εμπειρία τουλάχιστον  τριών (3) ετών (βλέπε πρόσθετα προσόντα – κωδ. 010), μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.  

 

 

 

 

306

 

 

 

 

1448 έως 1461 (Β΄ Επικουρι- κός)

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι υποψήφιοι που κατέχουν έναν οποιονδήποτε, από τους ανωτέρω, απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης εφόσον είναι κάτοχοι της απαιτούμενης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, μπορούν να επιδιώξουν, με τον ίδιο κωδικό τίτλου ο οποίος αντιστοιχεί στον τίτλο σπου- δών τον οποίο κατέχουν και με τον οποίο συμμετέχουν στη διαδικασία, και τις θέσεις ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ και ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (κωδ. 1448-1461) της παρούσας προκήρυξης για τις οποίες προβλέπεται στον α΄ επικουρικό πίνα- κα, οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

 

 

IV ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Υ.Ε.)

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ

ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ)
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το

1980) ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

 

401

 

 

 

 

 

1501 έως 1778

Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000  ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλ- λοδαπής.  

402

Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλο- δαπής.  

403

Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/

1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

 

404

Απολυτήριοι τίτλοι Γ΄ Γυμνασίου των σχολικών περιόδων 1976-1977 έως και 1979-1980 θα γίνονται δεκτοί.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Υποψήφιος που κατέχει ένα βασικό τίτλο σπουδών της κατηγορίας ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ που είναι απο- δεκτός, σύμφωνα με την προκήρυξη σε διαφορετικό κλάδο ή ειδικότητα της ίδιας κατηγορίας θέσεων και από την προκήρυξη προβλέπεται διαφορετικός κωδικός, προκειμένου να επιδιώξει θέσεις και των δύο κλάδων, είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσει και τους δύο κωδικούς του τίτλου σπουδών του στις αντίστοιχες θέσεις της ηλε- κτρονικής αίτησης.

 

 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ  ΘΕΣΕΩΝ», στήλη  «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με τους αντίστοιχους κωδικούς τους, όπως αναφέρονται παρακάτω.

 

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 

 

ΚΩΔ. 001:

Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπου- δών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.
 

ΚΩΔ. 002:

Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.
 

ΚΩΔ. 003:

Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του

Υπουργείου Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.

ΚΩΔ. 004: Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
ΚΩΔ. 005: Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής.
ΚΩΔ. 007: Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Καρδιολογίας.
ΚΩΔ. 008: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στην Κοινωνική Εργασία.
ΚΩΔ. 009: Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ ή D κατηγορίας (π.δ. 51/2012,  όπως ισχύει).
ΚΩΔ. 010: Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ ή Β κατηγορίας (π.δ. 51/2012,  όπως ισχύει).
ΚΩΔ. 011: Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Δ΄ ή D κατηγορίας.
 

ΚΩΔ. 012:

Εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τριών (3) τουλάχιστον ετών μετά την απαιτούμενη, κατά περίπτωση, άδεια οδήγησης αυτοκινήτου.
 

ΚΩΔ. 013:

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου.
 

ΚΩΔ. 014:

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Επισκεπτών – Επισκεπτριών Υγείας ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του/της Επισκέπτη – Επι- σκέπτριας Υγείας.

 

 

 

 

 

ΚΩΔ. 015:

Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου  Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 της υπουργικής απόφασης Γ4α/Γ.Π.100714/12-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3477/Β΄/23.12.2014).
 

ΚΩΔ. 016:

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
 

 

ΚΩΔ. 017:

Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον Σ.Κ.Λ.Ε. (άρθρα 78 και 110 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρου- αρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της.
ΚΩΔ. 018: Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή – Φοροτεχνικού τουλάχιστον B΄ τάξης.
 

ΚΩΔ. 019:

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτού – Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτού – Νοσηλεύτριας.
 

 

ΚΩΔ. 020:

Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαί- ωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών  Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) του τρέχοντος έτους ή Βεβαί- ωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3252/2004.
 

ΚΩΔ. 021:

Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή ή βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή.
 

 

ΚΩΔ. 022:

Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007  ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους.
 

ΚΩΔ. 023:

Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.
ΚΩΔ. 024: Επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας (π.δ. 51/2012,  όπως ισχύει).
ΚΩΔ. 025: Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Γ΄ ή C κατηγορίας.

 

 1. B. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Για ορισμένες θέσεις και σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι που κατέχουν τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (ή τους κυρίους αποδεκτούς τίτλους σπουδών), οι κενές θέσεις θα καλυφθούν «επικουρικώς» από υπο- ψήφιους με μειωμένα πρόσθετα προσόντα (ή άλλους τίτλους σπουδών) και αν πάλι δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις, θα καλυφθούν σε δεύτερο βαθμό επικουρίας με ακόμα λιγότερα απαραίτητα προσόντα, κ.ο.κ.

Οι θέσεις για τις οποίες υπάρχει επικουρική κάλυψη θα καλυφθούν από υποψήφιους που έχουν τα πλήρη απα- ραίτητα προσόντα (και τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών) και μόνο σε περίπτωση που θα παραμείνουν κενές θέσεις θα συμπληρωθούν από υποψηφίους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα «α΄ επικουρίας», «β΄ επικου- ρίας».

Στις θέσεις για τις οποίες ισχύουν ένας ή περισσότεροι βαθμοί επικουρίας (α, β), οι επικουρίες αυτές αναγράφο- νται στον Πίνακα Κατανομής Θέσεων μαζί με τα πρόσθετα προσόντα (ή τίτλους σπουδών) που αντιστοιχούν στον κάθε βαθμό επικουρίας.

 

 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ

 

Μόνιμος κάτοικος των δήμων των νομών ή νησιών ή παραμεθορίων περιοχών εφόσον επιθυμεί τον διορισμό του σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου

 

ΚΩΔ. 06:

14 του ν. 2190/ 1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή και δεσμεύεται να υπηρετήσει σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

 

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔ. 07:

Μόνιμος κάτοικος των δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων εφόσον επιθυμεί τον διορισμό του σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου

14 του ν. 2190/1994  και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει στον αντίστοιχο δήμο και δεσμεύεται να υπηρετήσει σε αυτόν επί μία τουλάχιστον δεκαετία (ΚΕΦΑ- ΛΑΙΟ Γ΄ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της παρού- σας, πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν  αίτηση συμμετοχής  στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά  μέσω του διαδι- κτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της πα- ρούσας.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής  αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφί- ου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνο- νται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια.

 

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακο- λούθως:

 

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 2 Ιου- νίου 2020 ημέρα Τρίτη και λήγει στις 17 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 18 Ιουνίου2020 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις

3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

 

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δή- λωσαν οι υποψήφιοι. Παράλληλα, η ηλεκτρονική  αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986  και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

 1. Παράβολο τριών (3) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο υποψήφιος ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλε- κτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας [81  Φορέας Δημοσίου [81                Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www. gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέ- ρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄) κατατίθενται στο ΑΣΕΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της παρούσας.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας  προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέ- σεων διαφορετικών  κατηγοριών προσωπικού συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

 

 

 

Για τους υποψήφιους της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα και για τις θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με κωδικό τίτλου 306 (β΄ επικουρικός πίνακας), με την προϋ- πόθεση ότι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα.

Στην περίπτωση αυτή θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην οποία έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν και τις θέσεις της κατηγορίας ΔΕ (β΄ επικουρικός  πίνακας, κωδ. θέσεων 1448 έως 1461).

 

Υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια που επικαλείται στην αίτησή του και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται  από αυτούς. Συγκεκριμένα υποψήφιος που δεν αποδει- κνύει τα κριτήρια που επικαλείται στην αίτησή του και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται  από αυτούς σε περίπτωση που δεν προσκομίσει κανένα απολύτως σχετικό δικαιο- λογητικό, για την απόδειξη αυτών.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα ή τα κριτήρια που αναγράφονται  από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται  κατά την ημερομηνία  λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ – Ε΄).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού, κατατάσσεται κατά κλάδο ή ειδικότητα σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω (ανά κατηγορία), κριτηρίων που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν. 3051/2002 όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε με το άρθρο 4 παρ.2 του ν. 3320/2005,  τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3812/2009, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28, παρ. 3 του ν. 4521/2018  και ισχύει, της παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, του άρθρου 185 του ν. 4635/2019  και του άρθρου 155, παρ. 8, του ν. 4600/2019.

 

 

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ – ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Π.Ε. Τ.Ε. Δ.Ε.
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ )
1 Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (1) Βαθμός × 110
 

2

Δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπου- δών. (2)  

150

 

 

3

Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 ή Δεύτερος τίτλος σπουδών (3)  

 

150

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ – ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (4)
4 Διδακτορικό  δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης 400
5 Διδακτορικό  δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 200
 

6

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικεί- μενο της θέσης  

200

 

 

7

Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντι- κείμενο.  

100

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Β) (5)
8 Εμπειρία έως και 84 μήνες 7 ανά μήνα
9 Ειδική εμπειρία έως και 84 μήνες (άρθρο 91 του ν. 4583/2018, όπως ισχύει) 17 ανά μήνα
Το σύνολο της εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 84 μήνες (εμπειρία και ειδική εμπειρία)
ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ) (6)
10 Άριστη γνώση ξένης γλώσσας 70
11 Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας 50
12 Καλή γνώση ξένης γλώσσας 30

 

 

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ) (7)

Μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών που προβλέπονται στην πε- ρίπτωση ιδ΄ της παρ. 8 του άρθρου 17, του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, καθώς και των δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων.

 

 

 

Για τα άτομα τα οποία ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου, επί επτα- ετία τουλάχιστον, ανεξαρτήτως της ηλικίας εισαγωγής τους σε αυτά, προσαυ- ξάνεται κατά 100 μονάδες, η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου

13    χρόνου των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και ιδρυμάτων τους ή επιχειρήσε- ων τους ή άλλων νομικών τους προσώπων, βάσει προκηρύξεων σύμφωνα με

τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Ως βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο νοείται και κάθε άλλη δομή των φορέων της ανωτέρω παραγράφου που επιτελεί το ίδιο έργο με αυτό του βρεφοκομείου ή ορφανοτροφείου, ανεξάρτητα από την ονομασία της, σύμφωνα με βεβαίωση που εκδίδεται από το αρμόδιο Υπουργείο (άρθρο 10 του ν. 3491/2006,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4369/2016). (8)

 

 

 

 

 

 

 

100

 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

(1) Ο βαθμός βασικού τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής (βάση 5 άριστα 10) και Δευτεροβάθμι- ας Εκπαίδευσης (αναγόμενος στην 10βαθμη κλίμακα) υπολογίζεται με δύο δεκαδικά ψηφία (χωρίς στρογγυλοποί- ηση).

