ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Ό,τι μπήκε Δεκέμβριο του 2023 για πετρέλαιο πιστώνεται Απρίλιο στο μισό, στην εκκαθάριση τυχόν αλλαγές ΟΣΔΕ

0

Αποκλίσεις από τα ποσά που ενδεχοµένως αναµένουν οι παραγωγοί αλλά και αποκλεισµούς από την πίστωση της προκαταβολής «περιγράφει» η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης έτους 2024.

Με ορίζοντα πληρωµής τη ∆ευτέρα 1η Απριλίου και µε δεδοµένο ότι δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2024 δεν θα υπάρχουν, ακόµα και αν έχει ανοίξει η πλατφόρµα µέχρι τα τέλη Μαρτίου όπως δεσµεύονται στο Αγροτικής Ανάπτυξης, το νοµικό τµήµα του υπουργείου µαζί µε το αντίστοιχο του υπουργείου Οικονοµικών, έχουν προχωρήσει σε µια «παράκαµψη» προκειµένου να επιτευχθεί η πίστωση της προκαταβολής.

Η παράκαµψη έρχεται ουσιαστικά να αξιοποιήσει τη λίστα δικαιούχων της προηγούµενης χρονιάς µε την προϋπόθεση ότι οι παραγωγοί παραµένουν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων µε τελευταία εγγραφή την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ, δηλαδή την περασµένη ∆ευτέρα 11 Μαρτίου.

Συγκεκριµένα η ΚΥΑ αναφέρει:

«∆ικαιούχοι προκαταβολής της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, που χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 τα οποία:

α) ’Εχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων από 01-01-2024 έως και την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της παρούσας ή

β) είχαν υπαχθεί στα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα της υπό στοιχεία Α.1180/15-11-2023 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και του ∆ιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων,

γ) και δεν έχουν υποβάλει δήλωση ότι δεν επιθυµούν να λάβουν την προκαταβολή σύµφωνα µε την παρ. 3».

Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι η προκαταβολή, θα υπολογιστεί µε βάση τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε του 2023 και άρα, αν κάποιος παραγωγός προχωρήσει σε αλλαγές στο φετινό ΟΣ∆Ε, τα ποσά που θα δει στον λογαριασµό του σε µερικές ηµέρες θα απέχουν από τη φετινή «πραγµατικότητα» της εκµετάλλευσής του.

Έστω λοιπόν ότι ένας παραγωγός που το 2023 είχε καλλιεργήσει 100 στρέµµατα µε βαµβάκι. H επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου που έλαβε τον περασµένο ∆εκέµβριο, ήταν 615 ευρώ µε βάση τον συντελεστή ΕΦΚ που είναι 0,41 σύµφωνα µε την ΚΥΑ καθώς και το παράρτηµα ετήσιας κατανάλωσης που παραµένει ίδιο τα τελευταία χρόνια και το οποίο υπολογίζει στα 30 λίτρα ανά στρέµµα την ετήσια κατανάλωση πετρελαίου για την εν λόγω καλλιέργεια. Σηµειώνεται ότι η ενίσχυση αφορά στο 50% της συγκεκριµένης λίστας, δηλαδή η επιστροφή δίνεται για τα 15 λίτρα.

Αν ο παραγωγός από το παραπάνω παράδειγµα, για το 2024 έχει καλλιεργήσει 100 στρέµµατα σκληρό σιτάρι αντί για βαµβάκι, τότε η επιστροφή ανέρχεται στα 328 ευρώ (16 λίτρα ετησίως άρα επιστροφή για 8 λίτρα µε συντελεστή 0,41 επί 100 στρέµµατα). Στην προσεχή πληρωµή ωστόσο, θα δει στον λογαριασµό του 307,5 ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 50% της περσινής επιστροφής, η οποία ήταν για καλλιέργεια βάµβακος. Αυτό σηµαίνει, ότι στην εκκαθάριση που θα γίνει στο τέλος του έτους, αν το κονδύλι δεν έχει αυξηθεί, τότε θα πάρει 20,5 ευρώ.

Σε ένα αντίστροφο παράδειγµα, δηλαδή αν κάποιος πέρυσι είχε 100 στρέµµατα σκληρό και φέτος βάλει 100 στρέµµατα βαµβάκι, τότε θα λάβει τον Απρίλιο προκαβαβολή ΕΦΚ πετρελαίου 164 ευρώ (το µισό της περσινής επιστροφής για 100 στρέµµατα σκληρού) και στο τέλος του χρόνου, θα πάρει τη διαφορά, ήτοι 451 ευρώ.

Με την ίδια λογική, αν κάποιος φέτος έχει διπλασιάσει τις εκτάσεις του, σκοπεύει δηλαδή να βάλει 200 στρέµµατα βαµβάκι, τότε η πληρωµή που περιµένει για τον Απρίλιο θα αφορά στο 50% της περσινής, µε την εξόφληση να καλύπτει τη διαφορά µε βάσει τις φετινές δηλώσεις ΟΣ∆Ε.

Για την αποφυγή επιστροφής από τους παραγωγούς της προκαταβολής µε τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν θα υποβάλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2024, ή δεν προτίθενται να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Οκτωβρίου 2024, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στο ΜΑΑΕ, έως και 15-03-2024. Στη δήλωση αυτή αναγράφεται ότι ο παραγωγός δεν επιθυµεί να λάβει προκαταβολή του συγκεκριµένου φόρου.

Η ΚΥΑ για το αγροτικό πετρέλαιο προβλέπει, κατ’ αρχήν, ότι το ποσό επιστροφής του ΕΦΚ που δικαιούνται οι αγρότες είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ή οποιονδήποτε τρίτο. Εξυπακούεται, δε, ότι η υπουργική απόφαση αφορά τους αγρότες, οι οποίοι επιθυµούν να ασκήσουν το δικαίωµα επιστροφής του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο. Αρµόδια υπηρεσία για την επιστροφή του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο, είναι η Γενική ∆ιεύθυνση Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Γ∆ΗΛΕ∆) της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (ΑΑ∆Ε).

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικής Κοινότητας Ξυλοκάστρου 19/3/2024

Previous article

Γ. Ψυχογιός : Από τέλη Φεβρουαρίου, καλοκαίρι οι αποζημιώσεις για Daniel. Τίποτα για την ακαρπία της ελιάς

Next article

You may also like

Comments

Comments are closed.