- Διαφήμιση -

Ανανέωση της πιστοποίησης ΕΛΟΤ για ακόμη μία χρονιά έλαβε ο Τουριστικός Οργανισμος Λουτρακίου. Συγκεκριμένα, κατόπιν επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε την Τεταρτη 05/06 για το σύστημα διαχείρισης με ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:ΕΛΟΤ 1435:2009 από την  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε, ο Τουριστικός Οργανισμός Λουτρακίου κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι το σύστημα ΔΕΠ κατά ΕΛΟΤ 1435 της εταιρείας ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου, και επομένως προτάθηκε και λήφθηκε η διατήρηση του πιστοποιητικού:

ΕΛΟΤ 1435:2009  “Σύστημα Υπηρεσιών Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για Παρόχους”
στο πεδίο εφαρμογής: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Ο Τουριστικός Οργανισμός Λουτρακίου  είναι ο πρώτος DMO (Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού) που έχει λάβει πιστοποίηση ΕΛΟΤ στην Πελοπόννησο. Υπογραμμίζουμε ότι η λήψη πιστοποίησης ΕΛΟΤ είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση προγραμμάτων προβολής και προώθησης φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, καθώς διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Στο πλαίσιο των διαδικασιών πιστοποίησης, ο Τουριστικός Οργανισμός Λουτρακίου είναι μέλος του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας και υπάγεται στον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης-Επικοινωνίας, όπως αυτός προβλέπεται από το Άρθρο 9, του Κεφαλαίου Β “‘Οργανα αυτοδέσμευσης και αυτοελέγχου”, του Νόμου 2863/2000.

Η EUROCERT – Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων & Πιστοποιήσεων Α.Ε. (EUROCERT) είναι ο φορέας έλεγχου, επιθεώρησης, πιστοποίησης και επαλήθευσης τρίτου μέρους.