(2) Για τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε.) ως δεύτερος τίτλος σπουδών (σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης) βαθμολογούμενος ως κριτήριο  με 150 μονάδες, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση  του με το ν. 3051/2002, θεωρείται μόνο τίτλος Α.Ε.Ι. (Π.Ε.) προκειμένου για τις θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και μόνο τίτλος Τ.Ε.Ι. (Τ.Ε.) προκειμένου για τις θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.).

(3) Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας» ή στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτι- σης (Ι.Ε.Κ.) ύστερα από πιστοποίηση από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα- νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή δίπλωμα επαγγελματικής εκπαίδευσης επιπέδου 5 που χορηγείται στους αποφοίτους των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Α.Ε.Ι. ή δεύτερος τίτλος σπουδών, σε αντικείμενο  συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την κατηγορία Δ.Ε, της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη. (ν. 4521/2018, άρθρο 28, παρ. 3, Φ.Ε.Κ. 38/2.3.2018/τ.Β΄).

Για τους υποψηφίους πλήρωσης θέσεων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), για τις οποίες από το νόμο ή από την προκήρυξη απαιτούνται ως τυπικά προσόντα διορισμού διαζευκτικά περισσότεροι τίτλοι σπουδών  Δ.Ε. από ένα, υπο- ψήφιος που κατέχει δύο ή περισσότερους από τους τίτλους αυτούς, προκειμένου για την κατάταξή του στον κύριο πί- νακα, βαθμολογείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, με 150 μονάδες για το δεύτερο τίτλο σπουδών, χωρίς να ερευνάται αν ο δεύτερος τίτλος σπουδών είναι σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, διότι η συνάφεια τεκμαίρεται, αφού και ο δεύτερος τίτλος σπουδών αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού στις προκηρυχθείσες θέσεις, σε κάθε άλλη περίπτωση εφόσον ο δεύτερος τίτλος σπουδών κριθεί συναφής, βαθμολογείται  με 150 μονάδες. Προκειμένου όμως για κατάταξη σε επικουρικούς πίνακες στους οποί- ους οι τίτλοι σπουδών διαφοροποιούνται ως προς τους κύριους τίτλους σπουδών, υποψήφιος που κατέχει δύο ή περισ- σότερους τίτλους, από τους τίτλους που απαιτούνται για την κατάταξή  του στον επικουρικό πίνακα, δεν βαθμολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις  της περίπτωσης Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, με 150 μονάδες  ακόμα και αν ο δεύτερος τίτλος είναι σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

Επίσης για τις θέσεις του κλάδου ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ, ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ, ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟ- ΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ,  ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ,  ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥ- ΤΩΝ (ΒΟΗΘΩΝ) και ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΒΟΗΘΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ, για τον υποψήφιο που κατέχει δύο ή περισσότε- ρους τίτλους σπουδών, έκαστος των οποίων ορίζεται από την προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού, προκειμένου για την κατάταξή του, λαμβάνεται υπόψη ο δηλωθείς από αυτόν βασικός τίτλος σπουδών, χωρίς να ερευνάται εάν η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η βεβαίωση αποκτήθηκε με βάση αυτόν τον τίτλο σπουδών. Ο δεύτερος εκ των απο- δεκτών τίτλων σπουδών τεκμαίρεται συναφής και βαθμολογείται με 150 μονάδες.

Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) που συμμετέχουν στη διαδικασία με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και με οποιονδήποτε τίτλο σπουδών τουλάχιστον υποχρεωτικής εκ-

 

 

 

παίδευσης, καθορίζεται κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας όπως αυτή προκύπτει από τη βαθμολόγηση των κριτηρίων κατάταξης υποψηφίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην των κριτηρίων του βασικού τίτλου σπουδών και του Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή δεύτερου τίτλου σπουδών.

(4) Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται επιπλέον με ποσοστό

30% των μορίων που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο. Βαθμολογούνται το μέγιστο δύο (2) μεταπτυχιακοί και δύο (2) διδακτορικοί τίτλοι σπουδών. Ισχύουν όλοι οι συνδυασμοί μεταξύ συνόλου διδακτορικών και συνόλου με- ταπτυχιακών τίτλων, κάθε φορά όμως υπολογίζεται ο συνδυασμός τίτλων που αποδίδει τις περισσότερες μονάδες ανά κατηγορία (μετ/διδ).

(5) Η εμπειρία μοριοδοτείται με 7 μονάδες ανά μήνα και έως 84 μήνες (ν. 4325/2015, Φ.Ε.Κ. 47/11.5.2015/τ.Α΄), σύμ- φωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Τρόπος απόδειξης – επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’ της παρούσης.

Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, όπως ισχύει, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του άρ- θρου 91 του ν. 4583/2018, όπως ισχύει, ήτοι 18.12.2018, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδυνάμων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., ή σε νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί με την  ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά τα έτη 2011 ή

2012 για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος  «Βοήθεια στο Σπίτι» στη χωρική περιφέρεια των οικείων Ο.Τ.Α., βαθμολογείται  με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες (κατά τα οριζόμενα  στην παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, όπως ισχύει). Το σύνολο της εμπειρίας (8 και 9: εμπειρία και ειδική εμπειρία) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 84 μήνες. Η ειδική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται και στις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν μοριοδοτείται ως κριτήριο κατάταξης.

Σημειώνεται ωστόσο ότι με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 προβλέφθηκε  η υποχρεωτική μεταφορά των Ι.Δ.Α.Χ. εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από τις κοινωφελείς επιχειρήσεις και τα Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ στους δήμους.  Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε το δικαίωμα στους φορείς, εφόσον απασχολούσαν Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. εργαζόμενους στο ίδιο πρόγραμμα, να μεταφέρουν και τους Ι.Δ.Ο.Χ. στους δήμους,  για λόγους ολοκληρω- μένης παροχής υπηρεσιών του προγράμματος. Αλλά και ανεξαρτήτως  της πρόβλεψης του άρθρου 91, με τις προϋπάρ- χουσες διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 4 του ν. 3979/2011 και του άρθρου 21 του ν. 4483/2017, οι φορείς μπορούσαν  να μεταφέρουν το πρόγραμμα και τους εργαζόμενους από τα Ν.Π.Ι.Δ. και τα Ν.Π.Δ.Δ. στους δήμους, οι οποίοι καθίσταντο καθολικοί διάδοχοι. Επομένως, στις ανωτέρω περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικού η παρασχεθείσα υπηρεσία (πριν και μετά τη μεταφορά) θα ληφθεί υπόψη ως ενιαία για τη χορήγηση της βεβαίωσης ειδικής εμπειρίας και η βεβαίωση θα πρέπει να χορηγηθεί από τον τελευταίο  φορέα απασχόλησης για όλο το διάστημα. Όσον αφορά τους διασπασμένους δήμους, σημειώνοντας ότι η βεβαίωση και σε αυτή την περίπτωση χορηγείται από το φορέα απασχόλησης κατά τη

18η.12.2018, όπως έχει προκύψει μετά τη διάσπαση (όχι αναγκαστικά δήμο, αλλά και νομικό πρόσωπο ή Σύνδεσμο του άρθρου  156 ν. 4600/2019, κ.ο.κ.).

(6) Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες η βαθμολογία είναι αθροιστική. (Οι τίτλοι γλωσσομά- θειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσης).

(7) Για τις θέσεις των φορέων παραμεθορίων νομών / νησιών / περιοχών καθώς και δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων προτάσσονται εντός του ιδίου πίνακα προσόντων, των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα  από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των αντίστοιχων νομών ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ΄ της παρ.8 του άρθρου 17, του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, καθώς και δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων (όπως ειδικότερα αναφέρο- νται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄), εφόσον  δηλώσουν  ότι δεσμεύονται να υπηρετήσουν στις προκηρυσσόμενες θέσεις επί μία τουλάχιστον δεκαετία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποψήφιοι που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας,  όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994  δεν προτάσσονται  των υποψηφίων  που αποδεικνύουν  την ειδική εμπειρία της παρ. 3, του άρθρου  91 ν. 4583/2018, όπως ισχύει.

(8) Για τη συγκεκριμένη διαδικασία η συνολική βαθμολογία για τα άτομα τα οποία ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου, επί επταετία τουλά- χιστον, ανεξαρτήτως της ηλικίας εισαγωγής τους σε αυτά, προσαυξάνεται κατά 100 μονάδες, εφόσον το δηλώ- σουν στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (παρ. 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Επισήμανση: Υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια που επικαλείται στην αίτησή του και τα οποία λαμ- βάνονται υπόψη για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς σε περίπτωση που δεν προσκομίσει κανένα απολύτως σχετικό δικαιολογητικό.

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ (Για τους υποψηφίους  Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.)

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κρι- τήριο (τίτλος σπουδών) και αν αυτές συμπίπτουν στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που

 

 

 

έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του και αν αυτός συμπίπτει προηγείται ο μεγαλύτε- ρος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια,  η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται για τους υποψηφίους της Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθ- μιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης σε δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
 

 

 

1 Αριθμός Τέκνων

 

Ανήλικα τέκνα

Για καθένα από τα δύο πρώτα 100
Για καθένα από τα επόμενα. 200
Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 300
Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας(1) 200
2 Χρόνος ανεργίας, για κάθε εξάμηνο ανεργίας και έως 8 συνολικά 50
3 ΕΜΠΕΙΡΙΑ (2)

α. Εμπειρία έως και 84 μήνες

 

7 ανά μήνα

β. Ειδική εμπειρία έως και 84 μήνες (άρθρο 91 του ν. 4583/2018, όπως ισχύει) 17 ανά μήνα
Το σύνολο της εμπειρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 84 μήνες (εμπειρία και ειδική εμπειρία)
 

4 Ηλικία

Έως και 24 ετών

Άνω των 24 έως και 30 ετών

50
75
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ (Γ) ) (3)
Μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ΄ της παρ. 8 του άρθρου 17, του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, καθώς και των δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων.
 

