- Διαφήμιση -

Απόφαση επιχορήγησης Δήμων της Χώρας για την εξόφληση υποχρεώσεων από
διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, εξέδωσε το Υπουργείο
Εσωτερικών.
Η έκδοση της έγινε σε εφαρμογή του αρ.233 του ν.4635/2019 όπως έχει τροποποιηθεί
με το αρ.45 του ν.4647/2019

Με αυτήν επιχορηγούνται με συνολικό ποσό έως 11.085.51,64 € οι Δήμοι που
μπορείτε δείτε στον πίνακα κατανομής στο τέλος του παρόντος. Τα χρήματα προέρχονται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Δίνονται αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των υποχρεώσεών τους :
– από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες
έως 16/12/2019 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή
υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων

Την επιχορήγηση έλαβαν οι Δήμοι που αυτενέργησαν έγκαιρα καθώς
λειτούργησε αυστηρή σειρά προτεραιότητας από το ΥΠ.ΕΣ.