ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

20.000 € από ΟΑΕΔ για Επανέναρξη Επιχείρησης σε Ανέργους

0

Ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ η Δημόσια Πρόσκληση για ένα Νέο Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα, τη «Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία», προϋπολογισμού 80 εκ ευρώ. Σκοπός είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 6/8/2018. Πλέον δίνεται δεύτερη ευκαιρία να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω επανέναρξης της επιχείρησής τους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 20 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 11.00.

Η επιδότηση ξεκινάει από € 12.000 για τους πρώτους 12 μήνες (για μια ατομική επιχείρηση ή για μέλος εταιρείας με ποσοστό κεφαλαίου πάνω από 51%). Σε περίπτωση που ζητηθεί 12μηνη παράταση (επέκταση), η επιδότηση αυξάνεται κατά € 8.000. Με τον τρόπο αυτό μια ατομική επιχείρηση μπορεί να εισπράξει συνολικά 20.000 ευρώ. Μετά τη λήξη του προγράμματος οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους για άλλους τρεις (3) μήνες. Σε περιπτώσεις εταιρειών η επιδότηση μπορεί να ανέλθει έως και € 36.000 (εταιρείες μέχρι 3 δικαιούχους).

Για να υποβάλλει αίτηση στο εν λόγω πρόγραμμα ένας δικαιούχος θα πρέπει να πληροί καταρχήν τις εξής βασικές προϋποθέσεις:

  • Να είχε διακόψει την επιχειρηματική του δραστηριότητα από 1/1/2012 έως 6/8/2018.
  • Να μην είχε μεταβιβάσει την επιχείρηση ή το μερίδιό του σε σύζυγο ή σε συγγενή (α/β βαθμού).
  • Να μην είχε ασκήσει επιχειρηματική δραστηριότητα από 7/8/2018 έως 7/2/2019.
  • Να έχει την ιδιότητα του ανέργου (δελτίο ανεργίας σε ισχύ) μέχρι και την ημερομηνία έναρξης στη ΔΟΥ και να έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης (από ΟΑΕΔ).
  • Να μην έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΔ) μετά το 2008.

*Δεν τίθεται ηλικιακό όριο, ενώ οι άντρες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες/ επιτηδευματίες είτε ως μέλη εταιρειών. Μπορούν να προχωρήσουν σε νέα έναρξη δραστηριότητας από την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ (7/2/2019) και έπειτα. Επιλέξιμες νομικές μορφές πέραν της ατομικής επιχείρησης είναι: Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) και Συνεταιρισμός Εργαζομένων (ν. 4430/2016).

Επιλέξιμα είδη επιχειρήσεων:
Εντάσσονται σχεδόν όλες οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ενδεικτικά δεν εντάσσονται επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κτλ), επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικού/ φορτηγού δημόσιας χρήσης (ταξί κτλ), Εποχικές εταιρείες (κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις), Franchise, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης καθώς και τυχερά/ ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας, κα.

Επιχορηγούμενες Δαπάνες (100% επί της καθαρής αξίας):
Επιλέξιμες είναι σχεδόν όλες οι δαπάνες που αφορούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (όπως πχ εμπορεύματα). Αναφέρονται ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες:
# Λειτουργικά Έξοδα: ενοίκια, ηλεκτρισμός, τηλεφωνία, θέρμανση και λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες που αφορούν στον επαγγελματικό χώρο.
# Αμοιβές τρίτων: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης κτλ.
# Δαπάνες Προβολής & Δικτύωσης: Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστική καταχώρηση, συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού/ εξωτερικού, σχεδιασμός και κατασκευή ιστοσελίδας.
# Αναλώσιμα Υλικά που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης.
# Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου. Σε περίπτωση παλαιών οφειλών είναι επιλέξιμες και οι ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, από την προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα του δικαιούχου.
# Νέα/ Νέες Θέσεις Εργασίας: Δαπάνες μισθοδοσίας και ασφάλισης.
# Αποσβέσεις παγίων. Εξοπλισμός ο οποίος έχει αποσβεστεί και αποτυπώνεται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

 

Θα διεκδικήσει η Κόρινθος το Akropolis Jet Raid Greeece 2019;

Previous article

Το θεραπευτικό νερό του Λουτρακίου

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.