- Διαφήμιση -

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.38784/921/29-8-2017(ΦΕΚ 2964/Β΄/2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 6ΝΠ8465Θ1Ω-5ΡΘ),χορηγούνται (θεώρηση -έκδοση) Δελτία Μετακίνησης σε Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2017.

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

Στα άτομα αυτά (ΑμεΑ) παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης μεμειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ, καθώς και δωρεάν μετακίνηση με τα αστικά μέσα συγκοινωνίαςτης Περιφερειακής τους Ενότητας, με την προϋπόθεση ότι διαμένουν μόνιμα σε αυτή.

Οι δικαιούχοι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Κορινθίας, μπορούν για το σκοπό αυτό να απευθύνονται στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην οδό Αγ. Νικολάου 29 Κόρινθος  στον 1ο  όροφο και στα τηλέφωνα 2741363262 κ. Κωνσταντίνα Τέκνου & 2741363254 κ. Δημήτριο Πρεβεζάνο, αλλά και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)του Νομού.

 

.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω (χορηγείται από την υπηρεσία).
  2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%).

Όσον αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοανατομικό ποσοστό.

2α) Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑΜΕΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των Δήμων ή το διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο μητρώο επιδοματούχων από τους Δήμους.

2β) Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν απόφαση Διοικητικού Δ/ντή Ασφαλιστικού Φορέα ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

2γ) Οι τυφλοί και οι Β.Ν.Κ. που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Δήμων,

δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

  1. Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται Ιατρική Βεβαίωση Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στην οποία θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.
  2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.
  4. Για την έκδοση νέας κάρτας, δυο (2) πρόσφατες φωτογραφίες και όσον αφορά τους δικαιούχους και δελτίων συνοδών, τρείς(3) ίδιες φωτογραφίες.

 

   Επισημαίνεται ότι για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων ηημερομηνία έναρξης ορίζεται η 26ηΟκτωβρίου 2017 και λήξης η 30ηΝοεμβρίου 2017.

 

Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το έτος 2017 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος «2018» απαιτείται για να εκδοθεί για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του.