- Διαφήμιση -

Με απόφαση express που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του δήμου , ο δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός αφαιρεί όλες τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής Γιώργου Μουρούτσου και τις αναλαμβάνει ο ίδιος.

Σε αυτή την απόφαση οδήγησε το το γεγονός ότι διαπιστώνεται η μη υλοποίηση εκ μέρους του Αντιδημάρχου Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής , των προτεραιοτήτων των πολιτικών που τίθενται από την Δημοτική Αρχή αναφορικά με τους Τομείς αρμοδιότητάς του, σύμφωνα πάντα με τον δήμαρχο .

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Το πάραδοξο σε όλη την ιστορία είναι ότι ο τίτλος και μόνο του αντιδημάρχου παραμένει στον Γιώργο Μουρούτσο. Μένει να δούμε βέβαια πως θα αντιδράσει τώρα ο ίδιος . Αν θα μείνει ή θα παραιτηθεί ….

Ακολουθεί η σχετική ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Με απόφασή του ο Δήμος Κορινθίων ανακοίνωσε την αφαίρεση των αρμοδιοτήτων του Αντιδημάρχου Γιώργου Μουρούτσου ο οποίος ωστόσο παραμένει Αντιδήμαρχος. Η απόφαση αναφέρει:

«Τροποποίηση Απόφασης περί ορισμού Αντιδημάρχου Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Κορινθίων, έχοντας υπόψη:

  1. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρα 58 και 59.
  2. Την αναγκαιότητα εύρυθμης , ταχείας και παραγωγικής λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.
  3. Το γεγονός ότι διαπιστώνεται η μη υλοποίηση εκ μέρους του Αντιδημάρχου Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής , των προτεραιοτήτων των πολιτικών που τίθενται από την Δημοτική Αρχή αναφορικά με τους Τομείς αρμοδιότητάς του.

Αποφασίζει

  1. Την τροποποίηση της αρ.πρωτ.10690/10-3-2017 Απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής του Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας κ. Μουρούτσου Γεώργιου του Βασιλείου, ανακαλώντας εφεξής:

Α.-τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες οι οποίες μεταβιβάστηκαν στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο, όπως καθορίζονται στο υπό στοιχείο 3 του αποφασιστικού μέρους της ως άνω Απόφασης,

Β.-τις κατά τόπον αρμοδιότητες οι οποίες μεταβιβάστηκαν στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο, όπως κα- θορίζονται στο υπό στοιχείο 4 του αποφασιστικού μέρους της ως άνω Απόφασης και

Γ.-την αρμοδιότητα υπογραφής όπως καθορίζεται στο υπό στοιχείο 8 του αποφασιστικού μέρους της ως άνω Απόφασης.

  1. Οι κατά τόπον αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου θα ασκούνται από τον Δήμαρχο.
  2. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κορινθίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων.

Ο Δήμαρχος

Αλέξανδρος Πνευματικός