Ðñùéíç çñåìéá óôï ëéìáíé ôçò Êïñéíèïõ ðåñéìåíùíôáò ôçí áíáôïëç ôçò çìåñáò,ôá ÷ñùìáôá êáé ç áôìïóöáéñá êáèáñç.2 Äåêåìâñéïõ 2017.
-Διαφήμιση-

Σημείο αναφοράς το λιμάνι για την πόλη της Κορίνθου.

Μέσα από τις  φωτογραφίες των Vas- Val μεταφερόμαστε στην σκληρή αλλά και όμορφη καθημερινότητα των ψαράδων.

- Διαφήμιση -
- Διαφήμιση -