- Διαφήμιση -

 

«Οι θέσεις και οι πολιτικές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για τη διοικητική ανασυγκρότηση και το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα»

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

 

Ομιλία της Μαρίας Θελερίτη

εκπροσώπου της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

στο 1ο Διεθνές Συνέδριο του Ανώτατου Συμβουλίου για την Επιλογή Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

 

Η βουλεύτρια του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας, Θελερίτη Μαρία, συμμετείχε στο 1ο Διεθνές Συνέδριο του ΑΣΕΠ με θέμα: «Επιλογή Ανθρώπινου Δυναμικού στον Δημόσιο Τομέα: Νέες Τάσεις και Προκλήσεις», που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 στην Αίθουσα της Γερουσίας.

Στην ομιλία της η Μ. Θελερίτη αναφέρθηκε στις θέσεις και τις πολιτικές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για την διοικητική ανασυγκρότηση και το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η τομή που επιχειρεί η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στο πρόγραμμα του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για τον εκδημοκρατισμό και τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και στοχεύει στην καταπολέμηση της διαπλοκής, της διαφθοράς, της γραφειοκρατίας και του πελατειακού κράτους, καθώς και στην ανατροπή της κυριαρχίας του πολιτικού υποσυστήματος έναντι του διοικητικού. Με άλλα λόγια, ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. επιχειρεί να καταργήσει την κομματικοποίηση, η οποία συνιστά το βασικότερο ίσως χαρακτηριστικό της παθογένειας της δημόσιας διοίκησης.

Όπως τόνισε η βουλεύτρια Μ. Θελερίτη, ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. εφαρμόζει πολιτικές για την δημόσια διοίκηση που βρίσκονται στους αντίποδες του νεοφιλελευθερισμού με δεδομένο ότι στηρίζονται:

 • στις γνώσεις και στον πλούτο του δημόσιου τομέα
 • στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς
 • στην ενδυνάμωση της διαφάνειας και της ανοιχτής πρόσβασης
 • στην αξιολόγηση των δομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • στην αλλαγή του μοντέλου της αυτοδιοίκησης και των σχέσεων αυτοδιοίκησης και κεντρικού κράτους.

 

 

 

Στο πλαίσιο αυτό έχει βαρύνουσα σημασία το γεγονός ότι οι πολιτικές του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για την διοικητική μεταρρύθμιση στηρίζονται στο ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται στο δημόσιο τομέα, το οποίο διαθέτει υψηλό εκπαιδευτικό και γνωστικό επίπεδο, σύγχρονη διοικητική εμπειρία και τεχνογνωσία και ωστόσο παραμένει αναξιοποίητο στο πλαίσιο του υφιστάμενου συστήματος. Όπως τόνισε μάλιστα η βουλεύτρια, η κυβέρνηση αποδίδει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού διότι τη θεωρεί αναπόσπαστο μέρος της μεταρρύθμισης για την συγκρότηση μιας ανεξάρτητης, αποκομματικοποιημένης, αποτελεσματικής και λειτουργικής δημόσιας διοίκησης, η οποία θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και ταυτοχρόνως θα παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τους άνδρες και τις γυναίκες πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας.

Η Μ. Θελερίτη αναφέρθηκε επίσης αναλυτικά στο ολιστικό σχέδιο του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. για την Διοικητική Ανασυγκρότηση που αποτυπώνεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2016-2018, η οποία, εκτός από την  αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που εργάζεται στο δημόσιο τομέα, στοχεύει στον εξορθολογισμό των δομών, στην απλοποίηση των διαδικασιών, στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση και στο δημοκρατικό έλεγχο μέσω της ενίσχυσης της λογοδοσίας και της ανοικτής διακυβέρνησης.