 

 

 

 

 

 

 

5

Για τα άτομα τα οποία ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου, επί επτα- ετία τουλάχιστον, ανεξαρτήτως της ηλικίας εισαγωγής τους σε αυτά, προσαυ- ξάνεται κατά 100 μονάδες, η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης σε θέσεις τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί- στου χρόνου  των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και ιδρυμάτων τους ή επιχει- ρήσεων τους ή άλλων νομικών τους προσώπων, βάσει προκηρύξεων σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Ως βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο νοείται και κάθε άλλη δομή των φορέων της ανωτέρω παραγράφου που επιτελεί το ίδιο έργο με αυτό του βρεφοκομείου ή ορφανοτροφείου, ανεξάρτητα από την ονομασία της, σύμφωνα με βεβαίωση που εκδίδεται από το αρμόδιο Υπουργείο (άρθρο 10 του ν. 3491/2006,  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4369/2016). (4)  

 

 

 

 

 

 

 

100

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

(1) Το τέκνο τρίτεκνης οικογενείας μοριοδοτείται με 200 μονάδες (παρ. 6α, άρθρου 18 του ν. 4411/2016,  Φ.Ε.Κ.

142/3.8.2016/τ.Α΄, προσθήκη εδαφίου στην περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994  – Α΄ 28) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

(2) Η εμπειρία μοριοδοτείται με 7 μονάδες ανά μήνα και έως 84 μήνες (ν. 4325/2015, Φ.Ε.Κ. 47/11.5.2015/τ.Α΄), σύμ- φωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Τρόπος απόδειξης – επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄ της παρούσης. Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης Β΄ της πα- ραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγ- ματοποιούνται με την ειδική διαδικασία του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, όπως ισχύει, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, εφόσον έχει διανυθεί  χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου  91 του ν. 4583/2018, όπως ισχύει, ήτοι

18.12.2018, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας  ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανα- σφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδυνάμων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., ή σε νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά τα έτη 2011 ή 2012 για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη χωρική περιφέρεια των οικείων Ο.Τ.Α., βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες (κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, όπως ισχύει).

Το σύνολο της εμπειρίας (α και β: εμπειρία και ειδική εμπειρία) δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 84 μήνες. Η ειδική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη και μοριοδοτείται και στις θέσεις για τις οποίες η εμπειρία δεν μοριοδοτείται ως κριτήριο κατάταξης.

 

 

 

Σημειώνεται ωστόσο ότι με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 προβλέφθηκε  η υποχρεωτική μεταφορά των Ι.Δ.Α.Χ. εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από τις κοινωφελείς επιχειρήσεις και τα Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ στους δήμους.  Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε το δικαίωμα στους φορείς, εφόσον απασχολούσαν Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. εργαζόμενους στο ίδιο πρόγραμμα, να μεταφέρουν και τους Ι.Δ.Ο.Χ. στους δήμους,  για λόγους ολοκληρω- μένης παροχής υπηρεσιών του προγράμματος. Αλλά και ανεξαρτήτως  της πρόβλεψης του άρθρου 91, με τις προϋπάρ- χουσες διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 4 του ν. 3979/2011 και του άρθρου 21 του ν. 4483/2017, οι φορείς μπορούσαν  να μεταφέρουν το πρόγραμμα και τους εργαζόμενους από τα Ν.Π.Ι.Δ. και τα Ν.Π.Δ.Δ. στους δήμους, οι οποίοι καθίσταντο καθολικοί διάδοχοι. Επομένως, στις ανωτέρω περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικού η παρασχεθείσα υπηρεσία (πριν και μετά τη μεταφορά) θα ληφθεί υπόψη ως ενιαία για τη χορήγηση της βεβαίωσης ειδικής εμπειρίας και η βεβαίωση θα πρέπει να χορηγηθεί από τον τελευταίο  φορέα απασχόλησης για όλο το διάστημα. Όσον αφορά τους διασπασμένους δήμους, σημειώνοντας ότι η βεβαίωση και σε αυτή την περίπτωση χορηγείται από το φορέα απασχόλησης κατά τη

18η.12.2018, όπως έχει προκύψει μετά τη διάσπαση (όχι αναγκαστικά δήμο, αλλά και νομικό πρόσωπο ή Σύνδεσμο του άρθρου  156 ν. 4600/2019, κ.ο.κ.).

3) Για τις θέσεις των φορέων παραμεθορίων νομών/νησιών/περιοχών καθώς και δήμων με πληθυσμό μικρότερο των

10.000 κατοίκων προτάσσονται  εντός του ιδίου πίνακα προσόντων, των λοιπών υποψηφίων ανεξάρτητα  από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των αντίστοιχων νομών ή των νησιών ή των παραμεθορίων περιοχών που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ΄ της παρ. 8 του άρθρου 17, του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, καθώς και δήμων με πληθυσμό μικρότερο  των 10.000 κατοίκων (όπως ειδικότερα ανα- φέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄), εφόσον δηλώσουν ότι δεσμεύονται να υπηρετήσουν στις προκηρυσσόμενες θέσεις επί μία τουλάχιστον δεκαετία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποψήφιοι που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας,  όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994  δεν προτάσσονται  των υποψηφίων  που αποδεικνύουν  την ειδική εμπειρία της παρ. 3, του άρθρου  91 ν. 4583/2018, όπως ισχύει.

(4) Για τη συγκεκριμένη διαδικασία η συνολική βαθμολογία για τα άτομα τα οποία ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου, επί επταετία τουλά- χιστον, ανεξαρτήτως της ηλικίας εισαγωγής τους σε αυτά, προσαυξάνεται κατά 100 μονάδες, εφόσον το δηλώ- σουν στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (παρ. 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Επισήμανση: Υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια που επικαλείται στην αίτησή του και τα οποία λαμ- βάνονται υπόψη για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς σε περίπτωση που δεν προσκομίσει κανένα απολύτως σχετικό δικαιολογητικό.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ (Για τους υποψηφίους Υ.Ε.)

Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων προηγείται ο υποψήφιος που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κρι- τήριο και αν αυτές συμπίπτουν στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται αυτός που έχει απολυτήριο γυμνασίου και μεταξύ αυτών αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό και αν αυτός συμπίπτει, προ- ηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση, η οποία διενεργείται πριν από την κατάρτιση των οριστικών πινάκων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Οι πίνακες κατάταξης συντάσσονται με βάση τα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνουν οι υποψήφιοι στην Αί- τηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική).

Το ΑΣΕΠ πριν από την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων καλεί τους υποψηφίους που αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται να υποβάλουν τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων και των κριτηρίων τους, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώ- ριση στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο. Το Α.Σ.Ε.Π. δύναται κατά την κρίση του να αυξήσει αναλόγως τον αριθμό των υποψηφίων που θα κληθούν κατά τα ανωτέρω και να ορίσει με σχετική Ανακοίνωση εάν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε έντυπη ή ηλεκτρο- νική μορφή.

Δικαιολογητικά που κατατίθενται μετά τη λήξη της ορισθείσας προθεσμίας υποβολής αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη.

Το Α.Σ.Ε.Π. θα ελέγξει τα υποβληθέντα από τους φερόμενους ως διοριστέους δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και απαιτούμενα προσόντα διορισμού ή τα κριτήρια δεν αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται ή εάν τα δικαιολογητικά δεν προσκομισθούν εντός της ορισθείσας προθεσμίας υποβολής αυτών ή δεν υπήρχαν κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ο υποψήφιος που φέρεται ως διοριστέος διαγράφεται από τους οικείους πίνακες και αποβάλλεται, κατά περίπτωση, από τη διαδικασία. Συγκεκριμένα υποψήφιος που δεν αποδεικνύει τα κριτήρια που επικαλείται στην αίτησή του

 

 

 

και τα οποία λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή του στους οικείους πίνακες, διαγράφεται από αυτούς σε περί- πτωση που δεν προσκομίσει κανένα απολύτως σχετικό δικαιολογητικό. Στη συνέχεια ελέγχονται τα δικαιολογητι- κά του αμέσως επόμενου στη σειρά κατάταξης προκειμένου να διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα γενικά και απαιτού- μενα προσόντα διορισμού και τα κριτήρια αποδεικνύονται με βάση τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται και ότι υπήρχαν κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, μέχρις ότου, ύστερα από ενδεχόμενη, κατά περίπτωση, αναμόρφωση της βαθμολογίας τους, συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων. Σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών, δεν συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυσσομένων θέσεων, η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται για τους επόμενους κατά σειρά υποψηφίους και ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν δικαιο- λογητικά, εντός της 10ήμερης προθεσμίας προσδιορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π.

Από τους πίνακες κατάταξης και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σε αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε με τη δήλωση προτίμησής τους καταρτίζονται οι προσωρινοί πίνακες διοριστέων που περιλαμβάνουν αριθμό διοριστέ- ων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύσσονται για κάθε κλάδο – ειδικότητα.

Οι πίνακες αυτοί αποτελούν τους ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ  ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ και καταρτίζονται από την Κεντρική

Επιτροπή, που είναι αρμόδια για την τήρηση της όλης διαδικασίας.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Παράλληλα το ΑΣΕΠ αποστέλλει στον τύπο για δημοσίευση, Ανακοίνωση με την οποία γνω- στοποιείται η σχετική καταχώριση.

Σε εξαιρετικές  περιπτώσεις, για την κάλυψη ιδιαίτερης σημασίας επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών των υπη- ρεσιών και των νομικών προσώπων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3812/2009  κατόπιν έκδοσης  της προβλεπόμενης απόφασης κατανομής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010  (Α΄ 40), όπως ισχύει, επιτρέπεται  η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μη ανανεούμενη, μέχρι του αριθμού των προκηρυ- χθεισών θέσεων, υποψηφίων κατά τη σειρά εγγραφής τους στους προσωρινούς αυτούς πίνακες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11 «Περιορισμός προσλήψεων για τα έτη 2011 έως και 2013» του ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε με την διάταξη της παρ. 1 της υποπαραγράφου Ζ.5 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012  και το άρθρο 64 του ν. 4389/2016. Οι προσλήψεις αυτές είναι δυνατόν να αφορούν αριθμό θέσεων μικρότερο από αυτές που προκηρύσσονται  ανά κατηγορία και κλάδο – ειδικότητα. Η σύμβαση αυτή, η οποία καταρτίζεται βάσει των προϋποθέσεων και της παρούσας παραγράφου, διαρκεί έως την ανάληψη των καθηκόντων κάθε υποψηφίου μετά την δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και απαγορεύεται η διάρ- κειά της να υπερβαίνει  τους οκτώ (8) μήνες (άρθρο 8, ν. 4210/2013).

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθε- σμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της κατά τα ανωτέρω καταχώρισής τους στον διαδι- κτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr). Επιπλέον, η προθεσμία αυτή ορίζεται και αναφέρεται ρητώς τόσο στην οικεία καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. όσο και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο. Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π., στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π. Ένσταση για την Προκήρυξη 4Κ/2020

Κατηγορία: Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.

T.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

 

Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω τηλεομοιοτυπίας  (fax) (210-6400241, 210-6400686) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) (prosl.enstasi@asep.gr).

Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδια- φερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας [81              Φορέας Δημοσίου [81              Ανώτατο Συμβούλιο  Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) σχετικός σύν- δεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβλη- θέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις και ελέγχει τη νομιμότητα  των πινάκων κατάταξης υποψηφίων. Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, καταρτίζονται οι «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ» υποψη-

φίων και επί τη βάσει αυτών οι πίνακες διοριστέων.

Ακολούθως, οι πίνακες διοριστέων καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και απο- στέλλονται από το Α.Σ.Ε.Π. για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Γ΄).

 

 

 

Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 18 του ν. 2190/1994, διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγ- γελτος έλεγχος της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτη- τα για την πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία πρόσληψης ή τη βαθ- μολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά την πρόσληψη (παρ. 2, αρ. 26 ν. 4440/2016  / Φ.Ε.Κ. 224/2.12.2016, που αντικατέστησε  την παρ. 2 του αρ. 28, ν. 4305/2014  / Φ.Ε.Κ. 237/31.10.2014/τ.Α΄).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρ- θρου 14 του ν. 2190/1994  όπως ισχύει, για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης από τον αρμόδιο Υπουργό της απόφασης κατανο- μής του της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010  όπως ισχύει (παρ. 21, αρ. ένατο ν. 4057/2012). Τα αρμόδια για το διορισμό ή πρόσληψη όργανα οφείλουν να προβούν στη δημοσίευση των ατομικών πράξεων διορισμού ή πρόσληψης εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης κατα- νομής. Η μη τήρηση της προθεσμίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού  Κώδικα (αρ. 32, ν. 4440/2016).

Οι διοριζόμενοι πρέπει να καταθέσουν κατά τον χρόνο του διορισμού τους στον οικείο φορέα, τα απαραίτη- τα από τον φορέα κατά νόμο δικαιολογητικά  διορισμού που βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδίους, πλην εκείνων των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας από τις αρμόδιες υπηρεσίες (ν. 3242/2004, ν. 3448/2006  και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19.7.2013), εντός της οριζόμενης από το νόμο προθεσμίας, άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας του διορισμού και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι.

Επίσης καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986  ότι κατά τη λήξη της προθεσμίας υπο- βολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της παρούσας προκήρυξης, δεν κατείχαν θέση τακτικού υπαλλήλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμίδας, και των Ανεξαρτήτων Αρχών κατόπιν διορισμού τους με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, ή αν κατείχαν, ότι είχε παρέλθει κατά την ανωτέ- ρω ημερομηνία πενταετία από το διορισμό τους.

Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συνιστώνται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 91, του ν. 4583/2018  (Φ.Ε.Κ.

212/18.12.2018, τ.Α΄), δεσμεύονται  να υπηρετήσουν στη θέση διορισμού τους επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη από τον διορισμό τους. Μέχρι τη συμπλήρωση του διαστήματος αυτού εκτελούν καθήκοντα που αφορούν στην παρο- χή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και μπορούν να τους ανατίθενται παράλληλα καθήκο- ντα συναφή με τον κλάδο τους για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν μετακινού- νται, αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλες θέσεις (άρθρο 68 του ν. 4674/2020, Φ.Ε.Κ. 53/11.3.2020, τ.Α΄).

Μετά την έκδοση της πράξης διορισμού, ο οικείος φορέας υποχρεούται να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. αντίγραφο της σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Προκήρυξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Σ.Ε.Π.). Το τεύχος αυτό της Εφημε- ρίδας της Κυβερνήσεως αποστέλλεται ηλεκτρονικά στις Περιφερειακές Ενότητες της Χώρας, για ενημέρωση των πολιτών, οι οποίες να προβούν σε ανάρτησή του. Ενημερώνονται επίσης ηλεκτρονικά  όλες οι Διευθύνσεις Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης των Νομών της Χώρας.

Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Περίληψη της προκήρυξης να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και σε μία τοπική της έδρας του νομού όπου προκηρύσσονται θέσεις.

Ανακοίνωση επίσης της έκδοσης της προκήρυξης να μεταδοθεί και από τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Η προκήρυξη ή περίληψη αυτής να καταχωρισθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.: www.asep.gr.

 

Αθήνα, 13 Μαΐου 2020

 

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. Να είναι Έλληνες πολίτες.

Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ν. 2431/1996) με τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 αυτού.

Για τους ανωτέρω πολίτες απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν. 4027/2011, άρθρο 9

), που χορηγείται  από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210-3442322 και β) Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 των κατωτέρω επιπέδων τα οποία αντιστοιχίζονται με επίπεδα του Συμβουλίου της Ευρώπης:

Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ / Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)

Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ / Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προ- σωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού.

Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ / Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προ- σωπικού.

Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ / Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.): Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

(Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

Επίσης αποδεικνύεται  με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

Γίνονται επίσης δεκτοί, για πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους, σύμφωνα με τα οριζόμενα  στο ν.δ. 3832/1958, όπως ισχύει.

 1. Να έχουν γεννηθεί:

α) έως και το έτος 1999 οι υποψήφιοι  των κατηγοριών  Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. και β) έως και το έτος 2000 οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υ.Ε.

 1. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (άρθρο 14 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει).
 2. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρα 16 και 17 του ν. 3584/2007, όπως ισχύει), ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού, ήτοι:

α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρε- σία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο 43, ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση

αυτή.

δ) Να μην τελούν υπό στερητική  δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπα- ράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος διορισμού  υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο απογραφής Ελληνικού Δημοσίου.

Σημείωση: Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγ- ματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.

 1. Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 15 του ν. 3584/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).

Εξαίρεση:

Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώ- σεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.

 1. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα (π.χ. πτυχίο), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής.

 

 

 

Επισήμανση: Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών των υποψη- φίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Σε κάθε όμως περίπτωση, τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί και προσκομισθεί στο Α.Σ.Ε.Π. εντός της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων. Οι εν λόγω δε υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη προσόντα και αφετέρου να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών (πρωτότυπος ή σε νομί- μως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)  και επίσημη μετάφραση αυτού, και β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημέ- νης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επισημαίνεται ότι, κατά το στάδιο της κατάρτισης από το Α.Σ.Ε.Π. των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων οι ανωτέρω υποψήφιοι ναι μεν τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο κατάταξης, δύνανται, όμως, εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, να προβούν στην υποβολή ένστασης κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων προσκομίζοντας τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων τους, από τα οποία πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη προσόντα / κριτήρια.

Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω 1 έως και 6 παραγράφους οι υποψήφιοι που θα περιληφθούν στον πίνακα διοριστέων υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα απαι- τούμενα για το διορισμό δικαιολογητικά,  άλλως δεν γίνεται ο διορισμός τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι στη σειρά υποψήφιοι.

Σημείωση: Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του ν. 2190/1994,  δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορι- σμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρε- σιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα. Η απαγόρευση δεν ισχύει για τους υπαλλή- λους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του ν. 2190/1994  και κατέχουν οργανικές θέσεις.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Όσοι υποψήφιοι κληθούν από το Α.Σ.Ε.Π. πριν την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διορι- στέων πρέπει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών που ορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π., να υποβάλουν σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με σχετική Ανακοίνωση που θα εκδοθεί  από το Α.Σ.Ε.Π. τα απαιτούμενα κατά περίπτωση, δικαιολογητικά,  για την απόδειξη των προσόντων και των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη βάσει της αιτήσεώς τους για τον καθορισμό της σειράς προτεραιότητάς στους πίνακες κατάταξης. Στην περίπτωση της έντυπης μορφής πρέπει να τα αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π. Δικαιολογητικά για την Προκήρυξη 4Κ/2020

Τ.Θ. 14308

Αθήνα Τ.Κ. 11510

 

αναγράφοντας την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Ανυπόγραφες αιτήσεις ή τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμέ- νη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη.

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίω- σης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομι- κού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό ή βεβαίωση γεννήσεως.
 2. Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα ή τα κριτήρια που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄) Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, για την απόδειξη των προσόντων ή των κριτηρίων που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία και που λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξή τους στους οικείους πίνακες, διαγράφονται από αυτούς.

Η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυνα- πτόμενα δικαιολογητικά ορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π. με σχετική προς τούτο ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το εμπρόθεσμο  της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Υποψήφιος ο οποίος δεν αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π., μετά τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, την εκτυπωμένη μορ- φή της ηλεκτρονικής αίτησης υπογεγραμμένη, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,  αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

Τονίζεται ιδιαιτέρως, ότι τα προσόντα ή τα κριτήρια που αναγράφονται  από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Από το περιεχόμενο των αποδεικτικών εγγράφων ή βεβαιώσεων πρέπει να προκύπτει ότι το συγκεκριμένο προσόν ή κριτήριο υπήρχε κατά την ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών,  επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση με την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης και την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ή «ΣΥ- ΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» αντιστοίχως. Δικαιολογητικά  που κατατίθενται μετά την ορισθείσα από το Α.Σ.Ε.Π. λήξη προθεσμίας υποβολής αυτών δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ο υποψήφιος υποβάλει τα δικαιολογητικά  σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τέλος του παρόντος Παραρτήματος (παρ. 14).

Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών θα δίνονται οδηγίες με σχετική Ανα- κοίνωση και στον διαδικτυακό  τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr).

 1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης:

Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Ως χρόνος κτήσης των ως άνω τίτλων λογίζεται η ημερομηνία  περάτωσης των σπουδών ήτοι επιτυχίας στα προβλε- πόμενα μαθήματα. Εάν ο χρόνος κτήσης δεν προκύπτει από υποβληθείσα βεβαίωση του αρμοδίου  οργάνου ΑΕΙ, τότε προκύπτει από τον προσκομισθέντα τίτλο σπουδών. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθ- μητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.

Σε περίπτωση που ο βαθμός τίτλου προκύπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό και ο υποψήφιος δεν προ- σκομίζει βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθ-

 

 

 

μολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μια αξιολογική κλίμακα. (Άριστα 8,5/Πολύ καλά 6,5/Καλά 5). Σε περίπτωση που ο βαθμός τίτλου δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισμό θα λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο της βαθμο- λογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης («5,00»).

