- Διαφήμιση -

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδών Απορριμματοφόρων) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βέλου – Βόχας, Γ. Παπανδρέου, Τ.Κ. 20001, Ζευγολατιό Κορινθίας, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Γενικής Διοίκησης, υπόψη κας Δαρειώτη Βασιλικής και κας Κοπανά Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας: 27413 60527 και 27413 60507).

Προκήρυξη