- Διαφήμιση -

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων»

Ανακοινώνει

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά τριών (3)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων»

που εδρεύει στην Κόρινθο Ν. Κορινθίας
και συγκεκριμένα του εξής,
ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: