ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θέσεις εργασίας στο Κιάτο

0

Την πρόσληψη Εκπαιδευτικού – Καλλιτεχνικού προσωπικού, με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου μερικής απασχόλησης (4 ωρών), συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με την επωνυμία «1ο Κ.Δ.Α.Π. ΜΗΚΩΝΗ» , που εδρεύει στο Κιάτο, για το σχολικό έτος 2018 – 2019,, για τις εξής ανά ειδικότητα, αριθμού ατόμων και διάρκεια σύμβασης( βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα τυπικά και ειδικά προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση η οποία πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών στο οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001). Εάν ο βαθμός πτυχίου δεν αναγράφεται στον τίτλο σπουδών, είναι απαιτητή η προσκόμιση επιπλέον σχετικής βεβαίωσης της σχολής όπου θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου.
3. Φωτοαντίγραφα τίτλων πρόσθετων προσόντων όπως ορίζεται στην 56262/Ε1Απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας &
Θρησκευμάτων,ΦΕΚΙ 282/τ.Β 711 -04-2018.

4. Βεβαιώσεις απόδειξης εμπειρίας. Γίνεται δεκτή η προϋπηρεσία με σχέση εργασίας ή σύμβασης έργου σε αναγνωρισμένες σχολές ή εκπαιδευτήρια του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή Δημοτικές Επιχειρήσεις σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
α) Για τους μισθωτούς του Δημόσιου τομέα:
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου , σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. 1ου και 2ου βαθμού , σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190 /1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2597/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντιστοίχου φορέα ,από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας το οποίο παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
β) Για τους μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα:
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η διάρκεια και το είδος της ασφάλισης (ασφαλιστικό βιογραφικό – idika.gr).
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Βεβαίωση εργοδοτών για το είδος της εργασίας του υποψηφίου.
Σημειώνεται, ότι η εμπειρία βαθμολογείται μετά την κτήση του σχετικού τίτλου σπουδών.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης ή
βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ)- ΚΥΑ 7228/2014 (Φ.Ε.Κ. 457/Β’/2014)} που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του γονέα Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:
Ονοματεπώνυμο του/της ιδίου/ας και του/της συζύγου του.
Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.

Τα από το γάμο αυτό τέκνα.
Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.
Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
6. Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ.
7. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτα ανεργίας
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).

9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. Επίσης ότι α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι αιτήσεις θα απευθύνονται και θα υποβάλλονται σε σχετική αίτηση που συνοδεύει την ανακοίνωση ΣΟΧ1/2019 στο Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ» και θα υποβάλλονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ.) στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ» στο Πολιτιστικό Κέντρο Κιάτου στο ισόγειο επί της οδού ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 57 ΤΚ 20200, και Τηλέφωνο: 2742021921 μαζί με τα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τίτλων.

Αν δεν συνυποβληθούν, οι υποψήφιοι θα τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτηση τους θα απορρίπτεται. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικά. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες του νομού Κορινθίας ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων των ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Σικυωνίων « Η ΜΗΚΩΝΗ» και του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Σικυωνίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ο έρωτας σε ποίηση, θέατρο και μουσική

Previous article

Γνώρισε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “ΝΑΙ ΜΠΟΡΩ”

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.