ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοικτό το Μητρώο της Εταιρείας Ανάπτυξης Πελοποννήσου «ΑΓΑΠΗΝΩ» για εγγραφές

0

Η «Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» ενημερώνει ότι το μητρώο συμβούλων θα είναι ανοικτό για εγγραφές νέων συμβούλων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και η λίστα των συμβούλων θα ανανεώνεται στην ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείας (www.agapinor.gr) κάθε τρεις μήνες.

Οι εξειδικευμένοι επιστήμονες, φυσικά και νομικά πρόσωπα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που ενδιαφέρονται για την σύνταξη μελετών/αιτήσεων ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο χρηματοδοτικών προγραμμάτων, Εθνικών ή και Ευρωπαϊκών πρέπει να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Βιογραφικό σημείωμα με αναφορά εάν υπάρχει σε αντίστοιχη εμπειρία.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ότι: α) Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, α­ναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή οποιαδήποτε ανά­λογη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, ή κινήθηκε εναντίον του τέτοιας φύσεως διαδικασία.

β) Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα, που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του, βάσει αμετακλήτου απόφασης.

 

 

Υπενθυμίζεται ότι στο Μητρώο μπορούν να ενταχθούν νομικά και φυσικά πρόσωπα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς υπηρεσιών:

 

  1. Επιχειρηματικός σχεδιασμός (πηγές χρηματοδότησης, προσέλκυση κεφαλαίων).
  2. Αναπτυξιακά προγράμματα (υποβολή και παρακολούθηση φακέλου).
  3. Μελέτες και πιστοποίηση ποιότητας κατά τα συστήματα ISO – HACCP-CE.
  4. Μελέτες marketing και προώθησης προϊόντων.
  5. Ενεργειακές μελέτες.
  6. Μελέτες χωροθέτησης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  7. Πνευματικά δικαιώματα και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο κ.Μεγρέμη Νικόλαο. Τηλέφωνο: 2710-230233, fax: 2710-230236 , e-mail: info@agapinor.gr

Εκδήλωση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου

Previous article

«Τρέχει» το πρόγραμμα προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα στο Δήμο Κορινθίων

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.