Για τους τίτλους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως προ- σόν διορισμού ορίζεται, πτυχίο ή δίπλωμα  Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικό- τητας με το ζητούμενο από την προκήρυξη, οι υποψήφιοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους ρητά αναφερόμενους στην οικεία προκήρυξη υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, ότι ο τίτλος αυτός στηρίζε- ται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (π.δ. 50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Σε περίπτωση που δεν προσκο- μισθεί η βεβαίωση αυτή, ή δεν αναφέρεται σε αυτήν το συγκεκριμένο σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη απαιτού- μενο πτυχίο, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Ως χρόνος κτήσης των ως άνω τίτλων λογίζεται η ημερομηνία  περάτωσης των σπουδών ήτοι επιτυχίας στα προβλε- πόμενα μαθήματα. Εάν ο χρόνος κτήσης δεν προκύπτει από υποβληθείσα βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου T.Ε.Ι., τότε προκύπτει από τον προσκομισθέντα τίτλο σπουδών. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθ- μητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.

Σε περίπτωση που ο βαθμός τίτλου προκύπτει μόνο από αξιολογικό χαρακτηρισμό και ο υποψήφιος δεν προ- σκομίζει βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθ- μολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μια αξιολογική κλίμακα. (Άριστα 8,5 / Πολύ καλά 6,5 / Καλά 5). Σε περίπτωση που ο βαθμός τίτλου δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισμό θα λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης («5,00»).

Για τους τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως προσόν διορισμού ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής αντί- στοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ή αντίστοιχο κατά περιεχόμενο ειδικότητας με το ζη- τούμενο από την προκήρυξη, οι υποψήφιοι που διαθέτουν τίτλο σπουδών που δεν περιλαμβάνεται στους ρητά αναφερόμενους στην οικεία προκήρυξη υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την προκήρυξη (π.δ. 50/2001  άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροπο- ποιήθηκε μεταγενέστερα). Σε περίπτωση που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ή δεν αναφέρεται σε αυτήν το συγκεκριμένο σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.

Για τους κατόχους  τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι. που ορίζονται στην προκή- ρυξη ως προσόντα διορισμού (βλ. ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ) απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο από την προ- κήρυξη, πλην των ειδικοτήτων  για τις οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος. Οι υποψήφιοι Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποί– ους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που

ζητούνται από την προκήρυξη για τις κατά περίπτωση θέσεις.

 • Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία, ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποι- ητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας, ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντι- κείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων Νοσηλευτικής και Ιατρικής, τα οποία έχουν χορηγηθεί από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληρούν όλες τις νόμι- μες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος (Νοσηλευτή-τριας, και Ιατρού), σύμφωνα με τα προβλεπό- μενα α) στις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Τίτλου ΙΙΙ του π.δ. 38/2010  ή β) σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στις

 

 

 

διατάξεις των π.δ. 40/1986,  ΦΕΚ 14/Α΄/1986 (νοσοκόμοι) και 84/1986,  ΦΕΚ 31/Α΄/1986 (ιατροί), εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή Ι.Τ.Ε. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη βαθμολογική αντιστοιχία του τίτλου.

Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δη- μοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1.5.2004) και αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε. απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.

Επισήμανση: Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών (βασικών, μεταπτυχιακών) των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συ- μπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθε- σμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Σε κάθε όμως περίπτωση, τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκ- δοθεί και προσκομισθεί στο Α.Σ.Ε.Π. εντός της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων. Οι εν λόγω δε υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη προσόντα και αφετέρου να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών (πρωτότυπος ή σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) και επίσημη μετάφραση αυτού, και β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επισημαίνεται ότι, κατά το στάδιο της κατάρτισης από το Α.Σ.Ε.Π. των προσωρινών πινάκων κατάταξης και διοριστέων οι ανωτέρω υποψήφιοι ναι μεν τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο κατάταξης, δύνανται, όμως, εφόσον συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, να προβούν στην υποβολή ένστασης κατά των προσωρινών πινά- κων κατάταξης και διοριστέων προσκομίζοντας τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων τους, από τα οποία πιστοποιητικά πρέπει να αποδεικνύεται ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την προκήρυξη προσόντα / κριτήρια.

Ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι  Έλληνες

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 1735/1987 «σε περίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, κατά την έννοια των διατάξεων της περίπτω- σης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, κα- θορίζουν με βεβαίωσή τους τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου με πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συ- νάφεια από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε.».

Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. που κατέχουν πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες, έχει χορηγηθεί  από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρη- σης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) προκειμένου να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης πρέπει με βεβαίωση του (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) να καθορίζεται η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου, με πτυχία Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής τα οποία ζητούνται από την προκήρυξη ως προσόντα διορισμού για τις προκηρυσσό- μενες θέσεις.

Σημείωση (σχετ. βαθμολογική αντιστοιχία)

Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμα- κας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθ- μητος (ν. 3328/2005  άρθρο 8). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος, προκειμένου να μην απορριφθεί συμπληρώνει στο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης που αφορά στο βαθμό του τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλ. «5».

Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό  πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικεί- ας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. Εάν ο υποψήφιος δεν προσκομίζει βεβαίωση για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί στην αξιολογική κλίμακα.

Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. προκειμένου για τη συμμετοχή τους σε θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψη στο δημόσιο τομέα νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος  σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώ- ματος.

Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι  απόφοιτοι ΙΕΚ, πρέπει να προσκομίσουν:

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης και βεβαίωση του Οργα- νισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προ-

 

 

 

σόντων  (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), που αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή

Βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφε- ρόμενος κατέστη διπλωματούχος. Ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.

 • Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

α) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκ- παίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνι- κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και βεβαίωση αντιστοιχίας βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.

β) Για Υποχρεωτική μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας ή αντιστοιχίας και βε- βαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:

Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό  πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικεί- ας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. Εάν ο υποψήφιος δεν προσκομίζει βεβαίωση για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί στην αξιολογική κλίμακα.

 • Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:

Για Υποχρεωτική μη τεχνική ή μη επαγγελματική εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας ή αντιστοιχίας και βεβαί- ωση για την αντιστοιχία του βαθμού στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπο- λιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (Π.Ε., Τ.Ε.)

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού  τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον  φοί- τησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών ή την απαιτούμενη εξειδίκευση από την προκήρυξη, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους. Εναλλακτικά δύναται να προσκομίζεται και το κατά περίπτωση Παράρτημα Διπλώματος ή κάποιο άλλο ισοδύναμο στοιχείο.

Ως χρόνος κτήσης των μεταπτυχιακών τίτλων λογίζεται η ημερομηνία  περάτωσης των σπουδών ήτοι επιτυχίας στα προβλεπόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς υποστήριξης της τυχόν απαιτούμενης διπλω- ματικής / μεταπτυχιακής εργασίας, ο οποίος να προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Α.Ε.Ι. ή ΑΤΕΙ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσον αφορά την ημεροχρονολογία κτήσης του διδακτορικού τίτλου σπουδών αρκεί η βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Α.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία και το έτος επιτυχούς υποστήριξης του θέματος της διδακτορικής διατριβής. Σε κάθε περίπτωση πρέπει από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής.

Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πλη- ροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο ή την απαιτούμενη εξειδίκευση από την προκήρυξη, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και επίσημη μετάφρασή της (βλ. Επισήμανση της πρώτης παραγράφου).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζε- ται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος δεν αναγνωρίζεται ισοτι- μία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος και β) Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος. (ν. 3328/2005, άρθρο 4, παρ. 2 και π.δ. 50/2001,  άρθρο  2, παρ. 1, με την επιφύλαξη του ν. 4485/2017, άρθρο 46).

Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελ-

 

 

 

ματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες χορηγήθηκαν από:

 1. i) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προ- σαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
 2. ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή

iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική  εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου  των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή

 1. iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρ- θρου 14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινο- τήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
 2. v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊ- κής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων, άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα

40/1986 (Α΄ 14), 84/1986, (Α΄ 31), 97/1986 (Α΄ 35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄ 43), 40/2006 (Α΄ 43) και την υπουρ- γική απόφαση Α4/5226/1987 (Β΄ 613).

Οι ως άνω υποψήφιοι εξαιρούνται μεν από την υποχρέωση προσκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου, όχι όμως και από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού για τη βαθμο- λογική αντιστοιχία του τίτλου από αρμόδιο κατά νόμο φορέα (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κ.λπ.). Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος προκειμένου να μην απορριφθεί, συμπλη- ρώνει το πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης που αφορά στο βαθμό τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας της αντίστοιχης κατηγορίας εκπαίδευσης.

 1. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙ- ΚΑ:

Α. ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΄Η ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος (απαιτούμενη κατά περίπτωση) ή

– Βεβαίωση εκδιδόμενη  από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος (ν. 3919/2011, όπως ισχύει) ή

Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή – Φοροτεχνικού η οποία αποδεικνύεται μόνο με την υποβολή όλων των όψεων του ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ σε ισχύ, που εκδίδεται από το Ο.Ε.Ε ή βεβαίωση του Ο.Ε.Ε. ότι είναι κάτοχος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ή ότι πληροί τις προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού (π.δ. 340/1998/Α΄ / Φ.Ε.Κ. 228/

6.10.1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

– Για τον κλάδο  ΠΕ Ιατρών άδεια χρησιμοποίησης τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Καρδιο- λογίας.

– Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ ή Β κατηγορίας.

– Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C, Δ΄ ή D κατηγορίας.

– Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) Γ΄ ή C, Δ΄ ή D κατηγορίας.

Ειδικότερα:

Για τις άδειες των οδηγών αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης της κατά την προκήρυξη απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρη- σης, πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:

– η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας κα- θώς και

– η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται  από την προκήρυξη.

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία, ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012,  όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, ν. 4383/2016  ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.Α΄).  Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι

 

 

 

επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής (εκτός κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γί- νουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

 • Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ ή D κατηγορίας από 10 Μαρτίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά η προ- σκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
 • Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας από 10 Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:

είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται  από την Υπηρε- σία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.

είτε η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισ- σότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την προκήρυξη.

