-Διαφήμιση-

Με επιστολή προς το δημοτικό συμβούλιο ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίηση ο δημοτικός Ανδρέας Ζώγκος, ο οποίος είχε εκλεγεί με την παράταξη “Πορεία Ευθύνης” του Αλέξανδρου Πνευματικού, και θα αντικατασταθεί από τη θέση του αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ορίζει ο νόμος.

Έτσι ο Προεδρεύων Σύμβουλος Σπύρος Ζαχαριάς καλεί σε έκτακτη  ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 26η  Ιανουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 18:00 μ.μ. στο Δημαρχιακό Κατάστημα – αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου – (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος –Κόρινθος,) με το παρακάτω θέμα της  ημερήσιας διάταξης:

- Διαφήμιση -

Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμ. 1968/21-1-2020 δήλωση ανεξαρτητοποίησης μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς, για την απρόσκοπτη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, απαιτείται πλήρης σύνθεση του Προεδρείου.

- Διαφήμιση -