 

Επίσης αναφέρθηκε ενδεικτικά στις νομοθετικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής, και αφορούν όλο το φάσμα των λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης:

 • Την ψήφιση νέου συστήματος αμοιβών με βάση – πέραν της δημοσιονομικής προσαρμογής –  την ισότητα, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια, και τη θέσπιση σημαντικών κινήτρων για τη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα (ν. 4354/2015).
 • Τις μεταρρυθμίσεις του ν. 4369/2016 με τις οποίες ιδρύθηκε το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών και αναμορφώθηκαν τα συστήματα αξιολόγησης, στοχοθεσίας και επιλογής προϊσταμένων.
 • Την ψήφιση του ν. 4440/2016 για τη δημιουργία ενός Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) για τους/τις δημόσιους υπαλλήλους, το οποίο υποστηρίζεται από ψηφιακές εφαρμογές και διαφανείς διαδικασίες.
 • Τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής (ν.4389/2016), την οποία διαδέχθηκε στην συνέχεια η σύσταση του νέου υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
 • Την κατάρτιση της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής
 • Την Σύσταση Επιτροπής Ακρόασης Πολιτών και Φορέων ανά υπηρεσία/ υπουργείο.

 

Ιδιαίτερη μνεία έκανε η βουλεύτρια και στον ρόλο που θα διαδραματίσει το Ανώτατο Συμβούλιο για την Επιλογή Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Καταρχάς το ΑΣΕΠ μετασχηματίζεται σε κομβικό παίχτη για την τήρηση των συνταγματικών αρχών της νομιμότητας, της χρηστής διοίκησης και της ισότητας. Επί της ουσίας, το ΑΣΕΠ αποτελεί τον θεματοφύλακα των αρχών της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας έτσι ώστε να προαχθούν οι αξίες του δημόσιου συμφέροντος, αλλά και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Επίσης το ΑΣΕΠ αναβαθμίζεται, αναλαμβάνοντας έναν πιο διοικητικό και ρυθμιστικό ρόλο, ευρισκόμενο έτσι εγγύτερα στις ανάγκες της διοίκησης, προστατεύοντας παράλληλα τις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου.

Στο πλαίσιο αυτό το ΑΣΕΠ δεν είναι απλώς αρμόδιο για την οργάνωση και υλοποίηση των πολιτικών για τις προσλήψεις στο δημόσιο, αλλά επιπλέον:

 • Συμμετέχει στο πενταμελές όργανο του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) που είναι αρμόδιο για την επιλογή Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων του δημόσιου τομέα, καθώς και στο Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων το οποίο είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή εξέλιξη των Προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των δημόσιων υπηρεσιών και για την επιλογή των Συντονιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Σ.Α.Δ.).
 • Φιλοξενεί στην ιστοσελίδα του το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης (Μητρώο), στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων ευθύνης.
 • Αναλαμβάνει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στην επιλογή των διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, μέσω του Ειδικού Συμβούλιου Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.), που δημιουργείται στο ΑΣΕΠ.

Η Μ. Θελερίτη αναφέρθηκε επιπλέον στις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν το αμέσως επόμενο διάστημα με στόχο την ανάπτυξη Μηχανισμού Ανάλυσης και Αποτύπωσης των Αναγκών του Δημόσιου Τομέα σε Προσλήψεις, μέσω της αξιοποίησης των περιγραμμάτων των θέσεων εργασίας και την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης του κλαδολογίου και του νέου συστήματος ταξινόμησης των υπαλλήλων του Δημοσίου.

Ολοκληρώνοντας την ομιλία της η βουλεύτρια τόνισε ότι παρά τους περιορισμούς και την δημοσιονομική στενότητα, η κυβέρνηση κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που ανέκυψαν για να προωθήσει αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που σε πολλές περιπτώσεις δεν συνδέονταν άμεσα με οικονομικούς στόχους και αποτελέσματα. Η διαφορά στην περίπτωση της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. είναι το ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο  της επιχειρούμενης διοικητικής μεταρρύθμισης και βέβαια το γεγονός ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν ασκεί αυταρχικές πολιτικές λιτότητας, απολύσεων, φόβου και επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα. Ο καθορισμός των προτεραιοτήτων και βασικών αρχών για την διοικητική ανασυγκρότηση γίνεται στη βάση δημοκρατικών αξιών και σεβασμού στα δικαιώματα των εργαζόμενων.

 

Γραφείο Τύπου Μ. Θελερίτη, Βουλεύτριας ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας

10 Νοεμβρίου 2017