Από τις ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις ή την επαγγελματική ταυτότητα, οι οποίες πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως και της λήξεως της προθεσμίας υποβολής αυτής όσο και κατά τον χρόνο διορισμού, πρέπει να αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τη συ- γκεκριμένη άδεια ή βεβαίωση ή επαγγελματική ταυτότητα, που απαιτείται από την προκήρυξη, προκειμένου να προσμετρηθεί το κριτήριο  της εμπειρίας από τη λήψη αυτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Γίνεται δεκτή άδεια άσκησης επαγγέλματος που αποκτήθηκε με τίτλο ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας από την απαιτούμενη στην προκήρυξη, εφόσον από το περιεχόμενο της προσκομισθείσας ανωτέρου επιπέδου άδειας συνάγεται ότι ο κάτοχός της μπορεί να εκτελέσει, μεταξύ άλλων, το είδος των συγκεκριμένων εργασιών που μπορούν να εκτελεστούν και με βάση την απαιτούμενη από την προκήρυξη άδεια.

Β. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ: Για τους/τις Ιατρούς:

– Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου, η οποία ιδιότητα πρέπει να υφίσταται τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως και της λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο διορισμού.

– Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου αποδεικνυόμενη  με βεβαίωση από το

Υπουργείο Υγείας ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. Για τους/τις Νοσηλευτές-τριες  (Π.Ε.,Τ.Ε.):

Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε)., η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής  στην Ε.Ν.Ε. του τρέχοντος  έτους ή

– Βεβαίωση εγγραφής  στην Ε.Ν.Ε. για όσους εγγράφονται  για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 3252/2004 (για τους Νοσηλευτές  των κατηγοριών Π.Ε. ή Τ.Ε.).

Για τους/τις Φυσικοθεραπευτές-τριες Τ.Ε.:

Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), η οποία να είναι σε ισχύ ή

– Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007 ή

– Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους

Για τους Επισκέπτες-τριες Υγείας Τ.Ε. (άρθρο  40, ν. 4058/2012 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3, του άρθρου

24 του ν. 4272/2014):

Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), η οποία να είναι σε ισχύ ή

– Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέ- χρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 της υπουργικής απόφασης Γ4α/Γ.Π. 100714/12.12.2014 (ΦΕΚ 3477/Β΄/23.12.2014).

Για τους Κοινωνικούς Λειτουργούς (ΠΕ, ΤΕ):

– Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή

– Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78 και

110 του ν. 4488/2017  (Α΄ 137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ οι οποίοι προσκομίζουν Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελμα- τικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το νόμο εγγραφή τους σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση της οικείας επαγ- γελματικής ενώσεως ότι υπέβαλαν αίτηση εγγραφής. Σε αυτήν την περίπτωση συμπληρώνουν τον κωδικό που αντιστοιχεί στην άδεια ή βεβαίωση ασκήσεως επαγγέλματος που απαιτείται από την προκήρυξη.

 

 

 

 1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (τρόπος απόδειξης – επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές δι- ευκρινίσεις)

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών (για τις κατηγορίες Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.) με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄, άδεια ασκήσεως επαγγέλ- ματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση ή άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητος μετά την απόκτηση αυτών, σε συνδυασμό πάντοτε με την, κατά περίπτωση, ασφαλιστική κάλυψη, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για την απόδειξη της βαθμολογούμενης εμπειρίας αναφέρονται αναλυτικά πα- ρακάτω.

 1. Βαθμολογούμενη εμπειρία

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία θα ληφθεί υπόψη η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημό- σιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα:

α) Συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων για τις θέσεις, της κατηγορίας Πανεπιστημιακής, Τε- χνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τις οποίες η εμπειρία δεν αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού.

Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται:

 1. i) Όπου απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση ή βεβαίωση εγγρα- φής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας) που ακολουθεί.
 2. ii) Όπου δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση ή βεβαίωση εγ- γραφής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Β (1) ή Β (2) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας) που ακολουθεί.

iii) Ειδικότερα για τη θέση με κωδικό (1009) η εμπειρία προσμετράται  πριν και μετά την απόκτηση της ζητού- μενης από την προκήρυξη επαγγελματικής ταυτότητας Λογιστή – Φοροτεχνικού  ως εξής:

Χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από τη λήψη του πτυχίου μέχρι και 31.12.1998 λαμβάνεται υπόψη (διό- τι μέχρι την ημερομηνία αυτή δεν απαιτείτο άδεια άσκησης επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού). Ο χρόνος εμπειρίας που έχει διανυθεί από 1.1.1999 και μετά λαμβάνεται υπόψη μόνο εφόσον έχει διανυθεί με άδεια (π.δ. 340/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και προσμετράται μετά την λήψη αυτής.

Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Α ή στην ενό- τητα Β (1) ή Β (2) ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παραγράφου 2 (Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας) που ακο- λουθεί.

β) του είδους της εμπειρίας που ορίζεται  στην προκήρυξη ως τυπικό προσόν διορισμού  για τις θέσεις:

 

Κωδ. Θέσης

1448-1461:

Σε καθήκοντα ή έργα του αντικειμένου που περιγράφεται  στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα στον κωδικό 012 (β΄ επικουρικός)

 

 

Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα Α ή στις Ειδικές Περιπτώ- σεις της παραγράφου 2 (Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας) που ακολουθεί.

γ) Για τις θέσεις της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα  ανεξαρτήτως του χρόνου κτήσης του τίτλου σπουδών με τον οποίο μετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία. Η εν λόγω εμπειρία αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφε- ρόμενα στην ενότητα Γ ή στις Ειδικές Περιπτώσεις της παρ. 2 (Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας) που ακολουθεί. δ) Για όλες τις θέσεις των κατηγοριών  ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, η εμπειρία που προβλέπεται στην περίπτωση Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του άρ- θρου 91 του ν. 4583/2018 ήτοι 18.12.2018, όπως ισχύει, σε αντίστοιχες θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οί- κον φροντίδας ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλικιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδυνάμων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νομικά πρόσωπα των οικείων Ο.Τ.Α., ή σε νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά τα έτη 2011 ή 2012 για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη χωρική περιφέρεια των οικείων Ο.Τ.Α., βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι ογδόντα τέσσερις (84) μήνες (κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018, όπως ισχύει). Η ανωτέρω εμπειρία αποδεικνύεται,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Δ (Τρόπος απόδει-

ξης της εμπειρίας) που ακολουθεί.

Σημειώνεται ωστόσο ότι με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 προβλέφθηκε  η υποχρεωτική μεταφορά των Ι.Δ.Α.Χ. εργαζομένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» από τις κοινωφελείς επιχειρήσεις και τα Ν.Π.Δ.Δ. των ΟΤΑ στους δήμους.  Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε το δικαίωμα στους φορείς, εφόσον απασχολούσαν Ι.Δ.Α.Χ. και Ι.Δ.Ο.Χ. εργαζόμενους στο ίδιο πρόγραμμα, να μεταφέρουν και τους Ι.Δ.Ο.Χ. στους δήμους,  για λόγους ολοκληρω- μένης παροχής υπηρεσιών του προγράμματος. Αλλά και ανεξαρτήτως  της πρόβλεψης του άρθρου 91, με τις προϋπάρ- χουσες διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 4 του ν. 3979/2011 και του άρθρου 21 του ν. 4483/2017, οι φορείς μπορούσαν  να μεταφέρουν το πρόγραμμα και τους εργαζόμενους από τα Ν.Π.Ι.Δ. και τα Ν.Π.Δ.Δ. στους δήμους, οι οποίοι καθίσταντο καθολικοί διάδοχοι. Επομένως, στις ανωτέρω περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικού η παρασχεθείσα υπηρεσία (πριν και

 

 

 

μετά τη μεταφορά) θα ληφθεί υπόψη ως ενιαία για τη χορήγηση της βεβαίωσης ειδικής εμπειρίας και η βεβαίωση θα πρέπει να χορηγηθεί από τον τελευταίο  φορέα απασχόλησης για όλο το διάστημα. Όσον αφορά τους διασπασμένους δήμους, σημειώνοντας ότι η βεβαίωση και σε αυτή την περίπτωση χορηγείται από το φορέα απασχόλησης κατά τη

18η.12.2018, όπως έχει προκύψει μετά τη διάσπαση (όχι αναγκαστικά δήμο, αλλά και νομικό πρόσωπο ή Σύνδεσμο του άρθρου  156 ν. 4600/2019, κ.ο.κ.).

 1. Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας

Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της χρονικής διάρκει- ας της εμπειρίας, είναι τα εξής:

Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:

Για τους μισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελματίες:

 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος και
 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος:

(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
 • Στην Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονική) του υποψηφίου, πρέπει να δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προ- σκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
 • Στην Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονική), πρέπει να δηλώνεται, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες ερ- γασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας, και
 • Mια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

Σε περίπτωση ασφαλιστικών φορέων (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ) όπου ο υποψήφιος δύναται να ασφαλιστεί είτε ως μισθωτός είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, να διευκρινίζεται  στη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα η σχέση απασχόλησης.

 

Γ. Απόδειξη εμπειρίας για την κατηγορία ΥΕ:

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για τους οποίους ως βαθμολογούμενη εμπειρία λαμ- βάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα, ανεξαρτήτως έτους κτήσης τίτλου σπουδών, προσκο- μίζουν:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
 • Εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι είναι μισθωτοί του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια απασχόλησης.

Δ. Οι υποψήφιοι των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε. και Υ.Ε. για την απόδειξη της ειδικής εμπειρίας (εφόσον έχει διανυθεί χωρίς διακοπή μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 ήτοι 18.12.2018, όπως ισχύει, σε αντίστοιχες  θέσεις παροχής υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας  ή κατ’ οίκον νοσηλείας ηλι- κιωμένων ανασφάλιστων, ΑμεΑ και οικονομικά αδυνάμων πολιτών, στους οικείους Ο.Τ.Α. ή σε νομικά πρό- σωπα των οικείων  Ο.Τ.Α., ή σε νομικά πρόσωπα που είχαν συμβληθεί με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. κατά τα έτη 2011 ή

2012 για την παροχή των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στη χωρική περιφέρεια των οικείων Ο.Τ.Α.), προσκομίζουν βεβαίωση από τους εν λόγω φορείς (ΕΝΤΥΠΟ 1ΒΣ.91).

Όταν η εμπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:

Για εμπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκομίζει:

(1) Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται η χρονική διάρκεια και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφερομένου ή

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση, για τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης του ενδιαφερομένου ή

Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριμένο επάγ- γελμα ή τη συγκεκριμένη σχέση εργασίας δεν είναι υποχρεωτική, κατά τη νομοθεσία του κράτους τούτου.

