1_ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Ο Δήμος Κορινθίων καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

0

Η δημόσια διαβούλευση είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αυτοδιοίκηση που αν εφαρμοστεί με επιτυχία έχει άμεσα και θετικά αποτελέσματα στην τοπική κοινωνία. Δημιουργεί μια σχέση διαδραστική και αμφίδρομη μεταξύ διοίκησης και πολιτών που στοχεύει στην καταγραφή των απόψεων και θέσεων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως το επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα του δήμου, δράσεις και προγράμματα.

Ο δήμαρχος Κορινθίων Βασίλης Νανόπουλος προσκαλεί όσους φορείς, συλλόγους και απλούς δημότες επιθυμούν να συμμετέχουν στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να καταθέσουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Δημοσιεύουμε παρακάτω αυτούσια την πρόσκληση του Δημάρχου:

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

Σε εφαρμογή του άρθρου 76 «Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης» του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/2018, προσκαλεί να καταθέσουν εγγράφως τη βούλησή τους οι εκπρόσωποι των φορέων της Τοπικής Κοινωνίας, όπως:

 

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων,
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών,
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα,
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων,
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων,
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών,
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών,
θ) των τοπικών συμβουλίων νέων  και
ι) δημότες (που είναι εγγεγραμμένοι  στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Κορινθίων)

 

Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών Αρχών, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.

Οι δημότες συμμετέχουν σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων φορέων των περιπτώσεων α’ έως θ’ ορίζονται δημότες ως μέλη μετά από κλήρωση, μεταξύ των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και που μπορεί να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους, του Δήμου Κορινθίων.

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.  Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται  υποχρεωτικά να συμμετέχουν  χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων του Δήμου, οι Πρόεδροι των συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου, οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου έως τριακοσίων (300) κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο. Κατά περίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών.

 Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:

 

α) γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα.

β) γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή το δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού δημοψηφίσματος.

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (Α’ 167).

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 

Οι υποψηφιότητες των μελών υποβάλλονται εγγράφως μέχρι και την 23η Νοεμβρίου 2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Δημαρχείο του Δήμου Κορινθίων ειδικότερα στο τμήμα αιρετών οργάνων, απευθυνόμενοι στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ηλεκτρονικά στις διευθύνσεις e.deli@korinthos.gr , a.soukoulis@korinthos.gr  & Fax: &  2741361038

Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (Επωνυμία με σφραγίδα / Ονοματεπώνυμο Δημότη, τηλέφωνο, ταχ/κή διεύθυνση, Τ.Κ., ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον υπάρχει) )

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων www.korinthos.gr,  στους πίνακες ανακοινώσεων όλων των Κοινοτήτων και σε εμφανή σημεία αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα: 2741361003 &  2741361070.

Πιστεύουμε πως η ανταπόκριση όλων θα είναι θετική, αφού ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός για τη δυναμική του Δήμου μας.

 

   

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

                                                                ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ EXPO│ B2B συναντήσεις για Τρόφιμα-Ποτά/Οργανικά-Βιολογικά Προϊόντα

Previous article

Γ. Ψυχογιός: Όχι στην απαξίωση του Σχολείου της Γκούρας

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.