- Διαφήμιση -

Ο Δήμος Νεμέας διακηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου.

Ακολουθεί η περίληψη:

-Ανακαλύψτε το νέο e-shop του Βιβλιοπωλείου ΚΟΥΚΙΔΑ-

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΜΕΑΣ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Δήμου Νεμέας», λαμβάνοντας υπόψη:
• την Κ.Υ.Α. αριθμ.64321/Δ4/16-05-2008 (Φ.Ε.Κ. 1003/30-05-2008 τεύχος Β΄)
Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων .
• την με αριθμό 4/7/14-5-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεμέας»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι
Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νεμέας .

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, το οποίο βρίσκεται στη πόλη της Νεμέας Λ.Παπακωνσταντίνου 39Β στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Καταστήματος του Δήμου Νεμέας . Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) και των οικονομικών προσφορών (σε κλειστό αδιαφανή φάκελο) για τους ενδιαφερόμενους είναι από την 15 η Μαΐου 2020 ημέρα Παρασκευή μέχρι και την 28η Μαΐου 2020 ημέρα
Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η ώρα 11:00 π.μ., ορίζεται και ως ώρα λήξης του διαγωνισμού και παραλαβής των αιτήσεων και των οικονομικών προσφορών. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της αποσφράγισης από την τριμελή επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής στα τηλ.: 2746360128 – 2746360118, Φαξ:2746024135, απ’ όπου μπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισμού, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.