 

 

 

(2) Όταν ο χρόνος εμπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να απο- δεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημόσιου φορέα. Από την εν λόγω βεβαίωση ή από άλλη σχετική βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει, μεταξύ άλλων, και ο δημόσιος χαρακτήρας του φορέα.

(3) Στις περιπτώσεις εργαζομένων σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την αναγνώριση τυχόν προϋ- πηρεσίας εφαρμόζονται  τα ισχύοντα περί δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στο κράτος – μέλος που πα- ρασχέθηκε η εργασία. Για την αξιολόγηση αυτής απαιτείται η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο του κράτους – μέλους προέλευσης.

(4) Σε περίπτωση επίκλησης εμπειρίας σε άλλο κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος, η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον στο κράτος – μέλος δεν απαιτείται σχετική άδεια, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζεται σχετική βεβαίωση των αρμοδίων αρχών.

Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου, ο οποίος επικαλείται εμπειρία που αποκτήθηκε  στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα  εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από δικη- γόρο και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τελευταία ενότητα του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ (ν. 4250, άρθρο 1, Φ.Ε.Κ. 74/26.3.2014).

 

Ειδικές Περιπτώσεις

 1. Δικαστική Απόφαση

Η εμπειρία αποδεικνύεται και με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

 1. Απόδειξη εμπειρίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού από πτυχιούχους της Νομικής που είναι δικηγόροι ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου.

Οι πτυχιούχοι της Νομικής που είναι δικηγόροι ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου, προκειμένου να αποδείξουν εμπειρία για θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικη- τικού πρέπει να προσκομίσουν:

Ø Βεβαίωση του οικείου δικηγορικού συλλόγου περί ασκήσεως του δικηγορικού λειτουργήματος.

Ø Βεβαίωση ΕΦΚΑ (Τομέας Νομικών), από την οποία να προκύπτει πότε ο υποψήφιος ασφαλίστηκε ως δικηγόρος ή ενδεχομένως και ως ασκούμενος (δεδομένου  ότι η ασφάλιση των ασκουμένων είναι προαιρε- τική).

 1. Έρευνα ή συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα

Η έρευνα ή η συμμετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράμματα μπορεί να ληφθεί ως χρόνος εμπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει:

Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραμματέα ή Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ) ή Βεβαίωση του επιστημονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα ή έργο, ο τίτλος και η διάρκειά του, το αντικείμενο της έρευνας, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου, η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με το φορέα και η ιδιαίτερη συμβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου.

Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του κατείχε τον απαιτούμενο από την προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή την απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση.

 1. Διδακτική εμπειρία

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση στην τριτοβάθμια, δευτεροβάθμια, μετα- δευτεροβάθμια ή και πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην ημεδαπή, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν:

(α) Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, στην οποία να αναφέρονται οπωσδήποτε: η σχέση εργα- σίας, η ακριβής ιδιότητα με την οποία παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, το διδαχθέν / τα διδαχθέντα μαθήματα, η διάρκεια, το είδος της διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή μερική) και τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυτής (ώρες ανά εβδομάδα για χ εβδομάδες ή μήνες και σύνολο ωρών διδασκαλίας), καθώς και το πλήρες ωράριο εβδο- μαδιαίας διδακτικής απασχόλησης που ίσχυε κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης πρέπει να αναφέρεται στη βεβαί- ωση ακόμη και όταν προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ’ αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης. (β) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

Οι υποψήφιοι που επικαλούνται διδακτική εμπειρία αποκτηθείσα στην αλλοδαπή οφείλουν να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά σε επίσημη μετάφραση.

 1. Στρατιωτική θητεία

Ως χρόνος εμπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θη- τείας. Η βεβαίωση των αρμοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εμπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και μετά.

Όταν από την προκήρυξη απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση, ο χρόνος της παραπάνω εμπειρίας υπολογίζεται μετά την απόκτηση της απαιτούμενης άδειας ή βεβαίωσης.

 

 

 

 1. Προγράμματα STAGE

Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας STAGE του Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 άρθρο 24 ν. 3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. – Τοπική Υπηρεσία Προ- γραμμάτων STAGE (Λεωφ. Τατοΐου 125 και Λύρα 140, Κηφισιά) από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του προγράμματος.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ως φορείς του Δημοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου  τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Ως εργασία που έχει διανυθεί  στο Δημόσιο Τομέα, θεωρείται  επίσης:

 • Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας.
 • Η συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (STAGE) του Ο.Α.Ε.Δ.
 • Η απασχόληση με Σύμβαση Έργου σε φορείς του Δημοσίου.

Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας και λοιπές διευκρινίσεις

 • Ο χρόνος εμπειρίας υπολογίζεται, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών που απαιτείται από την προκήρυξη και όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος ή άλλη επαγγελματική άδεια ή βεβαίωση ή βεβαίω- ση εγγραφής ή επαγγελματική άδεια οδήγησης ή άδεια χρησιμοποίησης τίτλου, μετά την απόκτηση αυτών, εκτός των περιπτώσεων που ορίζεται διαφορετικά στην προκήρυξη.
 • Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονική) του υποψηφίου και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και αφαιρείται.
 • Σε περίπτωση έκδοσης από ασφαλιστικό φορέα βεβαίωσης περί διάρκειας της ασφάλισης, η ισχύς της οποίας φθάνει σε χρόνο μεταγενέστερο της λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ενώ η ημερομηνία έκδοσης της βε- βαίωσης είναι προγενέστερη της ανωτέρω καταληκτικής προθεσμίας, η επαγγελματική εμπειρία υπολογίζεται έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και όχι έως τον (προγενέστερο) χρόνο έκδοσης της βεβαίωσης.
 • Για ασφαλισμένους στον Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ι.Κ.Α.), οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25).
 • Για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία, όπως Ο.Α.Ε.Ε., Ε.Φ.Κ.Α. (Τομέας Νομικών), όταν δεν προκύπτουν σαφώς από τα σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες του συνόλου των χρονικών διαστημάτων της εμπειρίας σε μήνες διαιρώντας διά του 30 και λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει.
 1. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (ΓΙΑ ΥΕ)

Για την απόδειξη του κριτηρίου «Ανήλικα Τέκνα», οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται  από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκλη- ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ) – κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Φ.Ε.Κ. 457/τ.Β΄/25.2.2014)} ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

 1. ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΓΙΑ ΥΕ) Προϋποθέσεις:
 2. Οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότε- ρους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέ- μπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσο- στό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
 3. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρε- ος σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημια- κής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
 4. Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό

67% και άνω ισοβίως, αυτός, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου 1.

Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν είναι τουλάχιστον δύο απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων υπό τους περιορισμούς της ανωτέρω παραγράφου 1.

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (Φ.Ε.Κ. 2/τ.Α΄) όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006  τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβί- ως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απολαμ- βάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ. 3 άρθρου 6 ν. 3454/2006).

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη της ιδιότητας του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας πρέπει να συνυποβά- λουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω (υπουρ- γική απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017, αρ. 2 παρ. 2 ΦΕΚ 272/τ.Β΄/6.2.2017):

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμ- μένοι ως τέκνα πολύτεκνης οικογένειας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ) – κοινή υπουργική απόφα- ση 7228/2014 (Φ.Ε.Κ. 457/τ.Β΄/25.2.2014)} ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής και πιστο- ποιητικό της Ανώτατης  Συνομοσπονδίας  Πολυτέκνων  Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (άρθρο 67 παρ. 9 ν. 4316/2014  Φ.Ε.Κ.

270/24.12.2014/τ.Α΄).

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αλλοδαπούς που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα

(Απόφαση 3/19.2.2014 της Ολομέλειας του ΑΣΕΠ).

Οι πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφό- σον για αυτούς επιτρέπεται η συμμετοχή τους στις προβλεπόμενες από ειδικούς νόμους περιπτώσεις), οι οποίοι δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα, προσκομίζουν αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογε- νειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του Κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αρμόδιου, κατά νόμο, αντίστοιχου της ΑΣΠΕ φορέα της αλλοδαπής ή έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής με το οποίο βεβαιώνεται ή πιστοποιείται κατά τις διατάξεις δικαίου του αντίστοιχου Κράτους η πολυτεκνική ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολυτέκνου. (Απόφαση 3/19.2.2014 της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π. και άρθρο 67 ν. 4316/2014  – Φ.Ε.Κ. 270/24.12.2014/τ.Α΄).

Σημείωση: Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι προσκομίζουν ένα εκ των δύο απαιτουμένων δικαιολογητικών, δεν αποδεικνύουν την ιδιότητα του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, ακόμα και εάν προκύπτει αναμφισβήτητα ιδιότητα του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.

 

 1. ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΓΙΑ Υ.Ε.) Προϋποθέσεις:

Την ιδιότητα αυτή αποκτούν (άρθρο 64 του ν. 4590/2019).

α) Ο τρίτεκνος γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους και στα τρία τέκνα περιλαμ- βάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

β) Το τέκνο τρίτεκνης οικογένειας το οποίο πληροί τα ανωτέρω ηλικιακά όρια υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέ- σεις, δηλαδή εφόσον είναι άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του ή φοιτά σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας του ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων.

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη της ιδιότητας του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας  πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω (υπουργική απόφαση ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017, αρ. 2 παρ. 3 Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β΄/6.2.2017):

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω  του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού  Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου  {(ΟΠΣΕΔ) – κοινή υπουργική απόφαση 7228/2014 (Φ.Ε.Κ. 457/τ.Β΄/25.2.2014)}, που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρο- μή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογέ- νειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.

Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:

Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως τέκνο τρίτεκνης  οικογένειας:

α) Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.

β) Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.

γ) Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά. δ) Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του.

ε) Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν. στ) Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.

 

 

 

Εκτός από το πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:

α) Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας, πιστο- ποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:

– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),

– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),

– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),

– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και

– Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.

β) Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση του ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή του αναγνωρισμένου ως ομοταγούς εκπαιδευτικού ιδρύμα- τος της αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών.

γ) Σε περίπτωση που τέκνο ή ο ίδιος ο υποψήφιος, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του θη- τεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.

δ) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή δια- κοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατη- ρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.

 1. ΑΝΕΡΓΙΑ (ΓΙΑ Υ.Ε.)

(Βαθμολογία ανά εξάμηνο ανεργίας και μέχρι (8) συνολικά εξάμηνα)

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υ.Ε., για την απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτει: α) ότι κατά την ημέρα υποβολής της αιτήσεως ή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι άνεργοι και β) η τελευταία ημερομηνία της τελευταίας εγγραφής συνεχόμενης ανεργίας μέχρι την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης.

 1. ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ (όπου απαιτείται)

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπη- ρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας.

 1. ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Οι τίτλοι γλωσσομάθειας καθώς και ο τρόπος απόδειξης αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας.

 1. Τα άτομα τα οποία ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορ- φανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου, επί επταετία τουλάχιστον, ανεξαρτήτως της ηλικίας εισαγωγής τους, προκειμένου να μοριοδοτηθούν με 100 μονάδες, πρέπει να το δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρο- νικής αίτησης και να προσκομίσουν Βεβαίωση από Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (Ν.Π.Δ.Δ.) ν. 3329/2005 ή από Ίδρυμα, Σωματείο Ιδιωτικού δικαίου ή Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10484/14.02.2007 (Φ.Ε.Κ. 317/Β΄/8.3.2007) κοινή απόφαση, με την οποία πιστοποιείται η ιδιότητα του υποψηφίου ως τροφί- μου βρεφοκομείου ή ορφανοτροφείου προκειμένου για την υπαγωγή του στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3491/2006 (Φ.Ε.Κ. 207/Α΄/2.10.2006).
 2. ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Υποψήφιοι που πληρούν το κριτήριο της εντοπιότητας,  όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση Δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994  δεν προτάσσονται των υποψηφίων που αποδεικνύουν την ειδική εμπειρία της παρ. 3, του άρθρου  91 ν. 4583/2018, όπως ισχύει. (εδάφιο  2, παρ. 3, άρθρο 91, ν. 4583/2018).

Οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι των δήμων των νομών (παρ. 27 άρθρο 9, ν. 4057/2012 Φ.Ε.Κ. 54/

14.3.2012/τ.Α΄) Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Ξάνθης, Πέλλας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώρινας ή των νησιών Αλοννήσου, Αμοργού, Άνδρου, Ζακύνθου, Θάσου, Θήρας, Ιθάκης, Ικαρίας, Καρπάθου, Κέας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κύθνου, Κω, Λέρου, Λέσβου, Λευκάδας, Λήμνου, Μεγανησίου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Νισύρου, Πάρου, Παξών, Ρόδου, Σαμοθράκης, Σάμου, Σίφνου, Σκο- πέλου, Σύρου, Τήλου, Τήνου και Χίου ή των κατωτέρω παραμεθόριων περιοχών του νομού Ιωαννίνων, που προ- βλέπονται στην περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 17, του ν. 2190/1994  και όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με την ΔΙΔΑΔ/Φ.42/2443/οικ.21290/12.10.1999 (Φ.Ε.Κ. 1925/25.10.1999/τ.Β΄) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δηλαδή, των δήμων Άνω Καλαμά, Άνω Πωγωνίου, Δελβινακί- ου, Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Καλπακίου, Κεντρικού Ζαγορίου, Κονίτσης, Μαστοροχωρίων, Μολοσσών, Τύμφης ή των κοινοτήτων Αετομηλίτσης, Λάβδανης, Πάπιγκου, Πωγωνιανής και Φούρκας και μετά το ν. 3852/2010 των δήμων Πωγωνίου, Ζίτσας, Ζαγορίου και Κόνιτσας του νομού Ιωαννίνων, ή των περιοχών του νομού Φωκί- δος, όπως ορίζονται στην αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/663/12636/3.5.2018 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανα- συγκρότησης (Φ.Ε.Κ. 1581/8.5.2018/τ.Β΄ και Φ.Ε.Κ. 1935/30.5.2018/τ.Β΄), δηλαδή των δήμων Δελφών και Δωρί- δος, και δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων (Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ανωγείων, Αργιθέας,

 

 

 

Βιάννου, Βορ. Τζουμέρκων, δ. Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, Γεωργ. Καραϊσκάκη, Δωδώνης, Ερυμάν- θου, Ζαγοράς – Μουρεσίου, Ζαχάρως, Θέρμου, Καντάνου – Σελίνου, Κεντρ. Τζουμέρκων, Λίμνης Πλαστή- ρα, Μετσόβου, Νεμέας, Νότιας Κυνουρίας, Οροπεδίου Λασιθίου, Πόρου, Σφακίων, Τροιζηνίας – Μεθάνων, Ύδρας) εφόσον επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, όπως τροποποι- ήθηκε και ισχύει που προκηρύχθηκαν στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή περιοχή ή δήμο και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία.

Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας, προσκομίζουν «βεβαίωση μόνιμης κατοικίας» (όχι πιστοποιητικό εντοπιότητας) του δημάρχου του οικείου δήμου σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006  (Α΄ 114).

Οι υποψήφιοι που κάνουν χρήση του ανωτέρω πλεονεκτήματος  και δέχονται να υπηρετήσουν στη θέση της επιλογής τους επί 10ετία τουλάχιστον, δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 14 του ν. 3051/2002, να αποσπασθούν, μετατεθούν, μεταταγούν ή μεταφερθούν πριν τη συμπλήρωση 10ετίας.

Όσοι διορίζονται στις θέσεις που συνιστώνται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 91, του ν. 4583/2018  (Φ.Ε.Κ.

212/18.12.2018, τ.Α΄), δεσμεύονται  να υπηρετήσουν στη θέση διορισμού τους επί δέκα (10) τουλάχιστον έτη από τον διορισμό τους. Μέχρι τη συμπλήρωση του διαστήματος αυτού εκτελούν καθήκοντα που αφορούν στην παρο- χή των υπηρεσιών του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και μπορούν να τους ανατίθενται παράλληλα καθήκο- ντα συναφή με τον κλάδο τους για την εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν μετακινού- νται, αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλες θέσεις (άρθρο 68 του ν. 4674/2020, Φ.Ε.Κ. 53/11.3.2020, τ.Α΄).

 1. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Οι ειδικές περιπτώσεις πρόσληψης αποδεικνύονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’

της παρούσας.

 1. ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ. (ν. 4250, άρθρο 1, Φ.Ε.Κ. 74/26.3.2014/τ.Α΄) Της ημεδαπής

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλο- νται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα  των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσι- ου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεω- τικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ- νας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

γ) Φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.) καθώς  και πιστοποιητικών και βεβαιώσεων απόδειξης γνώσης Η/Υ γίνονται αποδεκτά χωρίς επικύρωση από δικηγόρο ή θε- ώρηση από δημόσια υπηρεσία.

Της αλλοδαπής

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επί- σημα μεταφρασμένοι  στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή  τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο.

Ειδικώς οι τίτλοι γλωσσομάθειας στις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική που αναγράφονται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, γίνονται δεκτοί χωρίς να απαιτείται μετάφρασή τους (άρθρο 58, ν. 4674/2020, Φ.Ε.Κ. 53/11.3.2020, τ.Α΄).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπου- δών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται  σε απλά φω- τοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντί- γραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι τα προσόντα, τα κριτήρια που αναγράφονται  από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται  κατά την ημερομηνία  λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και να αποδεικνύονται προσηκόντως (ΠΑΡΑΡΤΗ- ΜΑ Α΄ – Ε΄).

 

 

 

Ema  ava11:YnoljJ <p1oc; nou &v ano&IKVU£1 TO KplT pla nou ETIIKOAEtTal OTflV a[TflOTou KOI TO ono[a l.aj.1 6- vovml U7TOljJfl y1a TflV KQTQTQTOU OTOUc:; OIKElOUc:; 7TlVQK£c:;, Olaypa<p£101 an6 QUTOUc:;.ElOIKOTEpa U7TOljJ <piOc:; 7TOU OEV 07TOOEIKVUEI  TO KplT pla 7TOU E7TIKOAElTal OTflV a[TflOTOU KQI TO 07TO[a AOjJ OVOVTQI  U7TOljJfl y1a TflV KQTQTQ Tou amuc:; OIK£1ouc:; nlvaK£c:;, Olaypacpnm an6 aumuc:; n£plnTwof1 nou c5£v npoaKOj.lt0£1 Kav£va anoMTwc:; CJXE­ nK6 OIKOIOAOYflTIK6.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπη- ρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής:

 1. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιού- νται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή ΕΟΠΠ πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ.

Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠ ή τον ΕΟΠΠΕΠ, με σχετι- κές πράξεις, με την αναγραφόμενη για κάθε φορέα ημερομηνία πιστοποίησης, με την επιφύλαξη των αρ. 28 και

40 της με αριθμό 121929/Η/31.7.2014 κοινής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ. 2123/Β΄/1.8.2014).

α) ECDL Eλλάς  Α.Ε. (1.2.2006 έως 30.11.2012 βάσει της αριθμ. Β/22578/30.11.2012 απόφασης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)  ή PeopleCert Ελλάς ΑΕ (30.11.2012 με την αριθμ. Β/22579/30.11.2012 απόφαση  του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

β) Vellum Global Educational Services S.A. (ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.) (22.2.2006), ΒΕΛΛΟΥΜ  ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  και Vellum Global Educational  Services (ΔΠ 35945/

28.7.2017 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

γ) Infotest (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Α.Ε & ΣΙΑ Ε.Ε.) (22.2.2006)

δ) ΙCT Hellas Α.Ε. (22.2.2006) ή ICT Europe (18.7.2007 αλλαγή ονομασίας της ΙCT Hellas Α.Ε.)

ε) ΚΕΥ-CERT (ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.) (5.4.2006)

στ) ACTA Α.Ε. (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  Α.Ε.) (17.5.2006)

ζ) I SKILLS A.E. (I SKILLS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ) (14.9.2007)

η) ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ (18-12-2007) ή ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ (Με την αριθμ. Γ/12485/21.5.2009 πράξη μετονομασίας  της ΤΕΛΕΦΩΣ ΤΡΕΙΝΙΝ – TELEFOS TRAINING  ΕΠΕ) ή ΙΝ- ΦΟΣΕΡΤ-INFOCERT ΕΠΕ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ)  (Με την αριθμ. Β/18216/24.9.2012 απόφαση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. περί μετονομασίας της ΤΕΛΕΦΩΣ ΣΕΡΤ – TELEFOS CERT ΕΠΕ)

θ) DIPLOMA  (ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ) (30-9-2009)

ι) GLOBAL CERT (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